Qadin.NET / Ədəbiyyatdan sınaq - 2

Ədəbiyyatdan sınaq - 2

İndi isə sınağımızın ikinci hissəsinə keçək.  dance 

Ədəbiyyatdan sınaq - 2

        1. N.Gəncəvinin hansı əsərini bəzən “Xirədnamə” də adlandırırlar? 

A)     “Sirlər xəzinəsi”                C) “Şərəfnamə”                      E) “Dəhnamə”

B)     “İqbalnamə”                     D) “Yeddi gözəl”

 

        2. “Dədə Qorqud” eposunda kim “Amit soyunun aslanı, Qaraçuğun qaplanı, qonur atın yiyəsi, Qalın oğuzun dövləti, qalmış yigit arxası” kimi təqdim olunur?

A)     Bayandır xan                              C) Qaraca Çoban                               E) Salur Qazan

B)      Xan Uruz                                      D) Dəli Domrul

 

       3. Bayatı haqqında verilənlərdən biri səhvdir.

A)     Hər misrasında yeddi heca olur.

B)      Onun misraları AABA çəklində qafiyələnir.

C)      Bayatıların çoxunda əsas fikir axırıncı iki misrada söylənilir.

D)     Nəğmələrin və mahnıların bir çox nümunələri şəkil etibarilə bayatıdır.

E)      Həcmcə çox yığcam olan bayatılar məzmunca da çox yığcamdır.

 

       4. N.Gəncəvi “Yeddi gözəl” poemasını neçənci ildə yazıb?

A)     1181               B) 1188                 C) 1191                 D) 1200                 E) 1197

 

       5. “Dədə Qorqud” eposunda kim döyüş günü “öndən təpir, düşmən məğlub olanda qaçanı qovmur, aman diləyəni öldürmür” ?

A)     Xan Uruz                                      C) Aruz                                 E) Dəli Domrul

B)      Bayandır xan                              D) Salur Qazan

 

 

 

       6. N.Gəncəvinin hansı əsərində bir türk qızı İran Sasani hökmdarına “dərs” verir, onun bir insan kimi kamilləşməsinə təsir göstərir və bu obraz hansıdır?

A)     “Yeddi gözəl” poemasındakı Fitnə

B)      “Xosrov və Şirin” poemasındakı Şəkər

C)      “İsgəndərnamə” poemasındakı Nüşabə

D)     “Xosrov və Şirin” poemasındakı Şirin

E)      “Xosrov və Şirin” poemasındakı Məhin Banu

 

        7. Aşağıdakı bəndlərdən hansı qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatına aid deyil?

A)     Azərbaycan ədəbiyyatının əsasən xalq yaradıcılığından ibarət ilk nümunələri ilk olaraq orta əsrlərdə meydana çıxıb.

B)      Bu dövrdə Azərbaycan saraylarında farsca yazmaq ənənəsi var idi.

C)      Bu dövrdə xalq yaadıcılığına, xüsusilə, eposa, Şərqin tanrıçılıq, atəşpərəstlik, islam kimi dinlərinin irəli sürdüyü ideyalara böyük maraq özünü aydın şəkildə göstərir.

D)     Bu dövrün ən qüdrətli nümayəndəsi N.Gəncəvidir.

E)      Qədim dövrün sonlarında yazılı ədəbiyyat sarayda və ya sarayla bağlı olduğuna görə tənqidə xüsusi yer verilirdi.

 

        8. N.Gəncəvi “Leyli və Məcnun” pomasını kimə həsr edib?

A)     Əlaəddin Körpə Arslana

B)      Şirvanşah Axistana

C)      Nüsrətəddin Əbubəkrə

D)     Məlik İzəddinə

E)      Məhəmməd Cahan Pəhləvana

 

       9. N.Gəncəvinin hansı poeması 20 məqalət və 20 hekayətdən ibarətdir?

A)     “Sirlər xəzinəsi”

B)      “Xosrov və Şirin”

C)      “Leyli və Məcnun”

D)     “Yeddi gözəl”

E)      “İsgəndərnamə”

 

        10. Başına mən dolanım

       Mən dönüm, mən dolanım.

       Səni Allah saxlasın

       Sayəndə mən dolanım.

Verilmiş nümunə hansı janrdadır?

A)     Layla              B) Oxşama          C) Alqış                 D) Ağı                    E) Bayatı

 

 

 

        11. Bu janrda qəlibləşmiş sabit janr-forma xüsusiyyətləri var.  Lirik növün başqa janrlarının yaranması üçün əsas, özül rolunu oynayır. Söhbət hansı janrdan gedir?

A)     Laylalar                         C) Oxşamalar                     E) Bayatılar                         

B)      Ağılar                             D) Nəğmələr

  

       12. N.Gəncəvi hansı əsərindəki hansı surəti “türk”, “türk gözəli” kimi təsvir edir?

A)     “Yeddi gözəl”, Fitnə                                                C) “İsgəndərnamə”, Nüşabə

B)      “Xosrov və Şirin”, Şirin                           D) “Xosrov və Şirin”, Məhin Banu

E) “Leyli və Məcnun”, Leylinin anası

 

       13. Neçənci əsrlərdə Azərbaycan intibahında aşıq yaradıcılığı əsas rol oynamışdır?

A)     XV – XVI          B) XVI – XVII        C) XVII – XVIII                           D) XVIII – XIX             E) X – XVI

 

       14. N.Gəncəvinin “Dibvan”-da bizə nələr gəlib çatıb?

A)     6 qəzəl, 120 qəsidə, 30 rübai

B)      120 qəzəl, 6 qəsidə, 30 rübai

C)      30 qəzəl, 120 qəsidə, 6 rübai

D)     30 qəzəl, 6 qəsidə, 120 rübai

E)      120 qəzəl, 30 qəsidə, 6 rübai

 

       15. Ədəbiyyatımızda ilk nəsr əsəri hansıdır?

A)     “Dastani- Əhməd Hərami”                   C) Ə.Xaqaninin məktubları

B)      M.Füzuli “Şikayətnamə”                       D) M.Füzuli “Həft cam”        E) Ş.İ.Xətai “Nəsihətnamə”

 

Ədəbiyyatdan sınaq - 2

 

 

       16. N.Gəncəvinin hansı əsərinin digər adı “Xirədnamə”-dir (“Ağıl kitabı”)?

A)     “Sirlər xəzinəsi”        C) “İqbalnamə”                 E) “Yeddi gözəl”

B)      “Dəhnamə”                                D) “Şərəfnamə”


 
 

       17. N.Gəncəvi öz həyatına aid faktları ilk dəfə hansı əsərində vermişdir?

A)     “Sirlər xəzinəsi”                        C) “Leyli və Məcnun”                      E) “İsgəndərnamə”

B)      “Xosrov və Şirin”                      D) “ Yeddi gözəl” 

       18. I minilliyin sonu II minilliyin əvvəllərində hansı dil ümumən müsəlman Şərqində ədəbiyyatın əsas dili olaraq tarixi nüfuz qazanmışdır?

A)     Türk dili                        C) Fars dili                            E) İngilis dili

B)      Ərəb dili                       D) Rus dili 

       19. Qədim dövr sonlarında- XI – XII əsrlərdə ədəbiyyatda ən geniş yayılmış janr hansı idi?

A)     Fəxriyyə                       C) Nət                                   E) Mədhiyyə

B)      Mərsiyə                       D) Məsnəvi

 

       20. N.Gəncəvi hansı poemasını əvvəlcə yazmaq istəməmiş, ancaq oğlunun xahişi ilə yazmışdır?

A)      “Sirlər xəzinəsi”                       C) “Yeddi gözəl”                                E) “Leyli və Məcnun”

B)      “İsgəndərnamə”                      D) “Xosrov və Şirin” 

Ədəbiyyatdan sınaq - 2

       21. Azərbaycana yazı mədəniyyətini yazılı ədəbiyyata kimlər gətirib?

A)     Qıpçaq türkləri                          C) Qaqauz türkləri                            E) Ərəblər

B)      Oğuz türkləri                              D) Səfəvilər dövləti

 

       22. N.Gəncəvinin hansı əsərinin adi tərcümədə “Tale kitabı” mənasını verir?

A)     “Şərəfnamə”                             C) “İqbalnamə”                                 E) “Xirədnamə”

B)      “Qocalıq”                                     D) “Sirlər xəzinəsi”


       23. Hansı şair bayatı yazmayıb?

A)     Ş.Xətai            B) Q.Zakir            C) M.Əmani          D) H.Cavid          E) Sarı Aşıq 

       24. N.Gəncəvi “Xosrov və Şirin” poemasını neçənci ildə yazıb?

A)     1171               B) 1174                 C) 1188                 D) 1181            E) 1203

25.   Belə nəğmələrdə vəfa, sədaqət, etibar, gözəllik, mərdlik kimi mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlər  təbliğ olunur. Söhbət nədən gedir?

A) Sayaçı sözləri B) Holavarlar C) Toy nəğmələri D) Qəhrəmanlıq nəğmələri  E) Nazlamalar    


19 may 2014
GO BACK