Qadin.NET / Fransız dili-Dərs 3

Fransız dili-Dərs 3Oxu qaydaları:

1.“S” hərfi bir qayda olaraq sözlərin sonunda oxunmur:

Exercices, très, plus

2.“Z” hərfi sözlərin sonunda oxunmur.

Parlez, assez, chez.

3. Məsdəri “er”- lə bitən fпїЅllərdə “r” hərfi oxunmur.

Travailler, parler, rester, laisser.

4.“t” hərfi adətən sözlərin sonunda tələffüz пїЅdilmir.

Elle part, elle sort.

Qrammatika:

I. Birinci qrup fпїЅllərin indiki (présent de l’indicatif) zamanda şəxslərə görə dəyişməsi:

Fransız dilində fпїЅllər dəyişməyə görə üç qrupa bölünür. Birinci qrup fпїЅllərə sonu -“er” məsdər şəkilçisi ilə bitən fпїЅllər daxildir. Məsələn: parler, rester, fermer, dessiner. və s. Birinci qrup fпїЅlləri təsrif пїЅtmək üçün “er” məsdər şəkilçisini atmaq və fпїЅllərin kökünə aşağıdakı sonluqları əlavə пїЅtmək lazımdır.

Təkdə Cəmdə

I şəxs – e I şəxs - ons

II şəxs – es II şəxs – ez

III şəxs – e III şəxs – ent

Parler

Je parle Nous parlons

Tu parles Vous parlez

Il (elle) parle Ils (elles) parlent

Rester

Je reste Nous restons

Tu restes Vous restez

I (elle) reste Ils (elles) restent

II. İsimlərin cəm halı:

Fransız dilində isimlərin cəm halını düzəltmək üçün onların sonuna “s” hərfi artırılır:

La place – les places

La chaise – les chaises

1 dekabr 2010
GO BACK