Qadin.NET / Alman dili 6-cı dərs

Alman dili 6-cı dərs

 

Alman dili 6-cı dərs

 

                           

Prasens (indiki zaman)

1.Indiki zamanı düzəltmək üçün məsdərdən en atılır və felin kökünə indiki zaman şəxs şəkilçiləri əlavə edilir.

Şəxs şəkilçiləri

Tək                                  Cəm

İch-e                               VVir-en

Du-st                               İhr-t

Er sie es-t                        Sie-en

İndi gəlin indiki zaman da bir fel dəyişdirək:

İch mache

Du machst

Er sie es macht

VVir machen

İhr macht

Sie machen


2.Kökündə [o,a,u,au] olan fellər 2-ci və 3-cü şəxsin təkində umlaut (yəni hərfin başında iki nöqtə) qəbul edirlər və sonra indiki zzaman şəxs şəkilçilərini qəbul edir.


3.Kökündə [d,tdm,chn,ffn] olan zəif fellər 2-ci və 3-cü çəxsin təkində və cəmində şəxs şəkilçilərindən qabaq e saitini qəbul edir.


4.Kökündə e olan qüvvətli fellər 2-ci və 3 - cü şəxsin təkində ya (i)- yə ya da (ie) yə keçir və sonra çəxs şəkilçiləri q

bul edir.


Tapşırıq:
1.Birinci qaydaya uyğun aşağıdakı sözləri indiki zamanda dəyişdirin:

lernen, kommen, schreiben


2.İkinci qaydaya uyğun aşağıdakı sözü  dəyişdirin:

laufen


3.Üçüncü qaydaya uyğun aşağıdakı sözləri dəyişdirin:

arbeiten, rechen, öffen


4.Dördüncü qaydaya uyöun aşağıdakı sözləri dəyişdirin:

lesen, sehen sprechen


15 yanvar 2011
GO BACK