Giriş
Bağla

Qurani-Kərimin Ər-Rəhman surəsi

CƏMİYYƏT / Qadın və din

Qurani-Kərimin Ər-Rəhman surəsi

ər-Rəhman (Rəhmli olan Allah) surəsi 
(Məkkədə nazil olmuşdur, 78 ayədir) 
Bismillahir rəhmanir-rəhim!

 1. Rəhman! (Mərhəmətli olan Allah!)
 2. (Öz peyğəmbərinə) Quranı öyrətdi.
 3. İnsanı yaratdı.
 4. Ona danışmağı (fikrini və duyğularını bəyan etməyi) öyrətdi.
 5. Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə (hərəkət edər).
 6. Otlar da, ağaclar da (Allaha) səcdə edər!
 7. Göyü. O ucaltdı, tərəzini (ədalət tərəzisini) O qoydu!
 8. Ona görə ki, çəkidə həddi aşmayasınız (insafı əldən verməyəsiniz).
 9. Tərəzini düz tutun, çəkini əskiltməyin! (Çəkidə insaflı olun, tərəzini korlamayın!)
 10. Yeri də (bütün) məxluqat üçün O döşədi.
 11. Orada növbənöv meyvələr və tumurcuqlu (salxımlı) xurma ağacları;
 12. (Yaşıl ikən yarpaq, quruluğunda saman olan) saçaqlı dənli bitkilər və xoş ətirli çiçəklər (reyhan, qızılgül, yasəmən, bənövşə, qərənfil və s.) vardır.
  Qurani-Kərimin Ər-Rəhman surəsi
 13. (Ey cinlər, ey insanlar!) Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 14. İnsanı (Adəmi) saxsı kimi (toxunduqda səs çıxardan) quru palçıqdan O yaratdı.
 15. (Cinlərin əcdadı) cannı da tüstüsüz (təmiz) oddan O xəlq etdi.
 16. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 17. İki məşriqin və iki məğribin Rəbbi (günəşin və ayın yazda və qışda çıxıb batdığı yerlərin sahibi) Odur.
 18. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 19. (Suları şirin və acı olan) iki dənizi O qovuşdurdu (bir-birinə qovuşmaq üçün açıb buraxdı).
 20. Amma onların arasında maneə vardır, bir-birinə qatışmazlar (özləri üçün müəyyən edilmiş həddi aşmazlar).
 21. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 22. Onlardan (o iki dənizdən) inci və mərcan çıxar.
  Qurani-Kərimin Ər-Rəhman surəsi
 23. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 24. Dənizdə uca dağlar kimi üzən gəmilər də Onundur.
 25. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 26. (Yer) üzündə olan hər kəs fanidir (ölümə məhkumdur).
 27. Ancaq əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin zatı baqidir.
 28. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 29. Göylərdə və yerdə kim varsa, (hamısı) Ondan (ruzi, mərhəmət və mədəd) diləyər. O hər gün (hər an) bir işdədir (birini öldürər, birini dirildər; acizə kömək, zalıma zülm edər; birinin duasını qəbul edər; birinə mərhəmət əta edib digərinə cəza verər. Bir işlə məşğul olmaq Onu digərindən yayındırmaz).
 30. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 31. Ey ağır yük (mükəlləfiyyət) altında olanlar (yaxud yerə ağırlıq verən cinlər və insanlar)! Sizinlə də (layiqincə) məşğul olacağıq (əməllərinizin haqq-hesabını mütləq çəkəcəyik).
 32. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 33. Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin ətrafından (çevrəsindən) kənara çıxa bilərsinizsə, çıxın. Siz (oradan) ancaq (qüdrət və) qüvvətlə (Allahın sizə bəxş etdiyi elmin qüdrətilə) çıxa bilərsiniz! (Yaxud siz oradan qüdrət və qüvvət vasitəsilə çıxa bilərsiniz ki, bu da sizdə yoxdur!)
 34. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 35. (Qiyamət günü) sizin üstünüzə tüstüsüz alov və alovsuz tüstü göndəriləcək (başınıza ərimiş mis, od və duman töküləcək) və siz bir-birinizə kömək də edə bilməyəcəksiniz.
  Qurani-Kərimin Ər-Rəhman surəsi
 36. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 37. (Qiyamət günü) göy ayrılıb (dağ basılmış) dəri (yaxud dağ edilmiş yağ) kimi qıpqırmızı olduğu zaman (halınız necə olacaq)?!
 38. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 39. O gün nə bir insan, nə də bir cin günahı barəsində sorğu-sual olunmayacaqdır! (Yol ancaq Cəhənnəmdir!)
 40. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 41. Günahkarlar üzlərindən (sifətlərinin qaralığından, gözlərinin göylüyündən) tanınacaq, kəkillərindən və ayaqlarından tutulub yaxalanacaqlar (başları öndən, yaxud arxadan ayaqlarına bənd ediləcəkdir).
 42. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 43. (Onlara belə deyiləcəkdir: ) Bu, günahkarların yalan hesab etdikləri Cəhənnəmdir!
 44. Onlar onunla (cəhənnəm odu ilə) qaynar su arasında dolanıb duracaqlar.
 45. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 46. Şübhəsiz ki, Rəbbinin məqamından (hüzurunda haqq-hesab üçün durmaqdan) qorxanları iki cənnət (Ədn nə Nəim cənnətləri) gözləyir!
  Qurani-Kərimin Ər-Rəhman surəsi
 47. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 48. (O iki cənnətin ağacları) qollu-budaqlıdır (merli-meyvəlidir).
 49. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 50. Orada (o cənnətlərdə) iki axar bulaq vardır.
 51. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 52. Orada (o iki cənnətdə) hər meyvədən (quru və təzətər olmaqla) iki növ vardır (möminlər onların birini dünyada görmüş, digərini isə görməmişlər).
 53. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 54. Onlar (möminlər) orada astarları qalın ipəkdən olan döşəklərə söykənmiş olacaqlar. O iki cənnətin meyvələrini dərmək də asan olacaqdır (möminlər harada olsalar, ağaclar onlara yaxın gələcək, onlar həmin meyvələri ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da dərib yeyə biləcəklər).
 55. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 56. Orada (o cənnətlərdə) gözlərini (yalnız ərlərinə) dikmiş, bundan əvvəl özlərinə heç bir ins-cins (insan və cin) toxunmamış qadınlar vardır.
  Qurani-Kərimin Ər-Rəhman surəsi
 57. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 58. Onlar (o qadınlar rəng və gözəllikcə), sanki yaqut və mərcandırlar.
 59. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 60. Yaxşılıq əvəzi ancaq yaxşılıqdır!
 61. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 62. Onlardan (o iki cənnətdən) başqa (möminlər üçün) daha iki cənnət (Firdovs və Məva cənnətləri) vardır.
 63. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 64. (O iki cənnət) yamyaşıldır (o qədər yaşıldır ki, qaraya çalır).
 65. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?
 66. Orada (o iki cənnətdə) fəvvarə verib qaynayan iki bulaq vardır.
 67. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 68. Orada (o iki cənnətdə) növbənöv meyvələr, xurma və nar vardır.
 69. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 70. Orada (o cənnətlərin hamısında, dördündə də) xoş xasiyyətli, gözəl üzlü qadınlar vardır.
 71. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 72. Çadırlarda gözlərini (yalnız öz ərlərinə) dikmiş hurilər vardır.
 73. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 74. Onlara (ərlərindən) əvvəl heç bir ins-cins toxunmamışdır.
 75. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 76. Onlar (möminlər) yaşıl balışlara və gözəl naxışlı (inci ilməli, xovlu) xalılara (yaxud yumşaq qalın döşəklərə) söykənmiş olacaqlar.
 77. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
 78. (Ya Peyğəmbər!) Sənin əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı nə qədər ucadır (nə qədər uludur)!


Şərhlər (12)

kifayet9 kifayet9 27 December 2015 15:19 Cavab yaz

(Cinlərin əcdadı) cannı da tüstüsüz (təmiz) oddan O xəlq etdi.
Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
qeribe qeribe 26 January 2015 20:16 Cavab yaz

Canım Denizım oxuduqca cennetin deyerini daha cox derk etmek olur Cennetcünsə mütleq calışmaq lazımdır
Orada (o cənnətlərin hamısında, dördündə də) xoş xasiyyətli, gözəl üzlü qadınlar vardır.
Deniz84 Deniz84 23 January 2015 20:52 Cavab yaz

Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Onlara (ərlərindən) əvvəl heç bir ins-cins toxunmamışdır.
Nergiz Agayeva Nergiz Agayeva 5 July 2014 12:55 Cavab yaz

Tesekkur edirem smile
Agats_fan Agats_fan 16 June 2014 15:35 Cavab yaz

Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin ətrafından (çevrəsindən) kənara çıxa bilərsinizsə, çıxın. Siz (oradan) ancaq (qüdrət və) qüvvətlə (Allahın sizə bəxş etdiyi elmin qüdrətilə) çıxa bilərsiniz! (Yaxud siz oradan qüdrət və qüvvət vasitəsilə çıxa bilərsiniz ki, bu da sizdə yoxdur!)
qeribe qeribe 16 June 2014 02:09 Cavab yaz

Təşəkkür edirəm. girl_ang
Lavinya Lavinya 16 June 2014 01:05 Cavab yaz

Cox ureyimden oldu bu surenin tercumesini oxumaq isteyirdim ALLAH sizden razi olsun oxudum tewekkurler bacim empathy yes
elvira.melek.589 elvira.melek.589 15 June 2014 23:48 Cavab yaz

Təşəkkür edirəm.Xəbərə görə
mehine mehine 15 June 2014 20:23 Cavab yaz

Çox maraqli xebere gore tesekkur ALLAH razi olsun
Deniz84 Deniz84 15 June 2014 20:05 Cavab yaz

Orada (o cənnətlərin hamısında, dördündə də) xoş xasiyyətli, gözəl üzlü qadınlar vardır.
1981, 1981, 15 June 2014 19:04 Cavab yaz

Allah razi olsun,
sahil_13 sahil_13 15 June 2014 18:09 Cavab yaz

Canım Denizım oxuduqca cennetin deyerini daha cox derk etmek olur Cennetcünsə mütleq calışmaq lazımdır

Add comment

 • reload, if the code cannot be seen


Qadin.Net

Яндекс.Метрика