Giriş
Bağla

"V", "Y" və "Z" hərfləri ilə başlayan adların mənası

MÜXTƏLİF / Mütləq bilməlisiniz

 

V

"V", "Y" və "Z" hərfləri ilə başlayan adların mənası

Vabil (Vabilə) - (Ər) İri damlalı yağış.

Vacibə - (Ər.) Edilməsi lazım olan.

Vacid (Vacidə) - (Ər.) 1.Meydana gətirən, yaradıcı, çıxaran. 2.Varlı, zəngin.

Vadim - (Köhnə rus adı) İğtişaşçı, mübahisə edən, günahlandıran, böhtançı və höcət adam, sübut edən

Vafi (Vafiyə) - (Ər.) Yetər, tam. Sözündə duran, sözünün ağası.

Vafiq - (Ər.) 1.Elçi, nümayəndə, rəsul. 2.Müvəffəqiyyət qazanan, xoşbəxt olan.

Vafir - (Ər.) Çox, bol.

Vahad - (Ər.) Səhra ortasında suyu və yaşıllığı olan yerlər. Vahalar.

Vahid (Vahidə) - (Ər.) Bağışlayan, bağışlayandır.Bir, tək, Yeganə,tənha, yalqız. Allahın sıfətlərındəndır.

Vahiddin - (Ər.) Tək din, dinin təkliyi.

Vaid - (Ər.) Birini yaxşılığa sövq və pislikdən uzaqlaşdırmaq üçün qorxutma, qorxutma.

Vail - (Ər.) Sığınacaq, xilas. - Səhabə adlarındandır: Vail b. Hücr.

Vaiz (Vaizə) - (Ər.) Dini öyüd-nəsihətdə olan kimsə.

Vaqif - (Ər.) 1. Bir şeyi əldə edən, bir işdən xəbərli olan, bilikli, dərin məlumatlı, gözüaçıq, xəbərdar, agah.

2. Duran, ayaq üstə duran.

Valeh - 1.Alişan, yanan, valeh olma. 2.Heyrətə düşmüş, çaşıb qalmış. 3.Vürğün, ehtirasa düşmüş.

Valid - 1.Valideyn, ata. 2.Yeni anadan olan.

Validə - Ana.

Vamiq (Vamiqə) - (Ər.) 1.Sevən, sevgili, aşiq. 2.Vamıq ilə Azra əhvalatının kişi qəhrəmanı.

Varid (varidə) - (Ər.) 1.Gələn, vasil olan, çatan. 2 Bir şey haqqında çıxan, deyilən.

79

Varis - (Ər.) 1.Cənab-ı Haqqın 99 adından biri. Mal və mülkün, bütün dəyərlərin son və gerçək sahibi uca

Allah. 2.Varis sözü, müsəlmanlar nəzərdə tutularaq də istifadə edilmişdir. 3.Varis, özünə miras düşən.

Vasif (Vasifə) - (Ər.) 1.Vəsfedən, izah edən, tərifləyən, vəsfləndırən. Bir kimsə və ya şeyi başqalarından

ayıran özünə xas hal, (təbiəti, xüsusiyyəti). 2.Bir şeyin mahiyyəti, sifəti, təbiəti, xarakteri ilə bunların təsvir və

sayılması.

Vasil (Vasilə) - (Ər.) 1.Çatan, qovuşan, yetişən. Nədən, səbəb. 2.Əlverişli vəziyyət. 3.Qovuşma, yaxınlaşma,

ayrılmaz dostluq. 4. Rəsulullahın cənnətdəki mövqeyi. - Maidə surəsi 57-ci ayədə keçməkdədir

Vasim - Gözəl, qəşəng, nəfis, zərif.

Vazeh - Açıq, aydın, aşkar.

Venera - 1.Planet.

Veysəl - (Ər.) Əslı Üveysdir. Kurd mənasında. Veysel Qarani: Rəşid xəlifələr dövründə Şamdan Mədinəyə

gələrək yaşamış, Mədinə-i Münəvvərədə etibarlı bir həyat sürmüş. Hədis-i şəriflərdə təriflənmiş məşhur vəli.

Siffin döyüşündə şəhid olduğu deyilir.

Veysi - (Ər.) Yoxsul, möhtac. Veysi:- Türk şairi, yazıçı.

Vezimə - (Ər.) Beytullaha göndərilən hədiyyə, ərməğan.

Vəcid - (Ər.) 1. Bir şeyin gözəlliyi qarşısında özünü itirəcək dərəcəyə gəlmək, coşqulanmaq. 2.Allah

sevgisindən ötəri duyulan coşğunluq, sevinc.

Vəcdət - (Ər.) Zənginlik.

Vəch (Vəcihə) - (Ər.) 1.Üz, çöhrə. 2.Tərz, üslub. 3.Səbəb, vəsilə.

Vəcibə - (Ər.) 1.Boyun borcu, vəzifə, borc hökmündə olan vəzifə. -* Qanun və əxlaqın zərurəti, yerinə

yetirilməsi lazım gələn şey.

Vəcid - (Ər.) 1.Bir şeyin gözəlliyi qarşısında özünü itirəcək dərəcəyə gəlmək, coşqulanmaq. 2.Allah

sevgisindən ötəri duyulan coşğunluq, sevinc.

Vəcizə - (Ər.) Dərin mənalı, köklü, gözəl söz.

Vədad,Vidad - (Ər.) 1.Sevgi, məhəbbət, dostluq. 2.Hüsni-rəğbət,simpatiya.

Vədid (Vədidə) - (Ər.) Dost, sevgisi çox olan.

Vədud - (Ər.) 1.Çox məhəbbətlə, çox şəfqətli. 2.Allahın adlarındandır. Yaxşı qullarını sevib onlara rəhmət və

razılığını iradə edən uca Allah.

Vəfa - (Ər.) 1.Sözünü yerinə yetirmək, sözündə durma, sədaqət, etibar, inam borcunu ödəmə. 2.Sevgi,

dostluq və bağlılıqda stabillik,çatma yetişmə; ömürü vəfa etmədi. 3.Kafi kifayət.

Vəfai - (Tür.) Vəfa ilə əlaqədar.

Vəfi - (Ər.) 1.Vəfalı, bağlı. 2.Tam, mükəmməl, qüsursuz.

Vəfiə - (Ər.) 1.Vəfalı, sevgisi müvəqqəti olmayan. 2.Tam, əskiksiz.

Vəfiq - (Ər.) Uyğun, müvafiq, yoldaş, arxadaş, eyni fikirdə olan.

Vəfir (Vəfirə) - (Ər.) Çox, bol.

Vəfrət - (Ər.) Çoxluq, bolluq. Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Vəhab (Vəhhab) - (Ər.) Bağışlayan, ehsan edən, saysız nemətlər verən uca Allah. - Bu ad esmaü-l

Hüsnadan-dır. Quran-ı Kərimdə, Al-i İmran, ayə: 8; Sad surəsi ayə: 9 və 35-də keçməkdədir.- Abdulvəhab.

Vəhad - (Ər.) Səhra ortasında suyu və yaşıllığı olan yerlər. Vahalar.

80

Vəhdət - (Ər.) 1.Vahidlik, təklik, birlik. 2.Allahı tək bilmək, Allahın birliyinə inanama, şirkdən uzaqlaşmaq.

3.Yalqızlıq, vahidlik, təklik. 3.Hakimiyyət və Təşri (qanun koyuculuğu) yalnız Allaha aid olaraq görmək.

Vəhdəddin - (Ər.) Dinin təkliyi, birliyi.

Vəkil - (Ər.) 1.Başqasının yerinə və adına hərəkət edən və ya danışan, müttəhimin hüquqlarını qoruyan.

2.Əsl vəzifəliləri yerinə çalışan, bir vəzifəni müvəqqəti olaraq idarə edən. birisinin və ya bir təşkilatın tapşırığı

ilə iş görən adam. 3.Müdafiəçi. 4.Hökumət üzvü olan kimsə, baxan, nazir. 5.Quranda Allahın adı olaraq da

keçir.

Vəladət - (Ər.) Doğuş, dünyaya gəlmək, ortaya çıxmaq.

Vəlayə - (Ər.) Falçı qadınlar.

Vəlayət - (Ər.) l.Vəlilik. Vəliliyə çatmış olan kimsənin halı və sifəti. 2.Başqasına sözünü keçirmə. 3.Dostluq,

sədaqət.

Vəli (Vəliyyə) - (Ər.) 1.Uşağa baxım və idarəsi üzərində olan, hal və hərəkətlərindən məsul olan kimsə,

hami, himayədar, qəyyum . 2.Dost, yaxın. 3.(Farsca) Lakin,ancaq,amma. 4.Ağa. 5.Allahın sevimli qulu,

övliyalığa çatmış. - Allahın adlarındandır.

Vəlimə - (Ər.) Toy ziyafəti, evlənmə, toy.

Vəliuddin - Allaha yaxın adam, mömin, allahdanqorxan, dinin himayəçisi.

Vəcahət - (Ər.) 1.Gözəl üzlülük, göstərişlilik, gözəl üz. 2.Möhtərəmlik, qürur.

Vəli - (Ər.) Bir vilayəti idarə edən ən böyük məmur.

Vəlican - (Ər.) Candan sevən, dost, yakın.

Vəlid (Vəlidə) - (Ər.) Yeni doğulmuş uşaq. Kişi uşaq, kölə. səhabə adlarındandır.

Vəliyəddin - (Ər.) Dinin sahibi. Dinin dostu.

Vənnac - (Ər.) Çox parıltı. Çox alovlu.

Vəsahəddin - (Ər.) Dinin ucalığı, qüruru.

Vəsamət - (Ər.) Gözəllik, gözəlolma. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Vəsilə - 1.Ayrılmaz, qovuşmuş. 2.Vasitə. 3.)Səbəb 4)Bəhanə. 5.Fürsət.

Vəssaf - (Ər.) Xüsusiyyətlərini bildirərək izah edən ya da tərifləyən.

Vəssal - (Ər.) 1.Vəsledən, çatdıran, birləşdirən. 2.Köhnə yazılı bir kitabın səhifələrini ayıran sənətkar.

Vəssalə - (Ər.) Köhnə yazma əsərlərin kənar qisiminə kağız əlavəsi ilə edilən təmir şəkli

Vəzir - (Ər.) Osmanlı dövlətində ən yüksək dərəcə olan vəzirlik rütbəsində olan kimsə, dövlət işlərində

yüksək vəzifəli adam, nazir. 2.Şahmatda şahın yanındakı baş fiqurlardan biri.

Vidadi - Məhəbbət, rəğbət, sevgi.

Vildan - (Ər.) 1.Yeni doğulmuş uşaqlar. 2.Qullar, kölələr. Quranda zikr edilmişdir.

Vurğun - (Tür.) 1.Birinə aşiq, vurulmuş. 2.Allaha, peyğəmbərə vurğun olmaq.

Vüqar - Qürur, itaətkar.

Vüsal - Murada catmaq,vəfalı.

Vüsalə - (Ər.) 1.Qovuşma, çatma ilə əlaqədar. 2.Sevgi, məhəbbət, səadət.

 

Y

"V", "Y" və "Z" hərfləri ilə başlayan adların mənası

Yadigar - Yada salan, xatırlayan. 2.Yadda saxlamaq üçün verilən hədiyyə. 3.Heykəl,büst,abidə

Yağmur - (Tür.) Göydən damlalar halında düşən su.

Yaxşıxan - (Tür.) Gənc, gözəl hökmdar.

Yaqub - (Ər.) 1.Vəfalı ata. 2.İzi ilə gedən. 3.Erkək kəklik. 4."Təqib edən, izləyən". - Hz. Yusif (ə.s.) -ın atası

ve Qur'an-ı Kərimdə iadı keçən 25 peygəmbərdən (Hz. Yaqub). Hz. İshaq (ə.s.) -ın oğlu.

Yaqut - (Ər.) 1.Parlaq qırmızı, şəffaf qiymətli daş. 2.Sibirin şimal hissəsində yaşayan bir Türk qövmü. - Kişi

və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Yalçın - (Tür.) 1.Dik. 2.Hamar, sürüşkən. 3.Parlaq, cilalı. 4.Igid, üsyançı. 5.Böyük, əzəmətli.

Yalçınər - (Tür) Çətin, sərt igid.

Yaman - Pis, yaxşı olmayan.

Yanıq - (Tür.) 1.Yanmış olan, əsmər. 2.Duyğulu, toxunaqlı. 3.Qovrulmuş, inkişaf etməmiş. 4.Aşıq.

Yardil - (Fars.) Gönül dostu, sevimli. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Yarəli - (Fars.) Əlinin dostu.

Yarqaya - (Tür.) Dik, uçurumlu qaya.

Yasəf - (Ər.) Hz. Nuh (ə.s.) - ın üçüncü oğlu. Tufandan sonra Xəzər dənizinin şimalına yerləşmişdir. Türk

soyunun atası olduğu deyilər.

Yasəmən - (Fars.) Yazin əvvəlində ağ,qırmızı və bənövşəyi rəngdə ətirli slxımvari çiçək açan ağacın gülü,

gözəl qoxulu və əksərən ağ və ya sarı çiçək açan. (jasminum).

Yasin - (Ər.) Quran-ı Kərimin 36 -cı surəsinin başlanğıcı. Əsl mənası bilinməməklə birlikdə, "Ey insan, Ey

Seyid" kimi müxtəlif mənalar çıxarılmışdır. 3.Məhəmməd peyğəmbərin adlarından biri

Yasir - Yüngül, sərbəst.

Yasirə - Mərhəmətli.

Yaşar - (Tür.) 1.Doğulan uşağın uzun ömürlü olması diləyiylə qoyulan addır. - Kişi və qadın adı olaraq

istifadə edilir. 2.Yaşamaq, mövcud olmaq, yaşayan

Yaşanur - (Tür.) Yaşamaq və nur sozlərindən birləşmiş ad.

Yavər - (Fars.) 1.Köməkçi, yardımçı. 2.Adyudrant. 3.Keçmş İran ordusunda və polisində; mayor.

Yavuz - (Tür.) 1.Yaman güclü, gözəl. 2.Sərt, şiddətli, çətin, iti. 3.Fövqəladə, müthiş, müstəsna. 4.Səhv, pis

azğın. Yavuz Sultan Səlim. Xilafətin Osmanlılara keçməsini təmin edən doqquzuncu Osmanlı padşahı.

Yavuzcan - (Tür.) Güclü şəxsiyyəti olan, kimsə.

Yavuzər - (Tür.) Cəsur, güclü kişi.

Yavuzxan - (Tür.) Güclü hökmdar.

Yayla - Səmimi.

Yazgülü - (Tür.) Yazda açan gül.

Yeganə - 1.Tək, səmimi. 2.Birinci,birinci olaraq. 3.Yalnız tək, vahid, tək, bir dənə. 4.Nadir, çətin ələ düşən.

Yekdanə - (Fars.) 1.Həyat yoldaşının bənzəri olmayan, tək. 2.Bir növ boyunbağı.

Yekparə - (Fars.) Tək parça, bir parça.

Yenisu - (Tür.) Yeni su. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Yesarət - (Ər.) 1.Asanlıq. 2.Zənginlik.

82

Yetər - (Tür.) Sonuncu olması istənən uşaqlara verilən adlar. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Yezid - Hz. Müaviyənin ( r.a.) oğlu və Əməvilər dövlətinin ikinci xəlifəsi. Şamda doğulub. Zamanında

Kərbəla hadisəsi meydana gəldi. - O zamandan bu adın istifadəsinə son qoyuldu.

Yəhya - (İbr.) "Allah lütfkardır" mənasında. Quran-ı Kərimdə 5 yerdə adı keçən və Zəkəriyyə (əs) -ın oğlu

olan peyğəmbər.

Yəmən - Xoşbəxtlik, səadət.

Yılmaz - (Tür.) Qorxmayan, qoçaq bezməyən, əzmli, təmkinli.

Yusif - 1.Artım, gəlir. 2.Gözəlliyi ilə məşhur olub Misirdə qul kimi satılmış və sonradan peyğəmbər olan

adam.

Yunis - (Ər.) 1.İlıq və isti dənizlərdə yaşayan, məməli heyvan. 2.Bir sıra ulduzun adı. 3.Uzun müddət bir

balığın qarınında qaldığı rəvayət edilən və Quran-ı Kərimdə adı keçən 25 peyğəmbərdən biri.

Yunus - Göyərçin.

Yurdagül - (Tür.) Ölkənə gül. Qanun üçün faydalı ol.

Yurdanur - (Tür.) Yurduna, ölkənə işıq saç, işıqlandır.

Yurdcan - (Tür Vətənə canlılıq verən.

Yurdsevən (Yurdsevər) - (Tür.) Yurdunu, millətini sevən. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Yüksəl - Yüksəlmək.

Yümni (Yümniyə) - (Ər.) 1.Uğurlu, bacarıqlı. İşi sağ əli ilə görən. Qiyamət günündə kitabını sağ tərəfindən

alacaq olan. 2.Uğura aid, uğurla əlaqədar.

 

Z

Zabil - 2.Qısa boylu. 2.Zabit, əsgərə əmr edən rütbəli əsgər.

Zabir (Zabirə) - (Ər.) Möhkəm, güclü.

Zabit - (Ər.) 1.Əsgərə əmr edən rütbəli əsgər, əmr edən, hökm edən, 2.Hərb və polis sistemində komanda

heyətində olan şəxs. 2.Ticarət gəmilərində gəminin hərəkətini idarə edən idarəçi, nizamlayan. 3.İdarəetmə

gücü olan. (məcazi): tutduğunu qoparan, dediyini etdirən kimsə.

Zabitə - 1.Qayda, ümumi qayda. 2.İntizam.

Zafir - (Ər.) Zəfər qazanan, üstün gələn.

Zahib - 1.Gedən, gedici. 2. Bir zənnə qapılan, bir fikrə uyğun gələn.

Zahid (Zahidə) - (Ər.) 1.Şübhəli şeyləri belə tərk edərək günahdan qaçan. 2.Allahın adamı, mömin, dünya

malından imtina edib Allaha ibadətlə məşğuı olan. 3.Pəhriz adən.

Zahir (Zahirə) - (Ər.) 1.Aşkar,açıq aydın. 2.Parlaq, parlaq ulduz. 3.Xarici görünüş, bayır tərəf. - Allahın

adlarındandır. Quran-ı Kərimdə Hədid surəsi 3 -cü ayədə keçir.

Zaim - 1.Zamin. 2.Şahzadə.3.Şef, lider.

Zaki - (Ər.) 1.Qabiliyyətli, qadir. 2. Təmiz, ismətli.

Zakir, (Zakirə) - (Ər.) 1.Zikr, zikr edən, yada salan, təsbeh çevirən, xatırladan, qeyd edən, təkyədə zikr

oxuyan, anan. 2.Allahı lazım olduğu kimi təşbeh və tehmid edən, Quranı öyüd-nəsihət verici, gerçək bir zikr

olaraq görən.

Zaqir - (Ər.) Köməkçi.

Zaliyə - (Ər.) Açıq rəngıi saçları oln qız.

83

Zaman - Vaxt, dövran, cağ.

Zambaq - (Ər.) Gözəl və iri çiçəkli bir bəzək bitkisi.

Zamiq - Etibarlı, məntiqli.

Zamin (Zaminə) - Zəmanət verən.

Zamir (Zamirə) - (Ər.) 1.Daxili, üz. 2.Ürək, vicdan. 3.Könüldə gizli olan sirr. 4.Ağıl, əsrarəngizlik. 5.Adın

yerini tutan söz.

Zanbaq - Gözəl qoxulu bir çiçək.

Zaur - (Ər.) Ərəbcə "Zühur" sözündən - Görünmək, tanınmaq, məşhur olmaq, meydana çıxmaq.

Zehni (Zehniyə) - (Ər.) Zehinlə, ağılla əlaqədar.

Zeycan - (Fars.) Candan, cana yaxın.

Zeyd - 1.Əlavə edən, böyüdən. 2.Bolluq.

Zeynal - (Ər.) Bəzək.

Zeynəb - (Ər.) 1.Qiymətli daşlar, ləl-cəvahiratlar. 2.Gözəl, yaraşıqlı.

Zeynəddin - (Ər.) Dinin zinəti, bəzəyi.

Zeynəl - (Tür.) (Bax. Zeynəlabidin) Zeynəlabidin adından qısaldılmış ad.

Zeynəlabidin - (Ər.) İbadət edənlərin bəzəyi.

Zeyni (Zeyniyə) - (Ər.) Bəzəklə əlaqədar.

Zeynulla - (Ər.) Allahın zinəti.

Zeyrək - (Tür.) 1.Maraqlı. 2.Cəlb edici. 3.Ağıllı, ağıllı.

Zeytunə - (Ər.) Zeytun, həmişəyaşıl ağac.

Zəfər - (Ər.) l.Məqsədəçatma, məqsədə yetişmə, nail olma, uğur. 2.Qalib, düşməni məğlubetmə,

üstüngəlmə. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Zəfirə - (Ər.) 1. Nəzakətli və xoş danışan, incə və xoş rəftarlı olan kimsə, nəzakətli. 2.Incəliyi, lətifliyi ilə

xoşuna gələn.

Zəhra - (Ər.) Ay üzlü, ay kimi parlaq və saf olan. Çox parlaq və safı, aydın. - Hz. Məhəmmədin qızı

Hz. Fatimənin ləqəbi.

Zəka - Saflıq, xalislik.

Zəkavət - (Ər.) Zəka, ağıllılıq.

Zəkəriyyə - (Tür.)1.Agıllı, düşüncəli. 2.Quran-ı Kərimdə adı keçən peyğəmbərlərdən biri.

Zəki (Zəkiyə) - (Ər.) 1.Zəkalı tez anlayan və qavrayan. 2.Zəka ifadə edən. 3.Saf, xalis,təmiz, yaxşı.

Zəkirə - (Ər.) Yaddaşı güclü olan, unutmayan.

Zəkiyə (Zəkiyyə) - (Ər.) Anlayışlı, qavrayışlı, zəka sahibi, alicənab, gözəl, cazibədar, agıllı, təmiz, suçsuz.

Zəlikə - (Ər.) Şirindilli.

Zəlimxan - (Tür.) "Zalım xan" - sözündən...

Zəminə - (Fars.) 1.Yer, yer üzü, torpaq, quru sərhi. 1.Zəmanət, təminat. 3.İlk şərt, ilkin şərait.

2.Əsas, dayaq. mövzu, tema.

Zərnigar - (Fars.) Qızılla işlənmiş, zərli.

84

Zənnişan - (Fars.Ər.İbr.) Məşhur, tanınmış qadın.

Zərəfşan - (Fars.) 1.Altın saçan, altın saçıcı, qızıl saçan, qızılı. 2.Bir lalə növü.

Zərgül - (Fars.) Qızıl kimi.

Zərif - (Ər.) Mehriban, gözəl, əzizim.

Zərifə - Zərif, yumşaq, incə hərəkət etmək.

Zərin - (Fars.) Altından olan, qızıl kimi parlaq olan, sarı olan. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Zərinə - Qızılı.

Zərqələm - 1.Qiymətli, dəyərli. 2.Qızıl qələm.

Zərnişan - (Fars.) Qılınc kimi şeylərin üzərinə qızılla edilən mozaika, bəzək.

Zərarə - (Fars.) Saçıntı, saçılan şey. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Zərrin - (Fars.) 1.Qızıldan məmulat. 2.Qızıl rəngində, sarı. 3.Parlaq. 4.Gözəl qoxulu bir cins çiçək.

Zərvər - (Fars.) Qızıl zərli olan. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Zəvahir - (Ər.) 1.Parlaq ulduzlar. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Ziba - (Fars.) 1.Yaraşıqlı, gözəl. 2.Bəzəkli, zinətli. 3.Fars dilində "gözəllik" mənasını daşıyır.

Zihiccə - Ərəblərin on ikinci ayı. Qurban bayramı, bu ayın onuncu gününə təsadüf edir.

Zinət - (Ər.) Bəzək, yaraşıq.

Zinnur (Zinnurə) - (Ər.) Nurlu, işıqlı, aydın.

Zirba - Uca, hündür.

Zivər - (Fars.) Bəzək, daş-qaş. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Ziya - (Ər.) Işıqlı, İşıqlıq, parlaqlıq, nur, nurlu, işıq.

Ziyad - (Tür.) 1.Üstün, artıq. 2.Lazım olandan çox, bolluq, çoxluq.

Ziyəddin - (Ər.) Dinin işığı, nuru.

Zoya - Həyat (Yunancadan).

Zöhrab - Parlaq, aydın.

Zöhrə - (Ər.) 1.Çoban ulduzu, venera. 1.Karvanqıran. 2.Eşq ilahəsi.

Zübeydə - (Ər.) 1.Öz, əsl, cövhər. 2.Çiçək, gül.

Zühdiyə - (Ər.) Hər cür zövqə qarşı olaraq özünü ibadətə verən.

Zülal - (Ər.) 1.Yüngül, saf və şirin su.

Züleyxa - (Ər.) 1.Su pərisi. 2.Hz. Yusifin xanımı, gözəlliyi ilə tanınmışdır.

Zülfət - (Ər.) Qıvrımsaç.

Zülfi - (Ər.) Qılıncın qəbzəsınə vurulan bəzək.

Zülfibar - (Fars.) Dağılmış, saçılmış saç.

Zülfiqar - (Ər.) 1.Qilinc adı. 2.Hz. Peyğəmbərin Hz. Əliyə hədiyyə etdiyi çəngəl ağızlı qılınc.

Züfiyar - (Fars.) Sevgilinin zülflü saçı.

Zülfizar - (Fars.) Ağlayan, inləyən saç.

Zümrə - (Ər) 1.Gözəl, yaxşı əxlaqlı. 2.Cəsur, igid, ürəkli. 3.Ağıllı, savadlı qadın.

85

Zümrüd - (Ər.) 1.Parlaq yaşıl rəngli qiymətli daş. 2.Dəyərli, qiymətli.

Zürrarə - (Ər.) Saçıntı, saçılan şey

 

Milli.AzŞərhlər (0)

Add comment

  • reload, if the code cannot be seen


Qadin.Net

Яндекс.Метрика