Qadin.NET / Ingilis dili-VIII Dərs

Ingilis dili-VIII Dərs

Qrammatika: Əmr cümlələri

Əmr cümlələri hər zaman ikinci şəxsin təki və cəmi olan-You şəxs əvəzinə ünvanlanır. Take the pen-Qələmi götür və ya qələmi götürün. Cümlədə xəbər birinci işlənir,mübtəda olmur. inkarda da hər zaman Do not hissəciyindən istifadə edilir. Yalniz bir zamanda (indiki zamanda) işlənir.

 

IMPERATIVE   (Go, Don't go)

1- These are imperatives: Bunlar əmir cümlələridir.
Go. Help. Come. Wait.
We use the imperatives like this: Əmr cümlələrini bu şəkiləd istifadə edirik:
Come in! Have a cup of tea.-Gəl! Bir fincan çay iç.
Turn left at the post office. Poçt üçün sola dön.
Don't touch! It's hot.Toxunma,istidir.

Note that sometimes the imperatives are one word, but often we give more information:
Diqqət edin ki əmr cümləlri bəzən tək bir kəlmə ilə işlənir, amma ümmilikdə biz daha cox məlumat veririk.
Help!-Kömək et!
Help me!-Mənə kömək et!

Help me with my suitcase.-Mənə çamadanımla kömək et!

We can say please after an imperative to be more polite:
Daha nəzakətli olmaq üçün əmr cümlələrinin sonunda  Please-zəhmət olmasa ifadəsindən istifadə edirik.
Help me with my suitcase, please.Mənə çamadanımla kömək edin, zəhmət olmasa.
Hurry up, please. We're late.-Tələs,zəhmət olmasa. Biz gecikirik.
Come here, please.-Bura gəl,zəhmət olmasa.
Listen to me, please.-Mənə qulaq as zəhmət olmasa.

2- We use Do not or Don't like this: İnkar əmr cümlələri bu formada istifadə olunur.
Don't be late.-Gecikmə!
Don't forget your books!-Kitablarını gözləmə!
Don't wait for me.-Məni gözləmə!

We normally use the short form Don't (adətən qısa forma olaraq Don’t işlənir)

3- We use the imperative: Əmir cümlələrini aşağıdakı hallarda istifadə edirik:

EXERCISES (ÇALIŞRMALAR)


// <!--[CDATA[ function hesapla () { var flag = false var dogruCevap=""; for (var i=0;i A. Test.  

1. ........... for me. I'm not coming tonight.

ADon't forget    BDon't wait    CDon't listen to me    DDon't be late    

2. ............. an umbrella with you. It's raining.

AOpen     BCome     CPass     DTake    

3. ........... a rest. You look tired.

ACatch     BTake     CHave     DCome    

4................ at the end of the road.

ATurn left     BCome in     CHelp me!     DStop the car!    

5. ............. to take your passport.

ADon't listen     BDon't be late     CDon't forget     DDon't listen    

6.............. There's a cat in the road.

ADon't be late!     BStop the car!     CTurn right!     DOpen the door!    

7. ............. to my party, please.

ADon't wait     BDon't listen     CPass     DCome    

8. ............. the salt, please.

ATake     BPass     CCatch     DCome    

9. ............. The bus leaves at 9 o'clock.

ADon't be late!     BStop the car!     CHelp me!     DDon't talk!    

10. ............. the first train in the morning.

AHave     BTurn left     CCatch     DOpen    


B- Steven is writing a letter to a friend. Find the suitable verbs. (Steven məktub yazır. Uyğun gələn sözü yazın.)

20, Sea Parade
Brighton

Dear Paul,

0and see me next weekend. I'm staying in a house by the sea. Don't 1to bring your swimming trunks with you! It isn't difficult to find the house. When you get to the crossroads in the town, 2right and drive to the end of the road. 3careful because it is a dangerous road! 4some warm clothes with you because it is cold in the evenings here. If I am not at home when you arrive, don't 5for me. The key to the house is under the big white stone in the garden. 6the front door and 7yourself a cup of tea in the kitchen! 8a good journey!

Best Wishes,

Steven

 

Bilmədiyiniz sözləri  lüğət dəftərinizə yazın və əzbərləyin, zəhmət olmasa.

 

İntroducing: Təqdimat

My name is Narmin..

 

/may neym iz Nermin/

 

Mənim adım Nərmindir.

 

What is your name?

 

/vat iz yor neym/

 

Sizin adın (sizin adınız) nədir?

 

I am Fidan.

 

/ay em Fidan./

 

Mən Fidan.

 

This is Fatma.

 

/dis iz Fatma/

 

Bu Fatma.

 

This is my friend..

 

/his iz may firend./

 

Bu mənim dostumdur.

 

Nice to meet you.

 

/nays tu mit yu/

 

Sizinlə tanış olmaq gözəldir.

 

Pleased to meet you.

 

/plizd tu mit yu/

 

Sizinle tanış olduğuma məmnun oldum.

 

Introduce yourself.

 

/introdyus yorself/

 

Özünü təqdim et.

 

I want to introduce myself.

 

/ay want tu introdyus mayself/

 

Özümü təqdim etmək istəyirəm.

 

I am from Azerbaijany.

 

/ay em from Azöbaycani/

 

Mən Azərbaycanlıyam.

 

Where are you from?

 

/ver ar yu from/

 

Sən haralısan?

 

 

Note: Növbəti dərsimiz Sınaq İmtahanı olacaq. Xahiş olunur bütün keçilənləri təkrarlayın! Haminiza uğurlar.

5 noyabr 2010
GO BACK