Bakıda hava
USD AZN
EUR AZN
18 fevral 21:29Feride Ayla dünən baxmamışdım indi baxdım məndə agladım 18 fevral 14:48Ayla Ayla qizlar necəsiz Survivora kim baxdı? səhərə kimi ağladım e
41424

Rus Dili dərs- 5

Rus Dili dərs- 5

Sözlər, məlum olduğu kimi, hecalara ayrılır. Sözdəki hecaların sayı onun tərkibindəki saitlərin miqdarından asılıdır, başqa cür desək, sözdə neçə sait varsa hecaların da sayı o qədər olur. heca bir qayda olaraq sait və samitdən (və ya samitlərdən) ibarətdir; до-ли-на, до-мна, се-стра. hecada bir səs də ola bilər, lakin bu səs hökmən sait olmalıdır; о-ке-ан, бе-лы-е. Rus dilində hansı sözlərdə ki, saitlər və samitlər bir-birini ardıcıllıqla əvəz edir, yəni samitdən sonra sait və əksinə, saitdən sonra samit gəlirsə, orada hecalara ayırmaq asandır. Məsələn; до-ро-га, ра-бо-та, мо-ло-ко, мо-ло-ток və.s.
Bəs iki və ya üç (bəzən də hətta dörd) samit bir yerdə gələndə, yəni biri digərindən sonra gələn sözlər hecaya necə bölünürlər? Misal üçün, подбор, просмотр, точка, актёр, земля, производство, распределение və s. kimi sözləri hecaya neçə ayırmaq lazımdır? Bu suallara belə cavab vermək olar: rus dilində hecaya ayırmanın əsasında yüksək gurluq prinsipi (hecada səslərin elə yerləşməsi ki, əvvəlcə gur səs, getdikcə isə zəif səs) durur. Ən gur səslər saitlərdir, nisbətən az gurlu səslər küylü samitlərdir, sonor samitlər isə (л, м, н, р) orta səviyyəli gurluğa malikdirlər. Deməli, yuxarıdakı sözlər hecalara belə bölünməlidir: по-дбор, про-смотр, то-чка, а-ктер, зе-мля və s. 
Hecaların quruluşu müxtəlifdir. Əgər heca sait səsdən başlayırsa ona açıq heca (неприкрытый слог) deyilir, əksinə samitdən başlayırsa, deməli, bu qapalı (прикрытый слог) hecadır. Məsələn; о-са, о-дин, sözlərindəki birinci heca açıq hecadır. Во-круг, до-ло-то (iskənə, balta) sözlərindəki hecalar qapalıdır. Əgər heca saitlə bitirsə onda yenə də bu açıq hecadır, samitsiz bitirsə qapalı hecadır. Rus dilində sözün daxilində (ortasında) hecalar, bir qayda olaraq, açıqdır. Sözün axırında isə heca açıq da ola bilər, qapalı da. Rus dilində açıq hecalar qapalı hecalardan çoxdur.
Rus dilindəki bir çox sözlərin xüsusiyyətləri budur ki, onlarda samit yığımına, toplusuna (yəni üç-dörd samitin bir-birinin dalınca düzülüşü) təsadüf edilir. Məsələn; вдруг, расспрос, və s. Bu da aydındır həmin sözləri hecalara ayırmaq çətinlik törədir. Bəs necə etmək lazımdır ki, yazıda səhvə yol verilməsin, sözlər hecalara düzgün ayrılsın, bir sətirdən başqa sətrə düzgün keçirilsin? Bax, bu məqsədlə aşağıdakı qaydaları bilmək lazımdır:
Sözlər bir sətirdən digər sətrə yalnız hecalara görə keçirilir. Məsələn стра-на, музы-ка və ya му-зыка, бу-мага və ya бума-га.
Bir hecadan ibarət olan sözlər hecaya bölünmür; дом, класс, кросс, кран, взрыв.
Bir hərfi sətirdə saxlamaq və ya başqa sətrə keçirmək olmaz. Misal üçün: о-зеро, о-кно, хороше-е sözləriidəki tək hecalı hərfləri başqa sətrə keçirmək və ya həmin sətirdə saxlamaq düz deyil.
ь, ъ, й hərfləri özlərindən əvvəl gələn hərflərdən ayrılmamalıdır. Məsələn: боль-шой, борь-ба, объ-ем, подъем, вой-на, май-ка, чай-ник və s
Bir hecadan ibarət olan pristavkalar (söz önləri) hecalara bölünmür; под-ход, рас-стрел, про-пуск, və s.
Əgər sözün ortasında iki eyni hərf bir-birinin ardınca gələrsə, onların birini saxlamaq, digərini isə başqa sətrə keçirmək olar: прес-са, програм-ма, суб-бота və s.

TanışlıqЗнакомствоİcazə verin sizin familiyanızı öyrənim
Разрешите узнать вашу фамилиюMənim familiyam…(Əhmədovdur,Həsənovdur)Моя фамилия….(Ахмедов,Гасанов)Buyurun,mənim dostlarımla tanış olun


Познакомьтесь,пожалуйста, с моими друзьями

İcazə verin sizə….. təqdim edim

Разрешите вам представить….

Tanış olun bu…..

Познакомьтесь,это…..


Çox yaxşı!Çox gözəl!Очень хорошо!Прекрасно!Mən istərdim sizinlə(səninlə) tanış olamЯ хотел(-а) бы с вами (с тобой) познакомитьсяİcazə verin, özümü təqdim edimПозвольте (разрешите) представиться!Mənim familiyam Əliyevdir(Əliyevadır)Моя фамилия Алиев(Алиева).


Bəs sizin(sənin) adın nədir?

А как вас (тебя) зовут?

Bəs sizin(sənin familiyan) familiyanız nədir?

А как ваша (твоя) фамилия?

(Bəs)sizin adınız(sənin adın)və atanızın(atanın) adı nədir?

А как ваше (твоё) имя и отчество?

Tanış olmağımıza çox şadam

(Мне) очень приятно с вами познакомиться

Biz artıq tanışıq

Мы уже знакомы

Biz rastlaşmışıq

Мы встречались

Mən sizi tanıyıram

Я вас знаю

Siz məni tanımadınız?

Вы меня не узнаёте?

Siz məni tanıyırsınız?

Вы меня узнаёте?

Mən sizi haradasa görmüşəm

Я вас где-то видел(-а).

Mən sizə haradasa rast gəlmişəm

Я вас где-то встречал(-а).

Sizin haqqınızda mənə danışıblar

Мне о вас говорили(расказовали).

Sizin simanız mənə tanış gəlir

Ваше лицо мне знакомо.

Mən sizin haqqınızda eşitmişəm.

Я о вас слышал(-а).

Mən Bakıda ilk dəfəyəm(ikinci dəfə,üçüncü dəfə)

Я в Баку впервые(второй раз,третий раз)

Mən çoxdan sizin şəhərinizə gəlmək istəyirdim

Я давно хотел побывать в вашем городе.

Bizim ölkədə (şəhərdə) sizi görməyimə çox şadam

Очень рад видеть вас в нащей стране (нашем городе)

Biz gənclərdən ibarət nümayəndə heyətinin tərkibində gəlmişik

Мы приехали в составе молодёжной делегации.

Nümayəndə heyətində altı (on bir,iyirmi beş) adam var

В составе нашей делегации шесть(одиннадцать,двадцать пять) человек

Biz gənclərdən ibarət nümayəndə heyətinin tərkibində sərginin açılışına gəlmişik.Bizim nümayəndə heyətində on bir nəfər var.


Мы приехали в составе молодежной делегации на открытие выставки.В составе нашей делегации одиннадцать человек.

Siz burada ilk dəfəsiniz?

Вы впервые здесь?

Bəli,biz hamımız bu şəhərdə ilk dəfəyik və çoxdan burada olmaq arzusunda idik.Sizi yəqin,bizim rusca danışıb-danışmamağımız maraqlandırır.

Да,мы все в этом городе впревые,хотя очень давно хотели побывать здесь.Вас,наверное,интересует,хорошо ли мы говорим по-русскии?

Bəli mümkünsə bu haqda ətraflı danışın.

Да,если можно,расскажите об этом подробнее.

Bizim aramızda rusca sərbəst danışanlar çoxdur.

Среди нас многие говорят свободно по-русскии

Ona görə biz ümidvarıq ki,şəhərimizin sakinləri ilə ümumi dil tapa biləcəyik.

Поэтому мы надеемся найти общий язык с жителями города.

Buyurun,tanış olun,bu mənim böyük qardaşım (bacım) Ramizdir (Leyladır).

Познакомьтесь,пожалуйста это мой (-я) старшый (-ая) брат (сестра) Рамиз (Лейла).

Çox yaxşı mənim adım Rövşəndir.

Очень приятно меня зовут Ровшан.

Siz haradan gəlmisiniz?

Откуда вы приехали?

Qubada

Из Губы

Siz Bakıda ilk dəfəsiniz ?

Вы в Баку впервые?

Xeyr,mən Bakıda artıq üçüncü dəfəyəm

Нет,я в Баку уже третий раз.

İcazə verin özümü təqdim edim!

Səfərov Nicat

Разрешите представиться!Сафаров Ниджат.

Çox şadam,Hacıyeva Solmaz.

Очень рада,Гаджиева Солмаз.

Keçən il mən də sizin kimi Qara dəniz sahilində turist səfərinə çıxmışdım.Çox istərdim ki,sizinlə öz təəssüratlarımı bölüşüm.

В прошлом году я так же,как и вы,совершил турстическое путешествие по побережью Черного моря.Очень хотелось бы поделиться с вами своими впечатлениями.

Çox gözəl.

Очень прятно.

Biz sizinlə artıq iyirmi dəqiqədir ki,söhbət edirik,amma hələ tanış deyilik.Gəlin, tanış olaq.Mənim adım Sevildir.

Мы пообщаемься с вами уже двадцать минут,а ещё не знакомы.Давайте познакомимся.Меня зовут Севиль.

Mənim adım isə Sonadır.Mən şadam ki,sizinlə tanış oldum.

А меня зовут Сона.Я рада,что познакомилась с вами.

Siz də bu kupedə gedirsiniz?

В тоже едете в этом купе?

Bəli.

Да.

Tanış olaq Lida.

Будем знакомы.Лида

Çox gözəl Fəridə.

Очень приятно!Фарида.

Biz sizinlə bir kupedə gedirik,amma indiyədək tanış deyilik.Mənim adım Vaqifdir.

Мы едим с вами в одном купе,а до сих пор не знакомы.Меня зовут Вагиф.

Mənim adım isə Əlidir.Bəs siz hara gedirsiniz?

А меня Али.А куда вы едете?

Moskvaya.

В Москву.

Deməli,yolumuz birdir.

Значит,нам по пути.

Buyurun,tanış olun.Bu Fuad Bayramovdur.Bu isə Cəfər Həsənovdur.

Познакомьтесь,пожалуйста.Это Фуад Байрамов.А это Джафар Гасанов.

Çox gözəl!Çox şadam!

Очень приятно!Очень рад!

Tanış olun!Bu Raufdur.Bu isə Fikrətdir.

Знакомьтесь!Это Рауф.А это Фикрет.

Çox xoşdur!

Очень приятно!

Çox şadam!

Очень рад!

 

Səslərin sayı: 98
66
212147
Şərhlər
Offline
Hadija
Allah razi olsun- ne demekdi rus dilinde?
21 iyul 2016 13:12
Offline
qeseng busuu2013
Cooox sagolun
8 mart 2014 14:50
Offline
lala bagirova
tewekkur erdirem eziyyet cekmisiz girl_ten
31 oktyabr 2013 21:08
Offline
Turkane Selim
minnetdaram eziyyetiniz itmeyecek calisiriq ki oyrenek aydin yazdiginiza gore tesekkurler bye i_am_so_
25 oktyabr 2013 22:56
Offline
gunel.axmedova
cox gozelmende rus dilini oyrenmek isteyirdim sad oldum burdanoyrene bilerem.coooxsag olun
1 avqust 2013 16:34
Offline
rinata
coxx saqolun bele weraite gore coox isteyerdim hele davamlari olsun
28 iyul 2013 15:17
Offline
Memmedova Efruz
her sey aydindi
9 iyun 2013 19:58
Offline
nezrin eliyeva
gozel olmus her seyi aydin vermisiz tesekkurler
29 mart 2013 00:27
Offline
fexriyye agayeva
cooox sag olun good cox iwime yaradi... girl_ang
26 mart 2013 19:59
Offline
۰۪۫۰۪۫۰₪MoOn-FloWeR₪۰۪۫۰۪۫۰
TEWEKKURLEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR girl_ang [color/]
24 mart 2013 16:52
Offline
leyla
oyrenek gorekde blum
24 fevral 2013 20:49
Offline
Gulnar Aliyeva
TƏŞƏKKÜRLƏR! TƏŞƏKKÜRLƏR! TƏŞƏKKÜRLƏR! girl_ten
5 fevral 2013 09:40
Offline
ali nermin
cooooooooooooooooooooox sag oln?ellerinize saglig wink
3 fevral 2013 21:50
Offline
Heqiw I-va
twk cox sagolun
15 yanvar 2013 17:23
Offline
Gül Dərişova
cox sagolun hecolmasa bezi seyleri oyrenirem tam oyrene bilmedim crying
10 yanvar 2013 19:24
Offline
Incim.
tesekkurler ellerinize sagliq
4 noyabr 2012 21:29
Offline
girl_2009, aydashka,
girl_2009, aydashka,
26 sentyabr 2012 12:45
Offline
Salaminka
Çox sağ olun
8 avqust 2012 11:26
Offline
AYEN QURBANOVA
TEWEKKURLER smile
11 iyun 2012 11:18
Offline
Chima
Tesekkur edirem. Men rus dilinde danisarken bezen sekilcilerde sehvler edirem. Insallah sizin komeyinizle bu aradan qalxar.
24 aprel 2012 22:57
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son şərhlər
Son yazılar
Kitabxana ...
Tez-tez gedirem
Vaxtım yoxdur
Artıq tarixə qovuşub!
İnternet sağolsun )
Şəxsi kitabxanam var!