Qadin.NET / "P" və "R" hərfləri ilə başlayan adların mənası

"P" və "R" hərfləri ilə başlayan adların mənası

 

P

"P" və "R" hərfləri ilə başlayan adların mənası

Pakizə - (Fars.) Təmiz, pak, saf, xalis, ləkəsiz.

Parlanur - (Tür.) Nur kimii parla, parla nur.

Paşa - (Tür.) 1.Padşah. 2.General. 2.Osmanlı dövlətində yüksək rütbəli əsgərlərə verilən ad.

Peyman - (Fars.) Söz vermək, and, əhd, vəd, sözvermə.

Peymanə - (Fars.) Böyük qədəh, şərap badəsi.

Pəhləvan - (Fars.) 1.Güləşi. 2.Boy- buxunlu, cüssəli adam, güçlü kimsə, igid.

Pənah - Arxa, dayaq, havadar.

Pəri - (Fars.) Gözəl qadın şəklində mifik məxluq. 2.Gözəl, füsünkar, gözəl qadın və ya qız.

Pərizad - (Fars.) Anadan pəri kimi doğulan, gözəl.

Pərizə - (Fars.) 1.Qırmızı qızıl. 2.Odda bişirilən çörək.

Pərva - (Fars.) 1.Qorxu, çəkinməklik.

Pərvanə - Vəfali, sədaqətli.

Pərvər - (Fars.) Bəsləyən, bəsləyici, yetiştirən, yetiştirici, qoruyan, tərbiyə edən.

Pərvin - (Fars.) 1.Ülkər ulduzu. Yeddi (və ya altı) ulduzlardır ki; iki-iki qarşılıqlı dayanarlar və Ayın keçdiyi

yerlərə yaxın görünərlər. 2.Yeddi qardaş ulduzdan ən balacası.

Pərviz - (Fars.) 1.Üstün. 2.Ələk. Süzgəç. 3.Balıq. 4.Gğzəllik, cilvə. 5.İran hökümdarı Xosrovun ləqəbi.

6. Müzəffər, qələbə gətirən.

56

Pinar - Çeşmə, bulaq.

Piranə - (Fars.) Yaşlılara yaraşan şəkildə, olduqca tədbirli.

Pirayə - (Fars.) üzük, zinət.

Piruz - (Fars.) Kutlu, xeyirlı, uğurlu.

Piruzə - (Fars.) Ka. - Mavi rəngli və dəyərli bir üzük daşı.

Polad - (Ər.) Dəmir, polad. Güc, qüvvət.

Poladxan - (Tür.) Poladkimi qüvvətli xan.

Poladqan - (Tür.) Polad kimi güçlü soydan gələn.

Pünhan - (Fars.) Gizli.

Püstə - 1.Təpəcik,torpaq və ya qum yığını. 2.Subtropik ağac növü, ləpəsi yeyilən şəffaf qabıqlı meyvəsi

Püstəbadam - Püstə və badam sözlərindən ibarətdir


R

"P" və "R" hərfləri ilə başlayan adların mənası

Rabi - (Ər.) Dördüncü uşaq.

Rabih - (Ər.) Yararlı, qazanclı, karlı.

Rabiqə - (Ər.) Peyğəmbərin dördüncü qızı.

Rabit - (Ər.) Rabitə ilə bağlı, bağlayan, birləşdirən. Nəfsini dünyadan mən edib axirətə bağlamış olan.

Rabitə - (Ər.) 1.İki şeyi birbirine bağlayan şey, bağ. 2.Münasibət, ilgi. 3 Bağlılık, mənsub olma. 4.Sıra, tərtib,

üsul, düzən.

Rabiyə - (Ər.) Uca, yüksək yer.

Raci - (Ər.) 1.Rica eden, yalvaran, diləyən. 2.Dönən, geri gələn. 3.Nisbət ve ilgisi olan, toxunan.

Racifə - (Ər.) Surun qıyaməttə bütün canlıları öldürəcək olan ilk üflənişi.

Racih - (Ər.) Dəyərli, üstün.

Raciyə - (Ər.) 1.Rica edən, yalvaran. 2.Ümüdlü.

Radi - (Ər.) Boyun əyən, qəbul edən, rıza göstərən.

Radif - (Ər.) Valideynlərdə son uşaq.

Radifə - (Ər.) Qiyamətdə üfürüləcək surun ikincisi.

Radiyə - (Ər.) Rıza göstərən, qəbul edən, boyun əyən.

Rafat - Ağilli, dərrakəli.

Rafet - (Ər.) Acıma, mərhəmətetmə, əsirgəmə anlamında.- Qur'an-ı Kərimdə Nur surəsi 2- ayət. Hədid surəsi

27- ayətdə keçir.

Rafi - (Ər.) Qaldıran, ucaldan, yüksədən. Allahın isimlərindəndir.

Rafiə - (Ər.) Yüksəldən, qaldırmaq üçün dəstək verən.

Rafih - (Ər.) Rahat və azad yaşayan.

Rafiq - Yoldaş, dost, xoşxasiyyət.

Rafis - (Ər.) Gözə çarpan, məşhur, gündəmdə olan.

Rafiz - (Ər.) 1.Tərk edən. 2.Yollayan. 3.Buraxan.

57

Rağib (Rağibə) - (Ər.) Arzulu, istəyən, rəğbət edən.

Rahdan - (Fars.) Yol bilən.

Rahə - (Ər.) Ovuc içi, əl ayası.

Rahi - (Ər.) Rahat, azad, dinc.

Rahib - Monastırda tərki-dünya yaşayan xristian (kişi).

Rahibə - Monastırda tərki-dünya yaşayan xristian (qadın).

Rahilə - (Ər.) Yolçu, səfərə çıxan.

Rahim (Rəhim) - (Ər.) Əsirgəyən, ağrıyan, qoruyan, mərhəmətli. - Quranda 220 yerdə zikr edilmişdir.

Allahın adlarından.

Rahim - 1.Rəhm olunmuş insan. 2.Rəhm edən,rəhimli,rəhvdil,mərhəmətli.

Rahimə - (Ər.) Yüngül səsli, lətif danışan qadın deməkdir.

Rahiyə - (Ər.) Bal arısı.

Raxil - (Qədim yəhudi) Qoyun (quzu).

Raid - Lider, birinci

Raif (Raifə) - (Ər.) Acıması olan, mərhəmətli.

Raik - (Ər.) Sadə, saf, xalis.

Raikə - (Ər.) Sadə, saf, qatışığı olmayan.

Rail (Railə) - (Ər.) Banis (Banisi).

Raisa - Ailəli qadin.

Raki - (Ər.) Namazda əyilən, rüku edən. - Quran-ı Kərimdə 4 yerdə bu mənada zikr edilmişdir.

Rakib (Rakibə) - (Ər.) Hər hansı bir sahədə üstün olmağa çalışan bir kəs.

Rakid - (Ər.) Hərəkətsiz, durğun, yavaş.

Rakidə - (Ər.) Durgun, səssiz, hərəkətsiz.

Rakim (Rakimə) - (Ər.) Yazan, çəkən.

Rakin - Ehtiramlı.

Rakiyə - (Ər.) İrəlidə gedən

Raqib - Arzulayan, rəğbət bəsləyən.

Ramazan - (Ər.) 1.Hicri (qəməri) ayların doqquzuncusu, oruc ayı. - Quranda Bəqərə surəsi 185. ayədə adı

keçən ay adı. 2.Orucluq ayı.

Rami (Ramiyə) Ox, güllə v.s. şeylər atan atıcı, atan, atıcı.

Ramil, Ramilə - (Ər.) 1.Rəml edən, uzaqgörən, her şeyi qabaqcadan düsünən. 2.Sehrli, ovsunlu, möcüzəli,

sehrli.

Ramin - Uşaq, övlad, oğul.

Ramis - (Ər.) Salçı, bərəçi.

Ramiz (Ramizə) - (Ər.) 1.Rəmz edən, dəlalət edən, işarətləyən. 2.Simvol. ,

Rana (Raniyə) - (Ər.) Gözəl..

58

Rasi - (Ər.) 1.Tərpənməyən, oynamayan, sabit, lövbər atmış gəmi dəmirləşmiş gəmi. 2.Ehtiras və tamah

edən.

Rasif - (Ər.) 1.Sağlam dayanıqlı. 2.Dənizin üzünə çıxmış qayalar. 3.Daş, əsas, sahil.

Rasifə - (Ər.) 1.Sahil. 2.Su içində edilən sədd.

Rasih (Rasihə) - (Ər.) 1.Sağlam, təməli güclü, dayanıqlı. 2.Bir elmdə, xüsusilə din sahəsində çox

dərinləşmiş olan (kimsə).

Rasix - (Ər.) Möhkəm, dayanıqlı.

Rasil - (Ər.) Göndərilmiş.

Rasim - (Ər.) Rəsm çəkən, rəssam.

Rasimə - (Ər.) 1.Adət. Mərasim, törən. 2. Rəsmiyyət.

Rasin - (Ər.) Sağlam, dayanıqlı, güclü.

Rasiyə - (Ər.) Böyük dağ.

Raşan - (Ər.) Titrəmə, titrəyiş.

Rəşid (Rəşidə) - (Ər.) 1.Yetkin, ağıllı. 2.Doğru yolda olan. 3.Haqq din olan İslamı qəbul edən.

Ratib - (Ər.) 1.Sıralayan, təşkil edən (kimsə). 2.Sabit, möhkəm, yerləşmiş. 2.Eyni ahəngli, müntəzəm.

Ratiq - Bitişik etmək, bitişdirmək, birlikdə etmək, qarışdırmaq. * Cırıq bir şeyin parçalarını bitişdirmək.

Rauf - (Ər.) Çox acıyan, çox mərhəmətli, ürəyiyumşaq, mehriban. - Allahın adlarından.

Raul - Ralf adından, canavarın məsləhətçisi(Fransiz)

Ravil - (Ər.) Cavan oğlan, yeniyetmə. 2. Səyahətçi.

Rayət - (Ər.) - Bayraq. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Rayxan - (Ər.) Reyhan, həzz, səadət, mutluluq.

Rayihə - (Ər.) Gözəl iy (ətir,qoxu).

Rayixan - (Ər. Fars. İbr.) Xan bayrağı.

Razi - (Ər.) 1.Boyun əyən, qəbul edən, razılaşan. 2.Sirrə aid olan, sirli İslam dünyasında məşhur bir addır.

Razil - (Ər.) Seçiımiş.

Raziyə - (Ər.) Ağıllı, ismətli, gözəl.

Reyhan - (Ər.) 1.Gözəl qoxulu bir bəzək bitkisi. 2.Ruzi, keçimlik, rəhmət mənasına da gəlir.

Rəbab - (Fars.) 1.Kamançanın bir növü. 2.Ərəb dilində dostlar mənasını verir. - Hz. Hüseynin xanımının

adıdır.

Rəbi - (Ər.) Bahar, ilk yaz.

Rəbiyə - (Ər.) 1.Qış sonlarında edilən əkin. 2.Əvvəllər ozanların bahara girərkən böyüklərə təqdim etdikləri

qəsidə.

Rəbiyyə - Rəbbə yaxin olan.

Rəcəb - (Ər.) 1.Hicri qəməri aylarınin yeddincisi, üç ayların ilki. 2.Dəbdəbəli, heybətli.

Rəfahət - (Ər.) Bolluq.

Rəfail - Allah, ilahi.

Rəfaqər - (Ər.) Rəfiq, dostluq, yoldaşlıq.

59

Rəfəddin - (Ər.) İslam dininin vermiş olduğu acıma, əsirgəmə duyğusu

Rəfət - (Ər.) Acıma, mərhəmət etmə, əsirgəmə. - Quran-ı Kərimdə Nur surəsi ayə 2 və Hədid surəsi ayə 27

-də keçməkdədir.

Rəfxan - (Ər.) Varlıq içində yaşayan.

Rəfi - (Ər.) Yüksək, uca, hörmətli.

Rəfih (Rəfihə) - (Ər.) Bolluq ve rahatlıq içində yaşayan.

Rəfiq - (Ər.) 1.Yoldaş, yol yoldaşı, müavin, köməkçi. 2.Qoca. 3.Ortaq, şərik. 4.Peşəyə yeni girən kimsənin

rəhbər olaraq tanıdığı adam. - Quranda keçən bir addır.

Rəfiqə - Yoldaş,dost (qadının).

Rəfqət - (Ər.) Bələdçilik edən, yola salan, öötürən.

Rəftar - (Fars.) Yellənərək, ədalı gediş.

Rəğbət - (Ər.) 1.İstək, arzu. Istəklə qarşılama. 2.Bolluq rifah.

Rəğibə - 1.Arzu olunan şey. 2.Böyük hədiyyə,dəyərli sovqat.

Rəhbər - (Fars.) Yol göstərən, bələdçi.

Rəhamət - (Ər.) Səsin incə, yavaş və şirin olması.

Rəhasət - (Ər.) 1.Təzəlik, yumşaqlıq. 2.Ucuzluq.

Rəhilə - Allahin sevimlisi

Rəhim - 1.Rəhm edən,acıyan. 2.Anatomiyada; balalıq, uşaqlıq. 3.Qohumluq,qan qohumluğu.

Rəhman - (Ər.) Rəhmdil, şəfqətl, bütün canlılara mərhəmət edən, qoruyan.- Quran-ı Kərimdə 55-dən çox

yerdə zikr edilmişdir. Yenə Qurani-Kərimin 55. surəsinin adıdır. - Allahın adlarındandır.

Rəhmət - (Ər.) Acıma, əsirgəmə, qoruma. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Rəhmərulla - (Ər.) Mərhəmətli Allah.

Rəhmli (Rəhmiyə) - (Ər.) Acıma ilə ilgili.

Rəxşən - (Fars.) Parıltılı. Işıltı.

Rəxşəndə - (Fars.) Parıldayan, parıldayıcı.

Rəid (Rəidə) - (Ər.) 1.Gurlayan, gululdayan. 2.Lider.

Rəqanət - (Ər.) Ciddilik, gururluluk.

Rəmidə - (Fars.) Hürkmüş, qorxmuş.

Rəmiz - (Ər.) l.İşarə, məramını, istəyini işarə ilə ifadə etmə. 2.Əlamət, emblem.

Rəmzi (Rəmziyə) - (Ər.) Rəmzlə əlaqədar, rəmzə aid, simvolik.

Rəna - (Ər.) 1.Gözəl, xoş lətif, parlaq, yaraşıqlı, incı, gözəl, xoş ətirli,gözəl bir gül. 2.Çox yaxşı, çox əla. Kişi

adı olaraq da istifadə edilir.

Rənan - (Ər.) İnləyən, zingildəyən.

Rəngidil - (Fars.) Türk musiqisində bir məqam.

Rəngin - (Fars.) 1.Rəngli, parlaq rəngli. 2.Gözəl, xoş, bəzəkli.

Rənginar - (Tür.) Nar rəngində olan.

Rəsanət - (Ər.) Sağlamlıq, mətanət.

60

Rəsan - (Fars.) Çatanlar, yetişənlər. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Rəsanə - (Fars.) İntizar, həsrət.

Rəsanət - (Ər.) Möhkəmlik, dayanıqlılıq, məlanətlik.

Rəsfət - (Ər.) Möhkəmlik, dayanıqlılıq.

Rəsmi (Rəsmiyə) - (Ər.) 1.Dövlətlə bağlı olan. 2.Mərasimlə edilən. 3.Çox ciddi.

Rəsmigül - (Fars.) Gül kimi gözəl, gül formasında.

Rəsulxan - (Ər.Fars İbr.) Hökümdarların elçisi.

Rəsul - 1.Elçi, nümayəndə, səfir. 2.Peyğəmbər, nəbi

Rəşad - (Ər.) 1.Ağıllı, dərrakəli, doğru yolda, haqq yolda gedən. 2.Düşüncəlilik,fərasətlilik. 3.Sultan Rəşad;

Osmanlı son dövr padişahlarındandır.

Rəşadət - Hünər.

Rəşid - 1.Igid, qəhrəman. 2.Ağıl-kamal həddinə çatmış. 3.Düzgün,sağlam,doğru.

Rəşidə - Müdrik, yetişmiş

Rəvah - (Ər.) 1.Bir şeyi əldə etmədən doğan sevinc. 2.Günəş batdıqdan sonra gecə olana qədər keçən

zaman.

Rəvahi - (Ər.) Bal arıları.

Rəvahid - (Ər.) Gurluldayan buludlar.

Rəvan - (Fars.) 1.Gedən, axıcı. 2.Düz yer,hamar yer. 3.Diri,canlı. 4.Həyat, ruh, can. 5.Su kimi axıb gedən

gözəl söz. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Rəvanə - (Fars) Gedən, yeriyən,göndərilən.

Rəvvani - (Ər.) 1.Allahla əlaqədar. 2.Özünü bütün varlığıyla Allaha təslim edən, bütlərə inancdan uzaq,

Rəyasət - (Ər.) Rəislik, başlıq, baş olma, prezident. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə ediir.

Rida - (Ər.) Seçılmış.

Ridvan - (Ər.) 1.Rza, razılıq, razı olma. 2.Cənnət qapısında gözləyən mələk. - Quranda 10-dan çox yerdə

keçməkdədir.

Rifah - (Ər.) Bolluq, rahatlıq, çətinlik içində olmamaq.

Rihat - Yenilənən, yenidən doğulan.

Rifqət - (Ər.) Dostluq.

Riqqət - (Ər.) İncəlik, naziklik. Mehribanlıq, ağrıma duyğusu.

Rima - Ağ antilop.

Rimayət - (Ər.) Atıcılıq, ox, güllə, güllə kimi şeyləri almaqa usta.

Risalə - (Ər.) 1.Məktub. 2.Qısa yazılmış, kiçik kitab. 3.Jurnal, məcmuə.

Risaləddin - (Ər.) Dinin elçisi, peyğəmbəri.

Risalət - (Ər.) Elçilik, peyğəmbərlik.

Riyaz - Çəmənlər, bağlar.

Riza - (Ər.) Razılıq, razı olma, məmnuniyyət, məmnuniyyət, razılıq, qəbul. Bir şeyin olmasına razılıq etmə.

Qədərə müqəddərata boyun əymə.

61

Rizvan - 1.Cənnət, cənnətin gözətçisi və qapıçısı olan mələyin adı. 2.Razı qalma, xoşhallıq, məmnunluq

Roman - 1.Möhkəm, bərk (Yunancadan). 2.Rimli, Romalı (Latınca "romanius" sözündən).

Romeo - Zəvvar (Latın).

Roza - Zanbağ ve ya qızılgül (Macar), qirmızı gül.

Rövnəq - 1.Parlaqlıq,gözəllik, bəzək. 2.Müştərisi çox olan; rəvac. 2.Gülaçma çıçəklənmə.

Rövşən - İşıqlı, nurlu, aydın, açıq.

Röya - (Ər.) 1.Yuxu əsnasında görülən şey, arzu. 2.Xəyal, ümid.

Ruhan - (Fars.) Gözəl iy verən, gözəl qoxulu.

Ruhcan - (Tür.) Ruh və can adlarından mürəkkəb ad.

Ruhi - (Ər.) Ruhsal, ruhla ilgili.

Ruhiddin - (Ər.) Dinin ruhu, özü.

Ruhnəvaz - (Fars.) 1.Ruh oxşayan. 2.Türk musiqisində bir məqam.

Ruhnur - (Fars.Ər.Tür.) Nurlu, aydınlıq üzlü.

Ruhişən - (Fars.Ər.Tür.) Şən, nəşəli, canlı kimsə.

Ruhsal - (Tür.) Ruhla ilgili olan, ruhi.

Ruhugül - (Ər.) Gözəl, təmiz, lətif kimsə, gül ruhlu.

Ruhullah - Allahın ruhu.

Ruxsar (Ruhsarə) - (Fars.) Yanaq. üz, çöhrə.

Rumani - (Ər.) Nar dənəsi.

Rumiyə - Bizans imperiyası hökmdarının qızı.

Rumiyyə - Gözəl, incə qiz.

Ruslan - Şir, aslan.

Rusif - Bu adın mənasını tapa bilmədiyimdən öz şəxsi variantımla kifayətləndim. Farsca "ru"-nun mənası

"üz" deməkdir. "Sif" isə, birinci insan olan hz. Adəmin 3-cü övladının adıdır. Onda mənası belə olur: "Sifin

üzü" və ya "Sif üzlü". Kimin bu adla məlumatı varsa, xahiş edirəm bu ünvana : ariz1954@bk.ru göndərsin.

Ruzgar - (Fars.) 1.Zaman, dövr. 2.Dünya, aləm. 3.Taleh.

Ruzi - (Fars.) 1.Gündüzə aid, gündüzlə əlaqədar. 2.Ruzi, azuqə, qismət, nəsib, tale, bəxt, bərəkət.

Ruziyə - (Fars.) Gündüzə aid, gündüzlə əlaqədar.

Rübeydə - Yumşaq addımlarla gedən.

Rüfət - Yüksək, uca, tanınmış.

Rüxsarə - Üz, sifət, yanaq.

Rüstəm - Enlikürək, boylu-buxunlu, çox böyük.

Rüveydə - (Ər.) Xoş, incə, nəzakətli, Rüveydə.

Rüveyhə - (Ər.) Zəriflik, incəlik.

Rza - Məmnuniyyət, razılıq.

 

Milli.az

15 may 2019
GO BACK