Qadin.NET / Əhməd Cavad "Səsli qız" poeması (I)

Əhməd Cavad "Səsli qız" poeması (I)

Əhməd Cavad "Səsli qız" poeması (I)

 

Səsli Qız

Sənin səsin, gözəl qız,

Səslərin ən gözəli.

Eşitmədim belə səs

Dünyanı dinləyəli...

Can alıb yüksəldikcə

Avazm pərdə-pərdə

Çox şeylər görən könlüm

Yenidən düşdü dərdə.

Bülbülün səsi kimi

Qaynayır incə səsin.

Sanki ömrüm uzamr

Uzandıqca nəfəsin.

Acımazsan könlümə,

Zildən enərsən bəmə.

Qız, yazığam bu dildə

Dərdimi şərh eyləmə!

Qız, qurbanmı istərsən

İnlətdiyin bu səsə?

M in dəfə ölsün canım

Söyləm əsin bir kəsə.

Qəbul et qurbanımı,

Susma, Allah eşqinə.

Bundan sonra monimçün

Yaşamaq nə, ölmək nə?!

H ər nəfəsin bir ayə,

V əhyi-m üqəddos kimi!

Dünyada nemətmi var

Bu səndəki sos kimi?

Heç birinin lütfıindən

Tapılmaz ki, bir payı.

Bilirəm ki, dərdindən

Ö lənlərin yox sayı.

Qız, bu küskün könlümü

Bircə sənsən güldürən.

Sənsən məni dirildən,

Sənsən məni öldürən.

M əftunam mən səsinin

Bülluri axışına!

M əftunam gözlərinin

Atəşin baxışına!..

Sənin incə səsində

Dalğalanan nəşəyə!

Qurşandım sitayişə

“N əfxeyi-rəbbim ” deyə!

İndi şübhəm qalmadı:

Səsindəki qəhqəhə -

Doğrudan cəlb edərmiş

Sufini eşqilahə!

Səsindəki sirri mən

Gedib sordum dərvişə.

Рћ m əndən daha ə w ə l

Heyran imiş bu işə!..

Bildinmi, bilmədinmi?

Açmadı sirr Allahı;

Dedi: “Haqqın cilvəsi

Görünür gahi-gahi!

Sirri-həqq hakim olmuş

РўР° evvəldən hər yerə!

Hər qövmin imanı var

Bir səsli peyğəmbərə!

Çoxdandır anlaşılmış

Bu sirr Fərat boyunda.

Axtanrm ış Рѕ sirri

Kür-Arazın suyunda.

Əskilər onu sormuş

Ağsaqqal ərənlərə;

Haqq nuru, haqq sirrini

Q əlbilə görənlərə.

Demişlər ki, birinci

Gözəllik qız səsidir,

Gözəl qızda gözəl səs

Bu haqqın cilvəsidir!

H ər dinin əsli nədir? -

Qaibdən gələn bir səs!

Biçarə insanlığın

Dərdini bilən bir səs!

Bir çox gözəl qızların

Büllur kimi səsləri

Azmı xilas eyləmiş

Ölümdən bikəsləri?..

Oxudum tarixlərdə:

Qaniçən bir hökmdar

Bir ölkəni amansız

Eyləmişdir tari-mar!

Altı aydan çox sürən

Qanlı bir mühasirə,

Tutulmuşdu çox acı

Basqına birdən-birə!

Yüz m inlərlə atılan

Can yağısı oxları,

Dişlərilə çeynəyib

Sərilmişdi çoxları.

Doğranmış əllərindo

Qırıq qılınc qəbzosi,

Boğulmuşdu köksündə

İgidlərin son səsi.

Yurdunu verməyənlər

Doğranmışdı xınchaxınc.

Tökülmüşdü ycrlərə

Dağ kimi qalxan, qılınc!

Рћ yanda qanlı gövdə,

Bu yanda gövdəsiz baş...

Bir qafa çığlamışdı

Hər qəzadan enən daş.

Yüz minlərlo qız, qadın

Dağılmışdı düzlərə.

Ölüm rəngi çökmüşdü

Saralan üz-gözlərə.

C ənnət kimi bir ölkə

M əzarlığa dönmüşdü.

Bir çox evlor yıxılıb

Xanimanlar sönmüşdü.

İşlənm əm iş qalmadı

Bir cinayət, bir günah.

Əzmişdi insanlığı

Ordusuyla padişah.

Haqsızlıq oldu qanun,

Yıxıldı xanimanlar.

Hər şeydən xəbərsizkən

Yandırıldı çox canlar.

Qalmadı ağızlarda

Yaşamağm heç dadı.

Bir çox yazıq quşların

Qoparıldı qanadı.

Əsgərsiz komandanlar

Qırıb atdı yayını,

Fəlok döndərdi zəhrə

Bu ölkənin payını.

Gülmok zatən yox idi.

Ağlamaq oldu yasaq.

Zavallı məğlub ölkə,

Sana nə hüquq, nə haqq!..

Ertosi gün çox erkən

Yuyuldu qaldırımlar.

Şallaqla güldürüldü,

Hıçqırıqla bir diyar.

Yuyuldu divarlara

Sıçramış qan ləkəsi.

Vay səsi susduruldu.

Əmr edildi toy sosi.

Haqqı yoxdu kimsənin

Söz deyib, dərd açmaya.

Bəzənib çıxmalıydı

G ələnlər ağlaşmaya.

Qumrov, kaman, nayla ney,

Doldu şirin səslərlə

Kölgəli bağ, boz güney...

M əgər bəzən həyatla

Ölüm qardaş olurmuş:

Uçuşurdu yanaşı

Göyərçinlə qızılquş!..

Qorxmadan üzə çıxdı

Eldən qaçan qırqovul.

Yumuşaldı ürəklər

Qalmadı şeytan, çuğul...

Zalımm bəxti üstün

M əzlumların ahındatı;

Quşlar nə gözləyirdi

Ölüm padişahından!?

Quşlar da, bax, gözəl qız,

Coşdu Рѕ gün sənin tək;

Onlar da sərdi, durdu

Yollara səsdən ipək.

Bütün şəhər silkinib...

Ə sər qoymadı pasdan,

Dünənki m atəm hanı?

Doğrudan çıxdı yasdan.

Düşmən şahm gəlişi

Qanuni bayram oldu.

Bir çox dərdli ürəklor,

Qanlı sevinclə doldu.

Qoribə şcydir insan:

AI əlindən canını,

İstoyirsən ovucla

Hortlat axan qanını.

Qoparıb əz qolbini

Əylon ç ^ ın m a silə ,

Sürükləyib yerlərdə

Beyninin bağasilə,

Heç baxma, istəyirsən

Saflığa, günaha əs;

Bir yırtıcı cəllad ol,

Doğra parça-parça, kəs.

Qadınsa, tut, boğ onun

Qan qusan fəryadını,

Qoy çıxarsın yadından

Sevdiyinin adım.

Qızsa, atın döşündə

Ləhlət gün qızmarında.

Gəlinsə hərraca qoy

Əsirlər bazarında.

Sonra çəkil, uzaqdan

M əğrur baxışla bir bax!

G örəcəksən ölənlər

Baldırında bağırsaq:

Sənin qanlı əlində

Bitməz qüvvət var deyə,

I lazırdır bağışlayıb

Dadsız-dadsız gülməyə.

Bu yoxsul insanları

Qırdırdmmı bir kərə,

Qəhrəm an olacaqsan,

Düşəcəksən dillərə.

Keçmişdə coşmayırdı

M əzlumun qanlı kini;

Рћ zamanlar güc idi

Xalqın yeganə dini.

Səyirdərək darğalar

Sağa-sola atını,

Seçdilər əhalinin

Yoxsulunu, tatını;

“Şah keçəcək yolları

K irlətm əsinlər” deyə,

Yolçularla yanaşı

Qovdular dal cərgəyə.

Ordu tirəndazları

Girdilər ellik bağa,

Çalışdılar qalmasın

Ağacda bircə qarğa.

Saçaqlı xalılarla

Bəzəndi bağlı çarşı,

Bayraqlı m inarələr

Yüksəldi göyə qarşı,

K əlisa qülləsində

Çalmdı zorba çanlar.

Az qaldı deyəcəkdim

M ədən də zordan anlar.

Danqırtıyla ötdii çan,

Hazırlandı baş keşiş;

M əscid həyətində də

Eyniylə canlandı iş;

Danışdı şişman xoca

Üç saatdan yuxarı,

Hazır qıldı beyətə

M ömün müsəlmanları.

Xaçilə keşiş çıxdı

M əshəfılə şeyxana;

Çıxdılar istiqbala

Xaçla m əshəf yan-yana.

Əllərində sür təsbeh,

Gümüşlü buxurdanlar,

Nazlanaraq səkirdi

Haqqdan qaçan insanlar.

Damağı çağ, kefı kök,

Qamı tox tacirbaşı

Dingildəyib gedirdi

Şeyxlərlə yanaşı.

İnsan əlindən yerə

Düşməzdi iynə atsan;

Yalnız küçələr deyil,

Evlər gətirdi insan.

Dırmaşmışdı uşaqlar

Mazqallı divarlara.

Boylanıb dururdular

Ürkək, zəif, avara!..

Dam üstündə qızlarm

Solğun dodaqlannda,

Boylanan gəlinlərin

İslaq yanaqlarında

Solan hüznün yerində

İndi vardır bir maraq.

Nə çiçəklər yetirir

Bu qan qoxulu toС„aq!

Sayılırkən əw əld ən

Bir ölkənin pənahı,

Qarışmışdı xalqma

Ölkenin məğlub şahı.

Şahın bu gün ağır daş

Asılmışdı boynundan,

Çıxmayırdı əlləri

X ələtinin qoynundan.

Keçən gündə edərkən

O, Allah iddiası,

İndi bu son cəlala

Kəsildi, durdu ası.

Gir yerə, ey padişah!

Sənin bu boş başmdan

N ələr çəkdi m əm ləket

Bir soruş göz yaşmdan.

Açıldı bayraqlar,

Çalındı boru;

Fələk görməmişdi

Bu vurhavuru.

Toz ərşə dayandı,

Göy dumanlandı;

Tmpaq şaha qalxdı,

Toz da canlandı.

Q ıvnla-qıvnla

Boz bir əjdaha;

Gəlirdi salama,

Büzülmüş şaha

Böyüdü, canlandı

Donuq nöqtələr...

- Onlar atlılardır,

N öqtə nə gəzər;

Bir az yaxşı diıılə,

Hey qıya bir bax?

Dördnala gəlirlər

Atlar çaparaq!

Düşmənin də olsa

Bax, bir az əylən.

Özləri igiddir,

Atları köhlən.

Olunca kefm kök,

Yollar da həmvar.

Qızışmış atlarda

Başqa ləzzət var!

Рћ gün doğrudan da

Coşmuşdu atlar.

Uçaraq yetişdi

Qırx, əlli çapar.

Yanaşıb ədəblə

E1 qarğamışa;

Dedilər yoldadır

Gərdüneyi-şah.

Qaçdı moğlub şahın

B əti-bənizi,

Coşdu, dalğalandı

İnsan dənizi.

İstidən bayıla,

Dorddon boğula;

Birdon bütiin başlar

Çevrildi yola.

Gözlər qıyılaraq

Qaşlar çatıldı.

Qələnin bürcündə

Toplar atıldı.
Bəzəkli qurbanlar
Sərildi yerə.
Parladı bıçaqlar
Tək bircə kərə...
Əvvəl bir sızıltı...
Sonra təpinmə...
- Dinmə, yazıq heyvan,
Ölsən də, dinmə!
Çevrilmiş gözünlə
Yollara bir bax:
Bu gələn gərdunə
Uğursuz qonaq;
Bilirsənmi, qan!..
Heyvan qanı içər,
İçməyə qan istər,
Olmasa insan.
Bax belə alqışla,
Çırpınıb dur da...
Sənin də payın var
Bu vurhavurda!
Belə bir cəlalı
Görrnəmisən son;
Qabaqda Qıratın
Üstündə gələn,
Рћ seyrək saqqallı,
Buxağı salla;
Yeddi tuğ ardınca
Gələn cəlalla;
Рћ qanlı şərabdan
Doymayan Xaqan.
Səndən qan istəyir,
Bilirsənmi, qan!..
N odənsə qatilləri
Boğmayırmış göz yaşı...
Gəldi uğursuz Xaqan,
Əyildi xalqın başı.
Baxaraq azğın-azğın
Qan daman gözlərilə,
Ü rəkdən məğlub şahın
Əyləndi sözlərilə.
Qalxdı başlar səcdədən,
Başlandı çirkin hesab.
Dodaqlar üzəngidə -
Öpüldü çaxçur, corab.
Samur kürkün ətəyi
Öpüldükcə marçamarç;
Ayini təqdis etdi
M əshəf ilə qızıl xaç.
N ə fıtvalar çıxardı
Acgözlü yaltaq xoca!
Keşiş də xaç çevirdi
Yalan qusdu bolluca.
Din bir çəkuzandısa,
H əm uzanır, bükülür;
H əm qaynar qətran olur,
Boğazlara tökülür.
Sehrli bir halı var,
Haqq çıxarır yalandan.
Yeni bir fıtva tapır
H ər olandan-qalandan...
Qalmadı dal cərgədə
Burda da tacirbaşı.
Keşiş, xoca, bir yerdə
Durmuşdular yanaşı.
Əslisi gəldi sanki
Bağrı yanıq Kərəmin.
Edilən dualara
Ürəkdən dedi: “Amin!”
Ağsaqqallı bir qoca
Bir ehtişam əsiri;
Uğursuz hökmdarın
Beş tuğlu baş vəziri -
Yetirdi məğlub şaha
Buyruğunu Xaqanın:
“Malın, mülkün bizimdir,
Amanda, ancaq canın.
Qarşı çıxdın Xaqana,
Tutmadı, söndü baxtın.
Qılınc çaldıq, qazandıq,
Bizimdir tac və taxtın” .
“Yaşasın”, bağırtısı
Qopunca hər bir yandan,
19 iyul 2019
GO BACK