Bakıda hava 12°
USD AZN
EUR AZN

Qadın liderliyi

Qadın liderliyi

Qadın liderliyi - müxtəlif dövlət və ictimai idarəetmə səviyyələrində qərarların hazırlanmasında və qəbul edilməsində qadınların iştirakıdır. Qərarların qəbul edilməsi sferasında gender bərabərliyinə nail olmaq üçün dövlətdən, siyasi partiyalardan və vətəndaş cəmiyyətlərindən konkret səylər tələb olunur. Dövlət gender siyasətini Qanunların və ya digər məcburi göstərişlərin köməyi ilə müəyyən edir.
Qadın liderliyinin formaları: siyasi, iqtisadi, ictimaidir.

Siyasi formaya - qadınların dövlət hakimiyyətinin ali və yerli Qanunverici və İcraedici orqanlarında, o cümlədən qadın dövlət rəhbərləri, siyasi partiyaların, BMT və s. kimi beynəlxalq təşkilatların rəhbərliyində olması aid edilir.
İqtisadi forma - qadınların iqtisadi məsələlərlə məşğul olan milli dövlət orqanlarında aparıcı mövqe tutması, o cümlədən, idarə, müəssisə və təşkilatlarda rəhbər, yüksək idarəetmə nişanına malik beynəlxalq və regional maliyyə müəssisələrində işçi olmasıdır.
Qadın liderliyin ictimai forması - qadınların vətəndaş cəmiyyəti sferalarında, özünüidarə orqanlarında, QHT-nın ictimai hərəkatlarında, kütləvi informasiya vasitələrində təmsil olunmasıdır. 

Qadın liderliyi

BMT-nin "Qadınların siyasi hüquqları haqqında" Konvensiyasına (1953-cü il) müvafıq olaraq, qadınlar açıq seçkilər tələb edən, milli qanunlarla təsis edilmiş qurumlara kişilərlə bərabər şərtlərlə seçilə bilərlər (Maddə 2) və bu cür şərtlərlə qadınlar ictimai-dövlət xidmətlərində vəzifə tutmaq hüququna malikdirlər (Maddə 3). 1979-cu ildə BMT tərəfindən qəbul edilmiş "Qadınlara qarşı münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında" Konvensiya bütün dövlətlərin qarşısına dövlət siyasətinin işlənməsi və həyata keçirilməsində qadınların kişilərlə bərabər şərtlərdə təmsil olunmasına nail olmaq, qadınların bərabər əmək haqqı imkanlarını təmin etmək öhdəliyi qoyur. Qadınların vəziyyətinə dair IV Ümumdünya Konfransının Fəaliyyət Platformasında (Pekin, 1995-ci il) göstərilir ki, qərarların hazırlanmasında qadın və kişilərin bərabərhüquqlu iştirakı demokratiyanı möhkəmləndirir və onun çərçivəsində fəaliyyət imkanlarını genişləndirir.

Qadın liderliyi

Qədim Yunanıstanda, Afina polisində yaranmış milli idarəçilik ideya və praktikası əvvəllər vətəndaş hesab olunmayan qadınların iştirakını tələb etmirdi. Din və inkişaf edən bütün ictimai proseslər-böyük mədəni intibah, inqilablar və hüquqlar haqqında qanun kişilərin maraqlarını diqqət mərkəzində saxlayırdı. "Azadlıq! Bərabərlik! Qardaşlıq!" kimi demokratik şüarlar qadınlara yönəldilməmişdi. Yalnız XIX əsrin sonlarında qadınlara kişilərlə bərabər səsvermə hüquqlarının verilməsi prosesi başlandı. Yeni Zellandiya və daha sonra Avstraliya qadınlara vətəndaş statusu verən, 1893-cü ildən isə, onların milli səviyyədə seçicilik hüquqlarını tanıyan ilk dövlətlərdən oldular. Sənayesi güclü inkişaf etmiş ölkələrdə qadınların seçkilərdə iştirak hüququnun güvvəyə minməsi XX əsrin əvvəlinə təsadüf edir. Qadınlar Finlandiya və Norveçdə 1906-1907-ci ildə, Danimarkada 1915-ci ildə, Almaniya, İsveç və Böyük Britaniyada 1918-ci, ABŞ-da 1920-ci ildə, Fransada 1944-cü, İtaliyada 1945-ci, İsveçrədə 1971-ci ildə səsvermə hüququ qazanmışlar. Azərbaycanda ilk dəfə qadınların səsvermə hüquqları barədə məsələnin 1907-ci ildə Çar Rusiyasının Dumasında Azərbaycanın nümayəndəsi Xasməmmədov qaldırmış və Dumanın müsəlmanlar fraksiyasında gərgin müzakirələrdən sonra müsbət həll olunmasına nail olmuşdur. 1918-ci ildə I Azərbaycan Respublikası qadınların səsvermə hüququnu tanımışdır. İnkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində qadınlar səsvermə hüququnu müstəqillik hüququ ilə bir vaxtda əldə etdilər. Lakin qadınların nə vaxtdan seçki hüququnu əldə etməsindən asılı olmayaraq, əksər ölkələrin siyasətində qadın liderliyi və qadın-kişi partnyorluğu problemi həlledilməmiş qalır. Baxmayaraq ki, qadınlar seçicilərin yarısını təşkil edirlər, onların payına parlamentdə orta hesabla 10%, milli dövlət idarələrində 6% yer düşür.
1994-cü ilin ortalarına aid məlumatlara görə, qadınlar Nazirlər Kabinetinin tam sayının ümumilikdə 6%-ni, inkişaf etmiş ölkələrdə 5%-i və inkişaf etmiş sənaye ölkələrində 8%-i təşkil edirdilər. Bu göstəricilərə görə, birinci yeri Finlandiya (39%), ikinci yeri Norveç (35%), üçüncü yeri İsveç (34%), dördüncü yeri Hollandiya və Seyşel adaları tutur (31%). 1995-ci ilin əvvəlində dünyada ilk dəfə İsveçdə hər iki cinsin nümayəndələrinə qarşı tamamilə bərabər münasibətli Nazirlər Kabineti formalaşdırıldı.
Qanunvericiliyin ümumi sayında qadın nümayəndəliyi, 2001-ci il (%-lə), 10,5%

Uğurun zirvəsinə çatmağa çalışan qadın liderləri sıradan çıxaran, görünməz, lakin real mane - şüşə tavandır. Kişilər üçün bu cür maneə mövcud deyil. Vəziyyəti dəyişmək məqsədilə ABŞ-da və Qərbi Avropada bir çox təşkilatlar ictimai fikrin təzyiqi altında "bərabər imkanlar siyasəti" adlanan siyasət həyata keçirirlər. Ancaq aydın olur ki, bu siyasət reallıqda həyata keçirilərkən və iş yerində kişi personalı tərəfindən müqavimətlə qarşılanır. Qadının rəhbərlik yolunda ciddi rolu cinslərin sosializasiyası ilə bağlı maneələr oynayır: insanların əksəriyyəti qadının aşağı siyasi statusa malik olmasında sosial haqsızlıq görmürlər. Qadın liderlərin keyfiyyətlər sırasına görə kişi həmkarlarından fərqlənməməklərinə baxmayaraq, onların liderlik rolu üçün yararsızlığı haqqında sabit təsəvvürlər mövcuddur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində qadınların sosiallaşması elə şəkildə baş verib və hazırda da baş verir ki, onların öz karyerasını və siyasi cəhdlərini gücləndirən xüsusi ambisiyalar inkişaf etmir. Qadınlar üçün liderlik məktəbi QHT olub. QHT-yə üzvlükdə opponentlər tərəfindən bu cür qarşıdurma mövcud deyil, ona görə ki, QHT siyasi fəaliyyətlə məşğul olmur. Qərar qəbul edilməsində kişilərin üstünlüyü ona gətirib çıxarır ki, qadın maraqları nəzərə alınmır. Bu, onların, onsuz da, bərabərsizliyə malik mövqelərini zəiflədir və mövcud gender rollarının aradan götürülməsinin qarşısını alır. Qadınların qərar qəbulunun bütün səviyyələrində irəli çəkilməsi - istər qadınların özündən, istərsə də dövlətdən səy tələb edən strategiyaların işlənməsini tələb edir.

Qadın liderliyi

Deyilənlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, qadın lider ola bilər. Ancaq bunun üçün o, ilk növbədə öz hüquqlarını bilməli və onlardan öz fəaliyyətlərində düzgün istifadə etməlidirlər.
Azərbaycan Respublikasında qadın hüquqlarını qoruyan gözəl qanunlar mövcuddur və bu qanunların icrasına nəzarət və icra edən qurumlar da hesabda işləyir. Ancaq buna baxmayaraq bir çox rayon və kəndlərimizdə qadın hüquqları tapdalanır və bütün bu dözülməz haqsızlıqlar mili mentalitet adında qələmə verirlir. Bizim təlimimizin məqsədi, insan şüurunda müəyyən dönüşün təməlini qoymaq və gələcək nəslin, milli mədəniyyət və ənənələrimizi qoruyub saxlayaraq, daha proqressiv inkişaf istiqamətində addımlamaq imkanını yaratmaqdır. Hər bir müsəlman üçün müqəddəs sayılan Qurani Kərimdə qadın hüquqları lazımı səviyyədə əks etdirilib və müqəddəs hesab olunur. Qadın özü də müqəddəs varlıq kimi təsvir edilir və kişi qadını həmişə qorumalı və onunla hesablaşmalıdır. Ailə iki insanın bir yerdə qəbul etdikləri yükdür və onu qurmaq, yaratmaq və yaşatmaq hən qadının həm də kişinin Allah və cəmiyyət qarşısında borcudur. Bu məqsədə çatmaq üçün ailənin qarşısına çox maneələr çıxa bilər, lakin ata-babalarımız demişkən: "Güc birlikdədir", "Tək əldən səs çıxmaz" və s. kəlamlarını yadımıza salsaq görərik ki, heç bir maneə birləşdirilmiş gücün qarşısında çözülməz qala bilməz.

Qadın liderliyi

Azərbaycan qadınlarının güclü potensialı olduğunu əsirlər boyu bütün dünyaya çatdıran minlərlə qadın siyasətçilərimiz, alimlərimiz, mədəniyyət və incəsənət xadimələrimiz olmuşdur. Müasir dövrdə də Qadınlarımız istənilən sahələrdə çalıçaraq öz məharətlərini göstərirlər və göstərəcəklər, ancaq onların ailə tərəfindən dəstəklənməsi və başa düşülməsi respublikamızın hər bölqəsində eyni səviyyədə deyil. Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alsaq, kişilər qadınlara daha çox imkan, şərait yaratsalar və qadınlar öz güclərinə inanıb, potensiallarını inkişaf etdirsələr, həm ailəsinin rifahı üçün, həm də cəmiyyətimizin inkişafı üçün əvəzsiz töhvələr verməyə qadirdilər. Bütün dünyada qəbul olunmuş faktdır ki, qadınların fikirləri, istəkləri, məsləhətləri nəzərə alınmırsa, həmin dövlətdə, bölgədə, kənddə, ailədə - tərəqqidən, yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsindən və s. söz gedə bilməz, bu mümkün deyil. 

Beynəlxalq analitiklər isbat ediblər ki, siyasi strukturlarda qadınların təmsil olunma faizi 20 % dən az olmamaq şərti ilə təmin olunarsa, dövlətdə, iqtisadi baxımdan səviyyəsi aşağı olan insanların vəziyyəti, təhsil və səhiyyə sahələrinin inkişafında real dönüşlər müşahidə edilir.
Deməli tərəqqi biz qadınların əlindədir, istəsək ailəmiz üçün də, cəmiyyət üçün də faydalı ola bilərik. Bunun üçün bir qədər səy göstərmək tələb olunur!

Səslərin sayı: 17
28
16694
Şərhlər
Offline
Iceberg
Indi dunyaya demokratiya dersi kecen olkeler qadin huqularini gec taniyib. Bir wey de diqqetimi cekdi harada ki iwci quvvesin esas yuku qadinlara duwub orda liderlik daha tez qazanilib
11 aprel 2016 20:14
imza: shafaabdulla.blogspot.com
Offline
Azadə Həbibzadə
Qadinlar hem ailede,hemde isde birincidiler.
29 mart 2015 09:41
Offline
KEMALE MEMMEDOVA
Mende evimin ailemin lideriyem.
12 mart 2015 18:19
Offline
Minira Aslanzade
Əziz qadınlar həmişə lider olaq give_ros
21 mart 2014 17:48
Offline
GUNAY ELIYEVA
1 HEMISE QADINLARDI
20 mart 2014 11:21
Offline
๑۩۞۩๑ Бест модел๑۩۞۩๑
Mence en Gozel Lider qadindan olar, maneler olmasa, qadinin bacara bilmediyi hechne yoxdur Chox Gozel xeberdir, Teshekkur edirem Ceylan xanim
17 noyabr 2013 13:41
Offline
هههSeymur Ihsanههه
Ahh Qadinlar Ahh.
Size Gulden Agir Nese Demek Olmaz Ki,
Aydan Nurlu,Sudan Durusunuz Siz ))
Allah Size Dahada Onde Olmagi Nesib Etsin,Amma Oz Yerinde Qadin Adina Layiq Olani.
Amin Demiyen Diliniz Lal Olsun Aaaa Kisiler ))

Baxin Ha,Coxda Ireli Olaraq Danismayin Ha,Sancmayin Meni )
Qadin Yox Bir Kisinide Idare Eder,Kisi Idare Olunarsa Kisi Sayilmaz,Ehtiyatli Olun,Kisi Kimdir Bilirsiniz ? Tek Er Deyil,Atadir,Qardasdir Kisi ,Bacarin Coxda Ucuz Sanmayin Kisileri,Unutmayin Dunya Temelinde Arxasiyca Iz Qoyan Kisidir Kisi )
He Birde Dilde Deyil,Emelde Qadin Nece Olur Yazsam Inanin Ki Belkede Meni Burdan Kocuressiniz ))
17 noyabr 2013 02:20
Offline
APENAS
Mence en Gozel Lider qadindan olar, maneler olmasa, qadinin bacara bilmediyi hechne yoxdur yes Chox Gozel xeberdir, Teshekkur edirem Ceylan xanim give_ros
16 noyabr 2013 17:04
Offline
adınız, soyadınız
Qadın lider olsa vay kişilərin halına. Qadın lidei siyasətdə olar.Buna ehtiyacımız var.Amma ailədə, həyatda hamımızın, yerin göyün Sahibi özü qadına vəzifə verib, ərin sirdaşı, Ana olsun.
16 noyabr 2013 12:16
Offline
Qəribə
Mənim xoşum gəlir qadın hər sahədə lider olmağı bacarsın.Bacarana canda,basda qurban. qadın siyasəti daha güclü olur give_ros good
16 noyabr 2013 11:10
imza: Не забывайте благодарить Бога, Он же не забывает будить вас каждое утро.

Iдеальных людей не бывает, цените тех,
кто смог полюбить ваши недостатки.
Offline
Aşk Meleği
Elizabet qudurube ölmek bilmir de arvad diyesen əzrailnən dirəşir cool music
15 noyabr 2013 20:03
Offline
GÜLÇİN
Mənim xoşum gəlir qadın hər sahədə lider olmağı bacarsın.Bacarana can qurban.
15 noyabr 2013 19:58
Offline
Ibrahimova Gulya♥S♥
Her weyin oz gozelliyi, yeri gelende liderde ola biler qadin amma en gozel liderlik evinin xanimi olmagi, valdeyinlerinin ve erinin baw ucaligi olmasidir, en gozel liderlik qadinin Ana olmasidir girl_ang
15 noyabr 2013 18:04
Offline
Togrul Amirov
qadin sadece sosiyal layihelerde lider olmaqla yanawi,her bir iwde,liderlik quvvesini dawiyir
!
15 noyabr 2013 17:51
Offline
тихая
mane olan olamasa, bezi engeller olmasa ireful qadinlar her weyi bacarar. minnetdaram xeber ucun give_ros
15 noyabr 2013 17:25
Offline
meryem eliyeva
her bir agilli guclu kisinin arxasinda mutleq bir qadin dayanib ona gorede mence qadinlarsiz heyat menasizdi ve qadinlarda hakimiyyet islerinde kisiler qeder bezen kisilerden de ustundurler
15 noyabr 2013 17:09
Offline
leman
dunyani kisiler idare edir kisilerise qadinlar idare edir.bele neticeye gelmek olar ki ele eslinde dunyanida qadinlar idare edir.
15 noyabr 2013 15:47
Offline
Gulka
DÜNYANI KİŞİLER İDARE EDİRLER, QADINLARIN ƏLİ İLƏ.!
15 noyabr 2013 15:28
Offline
Sebine Zeynalova
Kisi deyir men basam, qadin deyir men boyun basi hara isdesem firladaram.
15 noyabr 2013 14:56
Offline
Jessamine
qadinlar cox sey bacararlar kisiler mane olmasa
15 noyabr 2013 14:35
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son şərhlər
Son yazılar
Ailənizin ümumi gəliri:
500 AZN-ə qədər
500-1000 AZN
1000-1500 AZN
2000-3000 AZN
5000 və ya daha çox
Sizə nə var?! )