Qadin.NET / Ingilis Dili-XVII Dərs

Ingilis Dili-XVII Dərs

JOBS / MƏSLƏKLƏR

student

 

/styudınt/

 

Tələbə

 

teacher

 

/tiçır/

 

Müəllim

 

doctor

 

/daktır/

 

Həkim

 

farmer

 

/farmır/

 

fermer

 

businessman

 

/biznısmın/

 

iş adamı

 

tradesman

 

/treydısmın/

 

tacir

 

engineer

 

/enciniyr/

 

Mühəndis

 

soldier

 

/solcır/

 

əsgər

 

actor, actress

 

/ektır/, /ektris/

 

Aktyor, aktrisa

 

architect

 

/arkitekt/

 

memar

 

accountant

 

/ekauntınt/

 

mühasib

 

tailor

 

/teylır/

 

Dərzi

 

policeman

 

/polismın/

 

Polis

 

carpenter

 

/karpıntır/

 

Dülgər,xərrat

 

musician

 

/müzişın/

 

Musiqiçi

 

archeologist

 

/arkiolocist/

 

arxeoloq

 

cook

 

/kuk/

 

aşbaz

 

lawyer

 

/loyır/

 

Vəkil

 

gardener

 

/gardınır/

 

bağban

 

chemist

 

/kemist/

 

kimyaçı

 

real estate agent

 

/ril isteyt eycınt/

 

əmlakçı

 

nurse

 

/nörs/

 

Dayə

 

plumber

 

/plambır/

 

su təsisatçısı

 

mechanic

 

/mikenik/

 

Təmirçi

 

interpreter

 

/intıpritır/

 

Tərcüməçi

 

hairdresser

 

/heirdresır/

 

Bər-bər

 

journalist

 

/cörnılist/

 

jurnalis

 

jeweller

 

/cuvilır/

 

Zərgər

 

 

 

 

 

 

 

  Gündəlik sözlər:

 

To give

[giv]

Vermək

Milk

[milk]

Süd

Tomato

[tə'mЙ‘Лђtou]

Pomidor

Car

[ka:]

Maşın

Friendly

[frendli]

Dostcasına

ticket

[tiket]

bilet

To go out

[tu go aut]

Çölə çıxmaq

Midnight

['mЙЄdnЙ‘ЙЄt]

Gecı yarı

Sunday

['sКЊndЙЄ]

Bazar günü

Comfortable

['kКЊmfətəbl]

rahat

Holiday

['hЙ”lЙЄdeЙЄ]

bayram

Public

['pКЊblЙЄk]

ictimai

Traffic

['træfЙЄk]

Nəqliyyat

capital

['kæpЙЄtəl]

paytaxt

Clear

[klЙЄə]

Təmiz, aydın

Ceiling

['siЛђlЙЄЕ‹]

tavan

 

Mətn: Mətni oxuyun, tərcümə edin və danışmağa öyrənin.

Louis got a new book. The book was about animals. Louis loved animals. The book had lots of pictures. It had pictures of dogs and cats. It had pictures of cows and pigs. It had pictures of chickens and rabbits. It had pictures of squirrels and birds. Louis looked at the pictures on the first page. Then he turned the page. He looked at the pictures on the second page. Then he turned the page again. The book had 30 pages in it. Louis looked at all the pictures on all the pages.

Tapşırıq:

1. Canada ___ famous for its sweet maple syrup.

2. Antarctica ___ many icebergs.

3. Three-quarters of the world's diamonds ____ mined in southern Africa.

4. Southern Asia ___ the world's largest producer of tea.

5. Australia ___ the world's flattest continent.

6. There ___ more active volcanoes in the south-east Asia than any other area of the world.

7. Southern Africa ___ large areas of rainforest.

8. Three of the world's major religions began in the Middle East. They ___ Islam, Judaism and Christianity.

9. There ___ twice as many pigs in Denmark as people.

10. Nearly half of the world's corn ___ grown in the United States.

6 yanvar 2011
GO BACK