Bakıda hava 12°
USD AZN
EUR AZN

Əmək məcəlləsi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

ƏMƏK MƏCƏLLƏSİ 

  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci maddəsinə əsasən əmək fərdi və ictimai rifahın əsasıdır. Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında

sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək hüququ vardır.

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində:

müvafiq hüquq normaları ilə əmək münasibətlərində işçilərin və işəgötürənlərin əmək, sosial, iqtisadi hüquqları və bu hüquqlarla bağlı müvafiq

təminatların minimum səviyyəsi;

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ikinci bölməsində nəzərdə tutulan əmək, istirahət, təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququnun, habelə digər əsas insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi prinsipləri və qaydaları;

Azərbaycan Respublikasının bağladığı və ya tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konvensiyalarına və digər beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq əmək münasibətlərinin yaranması, dəyişdirilməsi, onlara xitam verilməsi və bu münasibətlərin iştirakçılarının hüquqlarının mühafizəsi sahəsində işçilərin, işəgötürənlərin, habelə müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanlarının hüquqlarını, vəzifələrini tənzim edən normalar təsbit edilir.

 

ÜMUMİ NORMALAR

ƏSAS MÜDDƏALAR 

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar 

Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi sistemi:

bu Məcəllədən;

Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunlarından;

müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyəti çərçivəsində qəbul etdiyi normativ hüquqi aktlardan;

əmək, sosial-iqtisadi məsələlərlə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bağladığı və ya tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdənibarətdir.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin vəzifələri və prinsipləri 

1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi işçilərlə işəgötürənlər arasında yaranan əmək münasibətlərini, habelə onlarla müvafiqdövlət hakimiyyəti 

orqanları, hüquqi şəxslər arasında həmin münasibətlərdən törəyən digər hüquq münasibətlərini tənzim edir.

2. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi fiziki şəxslərin əmək hüquqlarının və bu hüquqların həyata keçirilməsini təmin edənqaydaların minimum 

normalarını müəyyən edir.

3. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi (bundan sonra ismin müvafiq hallarında «bu Məcəllə») əmək münasibətlərində tərəflərin:

hüquq bərabərliyinin təmin edilməsi;

mənafelərinin haqq-ədalətlə və qanunun aliliyinin təmin olunması ilə qorunması;

maddi, mənəvi, sosial, iqtisadi və digər həyati tələbatlarını ödəmək məqsədi ilə əqli, fiziki və maliyyə imkanlarından sərbəst istifadəetməsinin təmin edilməsi;

əsasən əmək müqaviləsi (kontrakt) üzrə öhdəliklərinin icrasına hüquqi təminat yaradılması prinsiplərinə əsaslanır.

Maddə 3. Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyində işlədilən əsas məfhumların anlayışları

1. Müəssisə — mülkiyyətçinin təşkilati-hüquqi formasından, adından və fəaliyyət növündən asılı olmayaraq AzərbaycanRespublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaratdığı hüquqi şəxs, 

onun və xarici hüquqi şəxsin filialı, nümayəndəliyi.

2. İşçi — işəgötürənlə fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi (kontrakt) bağlayaraq müvafiq iş yerində haqqı ödənilməklə çalışan fizikişəxs.

3. İşəgötürən — tam fəaliyyət qabiliyyətli olub işçilərlə əmək müqaviləsi (kontrakt) bağlamaq, ona xitam vermək, yaxud onunşərtlərini dəyişdirmək 

hüququna malik mülkiyyətçi və ya onun təyin (müvəkkil) etdiyi müəssisənin rəhbəri, səlahiyyətli orqanı, habeləhüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs.

4. Əmək kollektivi — işəgötürənlə əmək münasibətlərində olan, bu Məcəllə ilə və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmişəmək, sosial, iqtisadi 

hüquqlarını birgə həyata keçirmək və qanuni mənafelərini kollektiv halında müdafiə etmək səlahiyyətinə malikmüvafiq iş yerlərində çalışan işçilərin birliyi.

5. Əmək müqaviləsi (kontraktı) (bundan sonra ismin müvafiq halında «əmək müqaviləsi») – işəgötürənlə işçi arasında fərdiqaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilə.

6. Kollektiv müqavilə — işəgötürənin, əmək kollektivinin və ya həmkarlar ittifaqları təşkilatının arasında yazılı formada bağlananəmək, sosial-iqtisadi, məişət və digər münasibətləri tənzimləyən müqavilədir.

7. Kollektiv saziş — müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, həmkarlar ittifaqlarının və işəgötürənlərin birlikləri arasında bağlanan, işçilərinəmək şəraitinin 

yaxşılaşdırılması, əməyin mühafizəsi, məşğulluğun təmin edilməsi və digər sosial müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsisahəsində birgə fəaliyyətə 

dair tərəflərin öhdəliklərini müəyyən edən razılaşmadır.

8. İş yeri — işçinin haqqı ödənilməklə vəzifəsi (peşəsi) üzrə əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş işləri (xidmətləri) yerinə yetirdiyi yer.

9. Əmək funksiyası — əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan bir və ya bir neçə vəzifə (peşə) üzrə işçinin yerinə yetirməli olduğu işlərin(xidmətlərin) 

məcmusu.

10. Əməyin mühafizəsi — işçilərin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququnu təmin etmək məqsədi ilə bu Məcəllədə və digərnormativ hüquqi 

aktlarda, habelə kollektiv müqavilələrdə, sazişlərdə, əmək müqavilələrində nəzərdə tutulan texniki təhlükəsizlik,sanitariya, gigiyena, müalicə-profilaktika tədbirləri, normaları və standartları sistemidir.

11. Əmək şəraiti — işçinin öz əmək funksiyasını səmərəli və faydalı yerinə yetirmək üçün minimum normaları bu Məcəllədə nəzərdətutulan, habelə 

əmək müqaviləsində (kollektiv müqavilədə, sazişdə) tərəflərin özləri müəyyən etdiyi əmək, sosial və iqtisadi normalarınməcmusu.

12. İşçilərin nümayəndəli orqanı — əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarını və qanuni mənafelərini müdafiə etmək məqsədi ilə işçilərinkönüllü birləşib 

yaratdıqları nizamnamə və müvafiq qanunvericilik əsasında fəaliyyət göstərən həmkarlar ittifaqları təşkilatları (birlikləri).

13. İşəgötürənlərin nümayəndəli orqanı — sahibkarlıq fəaliyyətləri ilə əlaqədar sosial-iqtisadi hüquqlarını, mülkiyyət, istehsal vəəmək münasibətləri ilə bağlı mənafelərini müdafiə etmək məqsədi ilə işəgötürənlərin könüllü birləşib yaratdıqları 

nizamnamə və müvafiqqanunvericilik əsasında fəaliyyət göstərən birliklər.

14. Kollektiv tələblər — kollektiv müqavilələrin, sazişlərin bağlanması, onlara dəyişikliklərin edilməsi və icrası, habelə digər əmək,sosial və iqtisadi 

məsələlərlə bağlı işçilərin, ya da həmkarlar ittifaqları orqanının işəgötürən, onların birlikləri və ya müvafiq icra hakimiyyətiorqanları qarşısında irəli sürdüyü 

tələblərdir.

15. Kollektiv əmək mübahisəsi — kollektiv tələblərdən törəyən fikir ayrılığıdır.

16. Fərdi əmək mübahisəsi — əmək müqaviləsinin, kollektiv müqavilənin və sazişin şərtlərinin, tərəflərin öhdəliklərinin yerinəyetirilməsi, habelə bu 

Məcəllənin və digər normativ hüquqi aktların tətbiqi zamanı fərdi qaydada işəgötürənlə işçi arasında yaranan fikirayrılığıdır.

17. Tətil- kollektiv və fərdi əmək mübahisəsini həll etmək məqsədi ilə işçilərin (işçinin) müvəqqəti olaraq öz əmək funksiyasınınicrasından tam və ya qismən 

könüllü imtina etməsidir.kollektiv və fərdi əmək mübahisəsini həll etmək məqsədi ilə işçilərin (işçinin) müvəqqəti olaraq öz əmək funksiyasınınicrasından 

tam və ya qismən könüllü imtina etməsidir.kollektiv və fərdi əmək mübahisəsini həll etmək məqsədi ilə işçilərin (işçinin) müvəqqəti olaraq öz əmək 

funksiyasınınicrasından tam və ya qismən könüllü imtina etməsidir. kollektiv və fərdi əmək mübahisəsini həll etmək məqsədi ilə işçilərin (işçinin) müvəqqəti 

olaraq öz əmək funksiyasınınicrasından tam və ya qismən könüllü imtina etməsidir.kollektiv və fərdi əmək mübahisəsini həll etmək məqsədi ilə işçilərin 

(işçinin) müvəqqəti olaraq öz əmək funksiyasınınicrasından tam və ya qismən könüllü imtina etməsidir.kollektiv və fərdi əmək mübahisəsini həll etmək 

məqsədi ilə işçilərin (işçinin) müvəqqəti olaraq öz əmək funksiyasınınicrasından tam və ya qismən könüllü imtina etməsidir.kollektiv və fərdi əmək 

mübahisəsini həll etmək məqsədi ilə işçilərin (işçinin) müvəqqəti olaraq öz əmək funksiyasının icrasından tam və ya qismən könüllü imtina etməsidir. 

Kollektiv və fərdi əmək mübahisəsini həll etmək məqsədi ilə işçilərin (işçinin) müvəqqəti olaraq öz əmək funksiyasının icrasından tam və ya qismən könüllü 

imtina etməsidir.kollektiv və fərdi əmək mübahisəsini həll etmək məqsədi ilə işçilərin (işçinin) müvəqqəti olaraq öz əmək funksiyasınınicrasından tam və ya 

qismən könüllü imtina etməsidir.kollektiv və fərdi əmək mübahisəsini həll etmək məqsədi ilə işçilərin (işçinin) müvəqqəti olaraq öz əmək funksiyasının

icrasından tam və ya qismən könüllü imtina etməsidir. Kollektiv və fərdi əmək mübahisəsini həll etmək məqsədi ilə işçilərin (işçinin) müvəqqəti olaraq öz 

əmək funksiyasını nicrasından tam və ya qismən könüllü imtina etməsidir. Kollektiv və fərdi əmək mübahisəsini həll etmək məqsədi ilə işçilərin (işçinin) 

müvəqqəti olaraq öz əmək funksiyasınınicrasından tam və ya qismən könüllü imtina etməsidir.

Maddə 4. Bu Məcəllənin tətbiq edildiyi iş yerləri 

1. Bu Məcəllə, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının müvafiq hakimiyyət orqanlarının, fiziki vəhüquqi şəxslərin təsis 

etdikləri mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq respublikanın ərazisində yerləşən bütünmüəssisələrdə, idarələrdə, təşkilatlarda (bundan sonra ismin müvafiq halında 

«müəssisələr»), eləcə də müəssisə yaradılmadan işçilərlə əməkmüqaviləsi bağlanmış iş yerlərində, həmçinin onun hüdudlarından kənarda fəaliyyət 

göstərən Azərbaycan Respublikasının səfirliklərində,konsulluqlarında, beynəlxalq sularda Azərbaycan Respublikasının bayrağı altında üzən gəmilərdə, 

şelf qurğularında və digər iş yerlərindətətbiq edilir.

2. Bu Məcəllə işəgötürənin xammalından (materialından), istehsal vasitələrindən istifadə etməklə əmək funksiyasını öz evində yerinə yetirən işçilərə də 

şamil edilir.

Maddə 5. Bu Məcəllənin tətbiq edildiyi digər iş yerləri və qulluqçular 

1. Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə, beynəlxalq təşkilatlarla bağladığı müqavilələrində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, buMəcəllə müvafiq 

xarici dövlətlərin, onların fiziki və hüquqi şəxslərinin, beynəlxalq təşkilatların, eləcə də vətəndaşlığı olmayan şəxslərinAzərbaycan Respublikasında təsis 

etdikləri və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada dövlət qeydiyyatına alınıb, fəaliyyət göstərən işyerlərində heç bir şərt qoyulmadan tətbiq edilir.

2. Bu Məcəllə dövlət qulluqçularına, habelə prokurorluq, polis və digər hüquq-mühafizə orqanlarının qulluqçularına onların hüquqistatusunu tənzimləyən normativ hüquqi aktlarla müəyyən olunmuş xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla 

şamil edilir. Bu normativ hüquqi aktlarda həmin qulluqçuların əmək, sosial və iqtisadi hüquqları bütünlüklə əhatə olunmayıbsa, bu Məcəllədə nəzərdə

 tutulmuş müvafiq normalar onlara tətbiq edilir.

Maddə 6. Bu Məcəllənin şamil edilmədiyi şəxslər

Aşağıdakı şəxslərə bu Məcəllə şamil edilmir:

a) hərbi qulluqçulara;

b) məhkəmə hakimlərinə;

c) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatlarına və bələdiyyələrə seçilmiş şəxslərə;

ç) xarici ölkənin hüquqi şəxsi ilə həmin ölkədə əmək müqaviləsi bağlayıb əmək funksiyasını Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət

göstərən müəssisədə (filialda, nümayəndəlikdə) yerinə yetirən əcnəbilərə;

d) podrat, tapşırıq, komisyon, müəlliflik və başqa mülki-hüquqi müqavilələr üzrə işləri yerinə yetirən şəxslərə.

Maddə 7. Əmək münasibətlərinin qanunvericiliklə və müqavilə bağlamaqla tənzimlənməsi

1. İşçilərin əmək hüquqları və bu hüquqlarla bağlı müvafiq təminatlarının minimum səviyyəsi bu Məcəllənin 1-ci maddəsində göstərilən normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş hüquq normaları ilə təmin edilir.

2. Əmək münasibətləri yazılı formada əmək müqaviləsi bağlandıqda yaranır.

3. Kollektiv müqavilələrdə, sazişlərdə, habelə əmək müqavilələrində əmək qanunvericiliyinə nisbətən daha geniş əlavə əmək, sosial,iqtisadi, maddi-məişət və digər münasibətləri əhatə edən əmək şəraiti nəzərdə tutula bilər. Əmək müqavilələrinə işçilərin hüquqlarını qüvvədə olan qanunvericiliyə, 

kollektiv müqaviləyə və sazişə nisbətən məhdudlaşdıran şərtlərin daxil edilməsi yolverilməzdir. Belə şərtlərintətbiqi nəticəsində işçilərə dəyən maddi və 

digər ziyan işəgötürən tərəfindən tam ödənilir.

4. Bilavasitə əmək müqaviləsi bağlanarkən, habelə əmək münasibətləri prosesində işəgötürənlə işçinin qarşılıqlı razılığı ilə yenipeşəöyrətmə, ixtisasa 

yiyələnmə müqaviləsi bağlanıla bilər.

5. İşçiyə yeni peşəöyrətmənin və ya ixtisasa yiyələnmənin şərtləri, qaydaları, müddəti və tərəflərin öhdəlikləri əldə edilən razılıq əsasında bağlanan 

müvafiq müqavilə ilə və yaxud əmək müqaviləsi ilə tənzimlənir.

Maddə 8. Bu Məcəllə ilə müəyyən olunmuş müddətlərin hesablanması qaydaları

1. Bu Məcəllə ilə əmək hüquqlarının və vəzifələrinin yaranması, dəyişdirilməsi və xitam edilməsi müvafiq hallarda təqvim vaxtı iləhesablanan 

müddətlərlə — illərlə, aylarla, həftələrlə, günlərlə müəyyən edilir.

2. Müddət axımının başlanması təqvim üzrə müəyyən edilmiş vaxtın ertəsi günündən hesablanır.

3. İllərlə, aylarla, həftələrlə hesablanan müddətlər müvafiq olaraq ilin, ayın, həftənin sonuncu günündə başa çatır. Təqvim həftələri vəgünləri ilə 

hesablanan müddətə qeyri-iş günləri də daxildir.

4. Əgər müddətin son günü qeyri-iş gününə düşərsə, onun ardınca gələn ən yaxın iş günü müddətin bitdiyi gün hesab edilir.

Bundan sonra silsilə səklində Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin aşağıdakı normalarını-

ÜMUMİ NORMALAR

KOLLEKTİV MÜQAVİLƏ VƏ SAZİŞ

ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ

İŞ VAXTI

İSTİRAHƏT VAXTI VƏ İŞÇİLƏRİN MƏZUNİYYƏT HÜQUQLARI

ƏMƏK NORMALARI, ƏMƏYİN ÖDƏNİLMƏSİ NORMALARI, QAYDALARI VƏ TƏMİNATLARI

ƏMƏK VƏ İCRA İNTİZAMI

İŞƏGÖTÜRƏNİN VƏ İŞÇİNİN QARŞILIQLI MADDİ MƏSULİYYƏTİ

ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ

QADINLARIN, YAŞI 18-DƏN AZ OLAN İŞÇİLƏRİN VƏ AQRAR SAHƏDƏ ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ

İŞÇİLƏRİN SOSİAL SIĞORTASI

YEKUN NORMALAR

-diqqətinizə çatdıracağam.

Sizə bu işdə az da olsa kömək etsəm, çox şad olaram...

 


Redaktə etdi: webmaster - 24 iyul 2011

Səslərin sayı: 6
35
9611
Şərhlər
Offline
.....
MARAQLI XEBERDI TEW girl_ang
24 dekabr 2014 20:42
Offline
FEMIDA
Sitat: leylahuseynova
Huquqcunun gerek muhasibi de olsun da canim men de varam

wink elbetteki leylasa!!elede olmali idi.. love
26 iyul 2011 15:51
imza: SIZI COX SEVIREM. EZIZ QADIN.NETIM..
Offline
leylahuseynova
Ceyhune,
wink Huquqcunun gerek muhasibi de olsun da canim men de varam fellow
26 iyul 2011 15:50
imza:
Məni köhnələr tanıyar,yenilər numunə götürər.Görənlər izah edər,görə bilməyənlər gözlərini bağlayıb xəyal etməklə yetinər
Offline
FEMIDA
Sitat: leylahuseynova
Emek mecellesi lazimlidir her zaman stolumun ustunde emek mecellesi ile vergi mecellesi her zaman olur

o zaman siz yaqin muhasib isleyirsis :fellow

beli muhasib isleyirsis. cunki emek+vergi= muhasibatliq.. fellow
26 iyul 2011 14:34
imza: SIZI COX SEVIREM. EZIZ QADIN.NETIM..
Offline
leylahuseynova
Emek mecellesi lazimlidir her zaman stolumun ustunde emek mecellesi ile vergi mecellesi her zaman olur
26 iyul 2011 14:31
imza:
Məni köhnələr tanıyar,yenilər numunə götürər.Görənlər izah edər,görə bilməyənlər gözlərini bağlayıb xəyal etməklə yetinər
Offline
Gülüm
twk xebere gore.
25 iyul 2011 19:35
Offline
AyŞeN
tesekkurler.amma axira kimi oxuya bilmedim.
25 iyul 2011 17:19
Offline
FEMIDA
Sitat: lezginka24
axira kimi oxuya bilmedim sebrim catmadi,hemde nese meni maraqlandirsa yoldasim yemek yeye yeye men de yaninda eylesib suallarimi verirem.

incimiram sizden, hec olmasa tesekur deye bilerdiniz. winked amma indiki sizin yoldasiniz yemek yeye-yeye size neise meslehet vere bilir, mende cay ice0ice size xebere baxdiqiniza gore cox saq olun deyiram, yoldasiniza ise suali verende yemek yeyen zaman olduqu ucun nus olsun deyiram. smile
25 iyul 2011 15:41
imza: SIZI COX SEVIREM. EZIZ QADIN.NETIM..
Offline
oksana
axira kimi oxuya bilmedim sebrim catmadi,hemde nese meni maraqlandirsa yoldasim yemek yeye yeye men de yaninda eylesib suallarimi verirem.
25 iyul 2011 15:16
Offline
FEMIDA
aişvarya?rai,
Selin,
akkord,
azerin,
Zeriş,
monika,
creativka,
minnetdaram sizlere xanimlar winked
Sitat: BADENUR
yorulmusame bunlari oxumaqdan. bu mecellelerin butun kitablarivar bizim evde. yorulmusam oxumaqdan

ne bilim xanim, bunlari az-az vermeq olmur axi.. winked

unknown,
Banu_,
monika,
..::Arzu..::,
yegane_z,
nigar?1,
sizlerede minnetdaram qizlar winked
Sitat: azerikizi
Ev eger valideyin terefinden ovladina bagişlanmişsa ve mueyyen muddetden sonra valideyin fikirini deyişib hediyeni geri almaq huququna malikdir?

beli xanim, eqer valideyin (qizinin )oqlunun adina ev baqislamissa , onu istediyi zaman oz adina qanunla kecirmek huquq var.


ayten566,
ne bilim vallah, mende bilmedim. ola bilsin menden sehv redakte etmisam, vereqde bela alinib..
vlada,
eybi yox xanim, tesekur ediram winked
NICE?GIRL,
moocik,
minnetdaram sizlere
heyatim?menim,
Fatma,
cox saq olun. feel
Sitat: Selcan_Xatun
Bax coxunuz yazmisiz ki,hovselemiz çatmadı oxumaga,coxdur,filandir.
Sonra da şikayet edirsiz ki,bu qanunlar ölkemizde işlemir.Gelin dürüst olaq.Biz bu qanunlari oyrenmeyenden sonra elbette ki işlemeyecek de

sonda mende size minnetdaram Selcan xanim!! winked allah sizden hemise razi olsun. love
25 iyul 2011 10:55
imza: SIZI COX SEVIREM. EZIZ QADIN.NETIM..
Offline
aishvarya rai
tesekkurler canim ela xeberdi sesde verdim
25 iyul 2011 10:16
Offline
SeLiN(Leyla)
Diqqət! Bu linki görmək üçün zəhmət olmasa qeydiyyatdan keçin.
24 iyul 2011 21:13
Offline
mavi kelebek
yorulmusame bunlari oxumaqdan. bu mecellelerin butun kitablarivar bizim evde. yorulmusam oxumaqdan24 iyul 2011 19:37
Offline
secret
Yazan elin var olsun... Bunlarida, qanunuda bilmeliyik yoxsa ruwvetxorlari susdurmag olmaz.men qanun sayesinde 18yawimda bezi pulgir dovlet iwcilerimizi susdura bildim evvel medeni formada sonra tehdidle pul isteyirler wukur etdimki oxumuwam .ama iw yerlerinde muqavile cetinki ola bizde muqavile dedikde iwe alinmir.ehh olkede 1adam insan olmaqla yox hamisi insan olmalidi heyif oda bizde yoxdu qanunla olsa herwey ela olardi
24 iyul 2011 13:01
Offline
Məryəm.
oxumaq çətindi sehifə çox pis görsənir düzəlmək olmur?
24 iyul 2011 12:58
Offline
Zeriş
TƏŞƏKURLƏR BƏZİLƏRNİ BİLİRDİM
24 iyul 2011 12:56
Offline
Moni
azerikizi,

Xanım, ev kiməsə bağışlanırsa, deməli sənədlərlə bu təsdiqlənir və avtomatik keçir övladın adına. Geri almaq istəyi isə yalnız övladının razılığı əsasında ola bilər.
24 iyul 2011 10:23
Offline
creativka
menim sahem deyil,menim ucun bu sahe 1az qelizdi
24 iyul 2011 01:18
imza: DUNYANIN EN XOWBEXT ANASI
Offline
unknown
tewekkurler ellerin yorulmasin
24 iyul 2011 00:57
Offline
Banu
Təşəkkürlər Ceyhunə xanım.
23 iyul 2011 23:45
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son şərhlər
Son yazılar
Kitabxana ...
Tez-tez gedirem
Vaxtım yoxdur
Artıq tarixə qovuşub!
İnternet sağolsun )
Şəxsi kitabxanam var!