Qadin.NET / Fransız dili-Dərs 13

Fransız dili-Dərs 13

Fransız dili-Dərs 13
SAYLAR
Bir-Une[une]
İki-Deux[deuks]
Üç-Trois[troyis]
Dörd-quatre[kuatre]
Beş-Cinq[cinq]
Altı-Six[siks]
Yeddi-Sept[sept]
Səkkiz-Huit[huyit]
Doqquz-Neuf[neyuf]
On-Dix[diks]
10-dan sonrakı miqdar saylarında -ze qəbul edir(lakin,on səkkiz,on yeddi,on doqquz istisnaolmaqla):
onze[onze] On bir
douze[doz] On iki
treize[trez] On üç
quatorze[quatorz] On dörd
quinze[kuinz] On beş
seize[seys] On altı
dix-sept[dize] On yeddi
dix-huit[dizuit] On səkkiz
dix-neuf[diks neyuf] On doqquz
Sıra sayları
Sıra sayları -ière şəkilçisi ilə düzəlir birinci istisna olmaqla:

1ci-première
2ci-deuxdeuxième və s.
30 yanvar 2011
GO BACK