Bakıda hava
USD AZN
EUR AZN
15:30Feride Pərvizin qaçmağı zəyifdi 15:30Feride Adada ayrı dava saldı oyunda ayrı sora uzr istədi də 15:29Feride Ayla Pərvizdə gunah yoxduye o yemək bişirənin hiyləsidi 11:39Ayla Ayla Perviz deyesen esebi adamdi 11:38Ayla Ayla Hamiya salammm Survivora kim baxdijQuery162089170006099228_1581925069530?? 08:45Xəyalə Murad Yeni iş və dərs günü hər birinizi salamlayırıq! 08:45Xəyalə Murad Sabahınız xeyirli,gününüz aydın olsun,Əziz Qadin.Netlilər!
41418

Ingilis dili - IX Dərs

NUMBERS / SAY

1 one

 

/van/

 

bir

 

2 two

 

/tu/

 

iki

 

3 three

 

/thri/

 

üç

 

4 four

 

/for/

 

dörd

 

5 five

 

/fayf/

 

beş

 

6 six

 

/siks/

 

altı

 

7 seven

 

/sevın/

 

yeddi

 

8 eight

 

/eyt/

 

sekkiz

 

9 nine

 

/nayn/

 

doqquz

 

10 ten

 

/ten/

 

on

 

11 eleven

 

/ilevın/

 

onbir

 

12 twelve

 

/tvelf/

 

oniki

 

13 thirteen

 

/thörtiin/

 

onüç

 

14 fourteen

 

/fortiin/

 

ondörd

 

15 fifteen

 

/fiftiin/

 

onbeş

 

16 sixteen

 

/sikstiin/

 

onaltı

 

17 seventeen

 

/sevıntiin/

 

onyeddi

 

18 eighteen

 

/eytiin/

 

onsekkiz

 

19 nineteen

 

/naytiin/

 

ondoqquz

 

20 twenty

 

/tventi/

 

iyirmi

 

21 twenty one

 

/tventi van/

 

iyirmi bir

 

22 twenty two

 

/tventi tu/

 

iyirmi iki

 

23 twenty three

 

/tventi thri/

 

iyirmi üç

 

24 twenty four

 

/tventi for/

 

iyirmi dört

 

25 twenty five

 

/tventi fayf/

 

iyirmi beş

 

  

Grammar:

Ingilis dilində 16 zaman var. Bu gun biz İndiki zamandan bəhs edəcəyik. İndiki zaman bölünür:

Indiki sadə zaman (Present Simple Tense)

İndiki davamedici zaman (Present Continuous)

İndiki bitmiş zaman (Present Perfect)

İndiki birmiş davamedici zaman (Present Perfect Continuous)

 İndiki Sadə Zaman-Present Simple

İndiki sadə zaman gündəlik həyatımızda,tez tez və ümumiyyətlə baş verən hərəkətlərə aiddir. Daha konkret bu hallarda işlənir:

1.Gündəlik həyatda baş verən hərəkətlər (məs: məktəbə getmək, işə getmək və s)

Ex: My work starts at 9:00.

2. Adət halını almış hərəkətlər (Yatmazdan əvvəl süd içmək, hər səhər qaçmaq və s)

I drink a cup of coffee every morning.

3. Təbiət hadisələri (qişda qar yağır, yer öz oxu ətrafında fırlanır və s)

 Water boils at hundred degrees Celsius.

Düzəldilməsi:

Subject+verb +s(es)+object (Mubteda+xeber+s(es)+tamamlıq)

İ                    go               to work

He            goes                 to school

İndiki zaman fellərə -s, -es şəkilçisi artırılmaqla və ya tam şəkilçisiz düzəlir. Aşağıdakı cədvəldə baxaq:

I

read

We

do

You

go

You

work

He/She/It

likes

They

listen


I work in a shop. My brother works in a bank.
Linda lives in London. Her parents live in Scotland.
It rains a lot in winter.

Qeyd: -es şəkilçisi -s / -sh / -ch ilə bitən sözlərin sonuna əlavə olunur: pass —> passes, finish —> finishes, watch —> watches.
-y hərfi ilə bitən sözlərdə bu hərf atılır və indiki zaman şəkilçisi -ies formasında əlavə olunur: study —> studies, try —> tries.
Bəzi sözlər var ki, onlarla istisna hal kimi -es şəkilçisi işlənir: do —> does, go —> goes.

Aşağıdakı zaman zərfləri indiki zamanı səciyyələndirir:

always / never /often / sometimes / usually və s.

Structure: Mubteda+zaman zerflikleri+xeber+tamamliq

Aygun always arrives at work early. (Sue arrives always -- yox)
I usually go to school by car but sometimes I walk. (I go usually -- yox)
Anar never eats chocolate.
Tom lives in Baku. We often meet him.

İndiki zamanın sual və inkar forması

İndiki zamanın inkar formasın düzəltmək üçün don't / doesn't köməkçi fellərindən istifadə olunur. -s/-es şəkilçisi əlavə olunmuş fellərin inkar forması doesn't ilə, digər fellərdə isə don't ilə düzəlir.
I drink coffee but I don't drink tea.
Sue drinks tea but she doesn't drink coffee.
You don't work very hard.
We don't watch television very often.
The weather is usually nice. It doesn't rain very often.
Gerry and Linda don't know many people.

Qeyd: don't / doesn't köməkçi fellərindən sonra gələn fel başlanğıc formada olur.

 İndiki zamanın sual formasın düzəltmək üçün do/does köməkçi felləri cümlənin əvvəlində gəlir, daha sonra cümlənin mübtədası gəlir, sonra başlanğıc formada olan fel və daha sonra cümlənin diger üzvləri işlənir. -s/-es şəkilçisi əlavə olunmuş fellərin sual forması does ilə, digər fellərdə isə do ilə düzəlir.

Do you play the piano?
Does it rain a lot where you live?

Always/usually/often kimi sözlərdən istifadə olunan sual cümlələrində bu sözlər feldən əvvəl gəlir.
Do you always have breakfast?
Does Chris often play tennis?
What do you usually do at weekends?

Qeyd: What do you do? sual cümləsi Sənin peşə nədir? mənasını verir.

 Exercises:

 1. She ___ four languages.
  a. speak
  b. speaks
 2. Jane is a teacher. She ___ French.
  a. teach
  b. teaches
 3. When the kettle ___, will you make some tea?
  a. boil
  b. boils
 4. I always ___ the window at night because it is cold.
  a. close
  b. closes
 5. I ___ to the cinema at least once a week.
  a. go
  b. goes
 6. They never ___ tea in the morning.
  a. drink
  b. drinks
 7. We both ___ to the radio in the morning.
  a. listen
  b. listens
 8. He ___ a big wedding.
  a. want
  b. wants
 9. George ___ too much so he's getting fat.
  a. eat
  b. eats
 10. The earth ___ round the sun, doesn't it?
  a. go
  b. goes
 11. Mr. Hill ___ live in New York. He lives in Boston.
  a. doesn't
  b. don't
 12. Rice ___ grow in cold climates.
  a. doesn't
  b. don't
 13. They like cofee, they ___ like tea.
  a. doesn't
  b. don't
 14. We are new here. We ___ know him.
  a. doesn't
  b. don't
 15. Harry has bad breath because he ___ brush his teeth very often.
  a. doesn't
  b. don't
 16. We are rich so we ___ have to work.
  a. doesn't
  b. don't
 17. Dave speaks English, French, and German, but he ___ speak Italian.
  a. doesn't
  b. don't
 18. They ___ sell that brand anymore.
  a. doesn't
  b. don't
 19. It is really a cheap restaurant, it ___ cost much to eat there.
  a. doesn't
  b. don't
 20. I have a televison, but I ___ watch it often.
  a. doesn't
  b. don't
Səslərin sayı: 14
31
34819
Şərhlər
Offline
Salaminka
1-b,2-b,3-a,4-a,5-a,6-a,,7-a,8-b,9-b,10-b,11-a,12-a,13-a,14-b,15-a,16-b,17a,18-b
,19-a,20-b
19 aprel 2013 17:00
Offline
J e a l o u s y
mariyamerabella,
Ok excellent
27 iyun 2012 15:14
Offline
Maryam Asadova
She speaks four languages.
Jane is a teacher. She teaches French.
When the kettle boils, will you make some tea?
I always close the window at night because it is cold.
I go to the cinema at least once a week.
They never drink tea in the morning.
We both listen to the radio in the morning.
He wants a big wedding.
George eats too much so he's getting fat.
The earth goes round the sun, doesn't it?
Mr. Hill does not live in New York. He lives in Boston.
Rice does not grow in cold climates.
They like coffee, they do not like tea.
We are new here. We do not know him.
Harry has bad breath because he does not brush his teeth very often.
We are rich so we do not have to work
Dave speaks English, French, and German, but he does not speak Italian.
They do not sell that brand anymore.
It is really a cheap restaurant, it does not cost much to eat there.
I have a televison, but I do not watch it often.
15 iyun 2012 15:30
Offline
sahilka
1a.2b.3b.4a.5a.6a.7b.8b.9b.10b.11a.12a.13b.14b.15a,16b.17a.18b.19b.20b.....tesek
kurle
2 oktyabr 2011 00:03
Offline
Ruqu
Şe ___ four languages.

b. speaks

Jane is a teacher. Şe ___ French.

b. teaches

When the kettle ___, will you make some tea?

b. boils

I always ___ the window at night because it is cold.
a. close

I ___ to the cinema at least once a week.
a. go


They never ___ tea in the morning.
a. drink

We both ___ to the radio in the morning.
a. listen

He ___ a big wedding.

b. wants

George ___ too much so he's getting fat.
b. eats

The earth ___ round the sun, doesn't it?

b. goes

Mr. Hill ___ live in New York. He lives in Boston.
a. doesn't


Rice ___ grow in cold climates.
a. doesn't


They like cofee, they ___ like tea.

b. don't

We are new here. We ___ know him.

b. don't

Harry has bad breath because he ___ bruş his teeth very often.
a. doesn't


We are rich so we ___ have to work.

b. don't

Dave speaks Engliş, French, and German, but he ___ speak Italian.
a. doesn't


They ___ sell that brand anymore.

b. don't

It is really a cheap restaurant, it ___ cost much to eat there.
a. doesn't


I have a televison, but I ___ watch it often.

b. don't
16 mart 2011 11:33
Offline
Narmisha
Sitat: Aysel-1
Şe speaks four languages.
Jane is a teacher. Şe teaches French.
When the kettle boils , will you make some tea?
I always close the window at night because it is cold.
I go to the cinema at least once a week.
They never drink tea in the morning.
We both listen to the radio in the morning.
He wants a big wedding.
George eats too much so he's getting fat.
The earth goes round the sun, doesn't it?
Mr. Hill doesn't live in New York. He lives in Boston.
a. doesn't
Rice doesn't grow in cold climates.
They like cofee, they don't like tea.
We are new here. We don't know him.
Harry has bad breath because he doesn't bruş his teeth very often.
We are rich so we don't have to work.
Dave speaks Engliş, French, and German, but he doesn't speak Italian.
They don't sell that brand anymore.
It is really a cheap restaurant, it doesn't cost much to eat there.
I have a televison, but I don't watch it often.

Duzdur
deniş,
Duzdur...
24 fevral 2011 13:02
Offline
Aysel
Şe speaks four languages.
Jane is a teacher. Şe teaches French.
When the kettle boils , will you make some tea?
I always close the window at night because it is cold.
I go to the cinema at least once a week.
They never drink tea in the morning.
We both listen to the radio in the morning.
He wants a big wedding.
George eats too much so he's getting fat.
The earth goes round the sun, doesn't it?
Mr. Hill doesn't live in New York. He lives in Boston.
a. doesn't
Rice doesn't grow in cold climates.
They like cofee, they don't like tea.
We are new here. We don't know him.
Harry has bad breath because he doesn't bruş his teeth very often.
We are rich so we don't have to work.
Dave speaks Engliş, French, and German, but he doesn't speak Italian.
They don't sell that brand anymore.
It is really a cheap restaurant, it doesn't cost much to eat there.
I have a televison, but I don't watch it often.

20 fevral 2011 18:01
Offline
Denka
Şe speaks four languages.
Jane is a teacher. Şeteaches French.
When the kettle boil, will you make some tea?
I always close the window at night because it is cold.
I go to the cinema at least once a week.
They never drinks tea in the morning.
We both listens to the radio in the morning.
He want a big wedding.
George eats too much so he's getting fat.
The earth goes round the sun, doesn't it?
Mr. Hill doesn't live in New York. He lives in Boston.
Rice doesn't grow in cold climates.
They like cofee, they doesn't like tea.
We are new here. We doesn't know him.
Harry has bad breath because hedoesn't bruş his teeth very often.
We are rich so we doesn't have to work.
Dave speaks Engliş, French, and German, but he doesn't speak Italian.
They doesn't sell that brand anymore.
It is really a cheap restaurant, it doesn't cost much to eat there.
I have a televison, but I don't watch it often.


bunu yoxlayardiz zehmet de olsa ,cox xahis edirem.
30 yanvar 2011 00:30
Offline
Nərmin
men az dilini dedim ingilis dilini demedim
11 dekabr 2010 15:51
Offline
Riana
CHAYALA,
cox gozel kecir derslerin
7 dekabr 2010 11:15
Offline
Riana
HER KESE UGURLAR!
5 dekabr 2010 19:50
Offline
Cema
cox sagol melumata gore
3 dekabr 2010 01:20
Offline
vusale
Narmiska sexsi ismaric yerin dolub sene yazmaq olmurrrrrrrr
24 noyabr 2010 15:20
Offline
Iceberg
Muellime,bes wekilcisiz,yada S-wekilcile nevaxt iwlenir?CAVALAR-1-A,2-B,3-A,4-B,5-B,6-A,7-A,8-A,9-B,10-B,11-A,12-B,13-A,14-B,15-
A,16-A,17-B,18-B,19-A,20-A.TWK
23 noyabr 2010 23:42
imza: shafaabdulla.blogspot.com
Offline
AMG
ELA OYREDIRSINIZ MUELLIME!
TELEBELERE UGURLAR!
ALLAH ZEHN ACHIQLIGI VERSIN!
23 noyabr 2010 21:22
Offline
Sweet_Aynur
hamiya ugurlarr
23 noyabr 2010 17:48
Offline
Nara 87
Vuaaaaa,men bildim hamisini.Mekteb illerinde de en cox yadimda qalan indiki zaman formasi olub.Nedense bu zaman formasini tez goturmuwem.
23 noyabr 2010 15:57
Offline
Iceberg
Urrraaaa !!axirki.axwam yazacam tapwiriqlari.
23 noyabr 2010 15:13
imza: shafaabdulla.blogspot.com
Offline
Narmisha
lovable_madam,
Cavablari yazmaq mecbur deyil,esas odur ki, dersi oxuduqdan sonra onu calişmalarda tetbiq ede bilersiz. love

Sualiniz, başa duşmediyiniz meqamlari xahiş edirem şerhlerde qeyd edin ki, size daha maraqli ders hazirlayim. love
23 noyabr 2010 11:13
Offline
Flowers
teşekkurler, maraqlidir...
22 noyabr 2010 21:46
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son şərhlər
Son yazılar
Hansı fəsili daha çox sevirsiniz?
Yaz
Yay
Payız
Qış