Qadin.NET / Nigah haqqında konvensiya

Nigah haqqında konvensiya

Nigah haqqında konvensiya

Sazişə gələn dövlətlər,

Biriəşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə müvafiq olaraq, irqindən, cinsindən, dilindən və dinindən asılı olmayaraq hamı üçün insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına hamılıqla hörmət və riayət olunmasını təşviq etmək istəyərək;

insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamənin 16-cı maddəsində aşağıdakıların nəzərdə tutulduğunu yadda saxlayaraq:
1) Yetkinlik yaşına çatmış kişilər və qadınlar irqi, milli, yaxud dini əlamətlərə görə heç bir məhdudiyyət qoyulmadan nigah bağlamaq və ailə qurmaq hüququna malikdir. Onlar nigah bağlayarkən, nigahda olarkən və onu pozarkən eyni hüquqlardan istifadə edirlər.

2) Nigah yalnız nigaha daxil olan hər iki tərəfin azad və tam razılığı ilə bağlana bilər, həmçinin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin 17 dekabr 1954-cü il tarixli 843 (IX) saylı qətnaməsində nigah və ailə barəsində bəzi adətlərin, köhnəlmiş qanunların və praktikanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində və İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamədə ifadə edilmiş prinsiplərə zidd loduğunu qeyd etdiyini yadda saxlayaraq, özünü idarə etməyən və ya qəyyumluq altında olan ərazilərin onlar müstəqillik əldə edənədək idarə olunmalarına məsuliyyət daşıyan, yaxud üzərinə məsuliyyət götürən dövlətlər daxil olmaqla, bütün dövlətlərin belə adətləri, köhnəlmiş qanunları və praktikanı, məsələn, ər(arvad) seçməkdə tam azadlığı, uşaqların nigahının və qızların cinsi yetkinliyə çatana qədər ərə verilməsi barədə qabaqcadan vədləşmələrin tam ləğv edilməsini təmin etmək, lazım gəldikdə müvafiq cəza təyin etmək və vətəndaş vəziyyəti aktları reyestri, yaxud başqa vətəndaş vəziyyəti aktları reyestri, yaxud bütün nigahların qeyd edilə biləcəyi qeyri reyestr tətbiq etmək yolu ilə aradan qaldırılması üçün bütün lazımi tədbirləri görməli olduğunu təsdiqləyərək bununla asağıdakılar barəsində razılaşırlar:

Maddə 1


1. Nigahın hər iki tərəfin qanuna müvafiq, lazımi qaydada elan edildikdən sonra, nigahı rəsmiləşdirmək hüququ olan hakimiyyət orqanı nümayəndəsinin yanında və şahidlərin iştirakı ilə şəxsən bildirməli loduqları tam və azad razılığı olmadan bağlanmasına yol verilmir.

2. Bu maddənin 1-ci bəndinin qərarlarına baxmayaraq, hakimiyyət orqanının səlahiyyətli nümayəndəsi müstəsna hal olduğuna və tərəflərdən birinin hakimiyyət orqanının hər hansı səlahiyyətli nümayəndəsi qarşısında qanunda nəzərdə tutulduğu qaydada razılıq verdiyini və onu geri götürmədiyini yəqin edərsə, həmin tərəfin iştirakı tələb olunmur.


Maddə 2


Bu Konvensiyada iştirak edən dövlətlər minimal nigah yaşını müəyyən edən qanunvericiik aktları qəbul edirlər. Səlahiyyətli hakimiyyət orqanının nigaha daxil olan tərəflərin mənafeyi baxımından ciddi səbəblərə görə qaydadan istisnalara icazə verdiyi hallardan başqa, qoyulmuş yaş həddinə çatmayan şəxslə nigah bağlanmasına yol verilmir.


Maddə 3


Bütün nigahlar səlahiyyətli hakimiyyət orqanı tərəfindən muvafiq rəsmi reyestrdə qeydiyyatdan keçirlər.


Maddə 4

1. Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün üzv dövlətləri, yaxud istənilən ixtisaslaşdırılmış idarənin üzvü olan dövlətlər, yaxud Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin bu Konvensiyada iştiraka dəvət etdiyi istənilən digər dövlət tərəfindən imzalanmaq üçün 1963-cü il dekabrın 31-dək açıq olacaqdır.

2. Bu Konvensiya təsdiq edilməlidir. Təsdiqetmə fərmanları Birləşmiş Millətlər Təşkilatın Baş katibinin yanında depozitə qoyulur.


Maddə 5


1. Bu Konvensiya 4-cü maddənin 1-ci bəndində göstərilən bütün dövlətlərin qoşulması üçün açıqdır.

2. Qoşulma bu haqda fərmanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin yanında depozitə qoyulması ilə yerinə yetirilir.


Maddə 6


1. Bu Konvensiya səkkizinci təsdiqetmə fərmanı və ya qoşulma haqqında fərmanı depozitə qoyulan gündən sonra doxsanıncı gün qüvvəyə minir.

2. Bu Konvensiyanın səkkizinci təsdiqetmə fərmanı və ya qoşulma haqqında fərman depozitə qoyulandan sonra təsdiq edən, yaxud ona qoşulan hər bir dövlət üçün bu Konvensiya həmin dövlətin öz təsdiqetmə fərmanı, yaxud qoşulma haqqında fərmanı depozitə qoyulandan sonra doxsanıncı gün qüvvəyə minir.


Maddə 7


1. İstənilən dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinə göndərdiyi yazılı bildirişlə bu Konvensiyanı denonsasiya edə bilər. Denonsasiya Baş katib həmin bildirişi alandan bir il sonra qüvvəyə minir.

2. Denonsasiya qüvvəyə mindikdən sonra iştirakçıların sayı səkkizdən az olduqda Bu Konvensiya qüvvəsini itirir.


Maddə 8


Bu Konvensiyanın yozulmasına və ya tətbiqinə dair iki, yaxud daha çox Sazişə gələn dövlət arasında danışıqlar yolu ilə həll edilməyən hər hansı mübahisə tərəflər qeyri-tənzimləmə üsulu haqda razılığa gəlməsələr, bu mübahisə bütün tərəflərin tələbi ilə həll edilmək üçün Beynəlxalq Məhkəməyə verilir.


Maddə 9


Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan bütün dövlətlərə və bu Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən bu Təşkilatın üzvü olmayan dövlətlərə aşaqıdakıları bildirir:

a) 4-cü maddəyə müvafiq olaraq Konvensiyanın imzalanması və təsdiqetmə fərmanlarının alınmasını;

b) 5-ci maddəyə müvafiq olaraq qoşulma haqda fərmanların alınması;

c) 6-cı maddəyə müvafiq olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi günü;

d) 7-ci maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq alınmış denonsasiya haqqında bildirişləri;

e) 7-ci maddənin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq Konvensiyanın qüvvəsini itirməsi.


Maddə 10


1. İngilis, ispan, çin, rus və fransız dillərindəki mətinləri eyni qüvvəyə malik olan bu Konvensiya saxlanmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil verilir.

2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Konvensiyanın təsdiq edilmiş surətlərini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün üzv-dövlətlərinə və bu Təşkilatın 4-cü maddənin 1-ci bəndində göstərilən üzvü olmayan dövlətlərə göndərir.
24 fevral 2009
GO BACK