Bakıda hava 13°
USD AZN
EUR AZN
09:04Xəyalə Murad Sabahınız xeyirli,gününüz aydın olsun,Əziz Qadin.Netlilər!
41115

Feil - 1

 

Feil - 1

 

Ümumi qrammatik mənasına görə hərəkət bildirən əsas nitq hissəsinə feil deyilir. Qrammatik cəhətdən hərəkət geniş mənalı termindir. Bu termin  bilavasitə hərəkət bildirən get, gəl, qaç və s. feillərə aid olduğu kimi, yaz, oxu, işlə, fikirləş, düşün, yat, dur, gül, ağla və s. kimi işlə, vəziyyətlə, halla, təfəkkürlə və s. əlaqədar olan hərəkətləri də əhatə edir. Bu baxımdan feilin aşağıdakı leksik məna növləri meydana çıxır:

İş feilləri: tikmək, kəsmək, sökmək, təmizləmək, rəngləmək, pozmaq və s.

Hərəkət feilləri: getmək, gəlmək, qaçmaq, hoppanmaq, tullanmaq və s.

Nitq feilləri: danışmaq, demək, oxumaq, müraciət etmək, susmaq və s.

Təfəkkür feilləri: anlamaq, düşünmək, fikirləşmək, yad etmək, hiss etmək və s.

Hal-vəziyyət feilləri: ağarmaq, qızarmaq, qaralmaq, pərt olmaq, incimək və s.

Feil müxtəlif zamanlarda və formalarda işlənir, nə etmək? Sualına cavab verir.

Feili başqa nitq hissələrindən fərqləndirən və bütün füillərə aid olan aşağıdakı xüsusiyyətləri var:

-Qrammatik mənasına görə hərəkət bildirməsi.

-Təsirlilik bildirməsi.

İnkarlıq bildirməsi.

- Növ bildirməsi.

Bu, o deməkdir ki, feillər təsirli və təsirsiz olur, təsdiq və inkarda olur, təsriflənən və təsriflənməyən olur, qrammatik məna növləri və şəkilləri var. Şəxsə və kəmiyyətə gprə dəyişmək yalnız təsriflənən feillərə aiddir.

Feillərin hansı qrammatik xüsusiyyətlərə malik olması onun təsriflənən və ya təsriflənməyən olmasından asılıdır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, feillər iki böyük qrupa bölünür: Təsriflənən və təsriflənməyən feillər.

Təsriflənən feillər bütün feillərə məxsus olan cəhətlərlə bərabər həm də şəxsə, kəmiyyətə və zamana görə dəyişə bilir. Təsriflənməyən feillər bu xüsusiyyətləri daşıya bilmir.

Feilin quruluşca növləri

Feilin quruluşca üç növü var: sadə, düzəltmə, mürəkkəb.

Sadə feillər bir kökdən ibarət olur. Onlar əsl feillərdir. Məsələn, gəl, gül, iç, gör və s. Sadə feillərə qrammatik şəkilçi əlavə edib onları müxtəlif formalara salmaq olur, ancaq onlar yenə də sadə feil olaraq qalırlar. Məsələn, oxu, oxuyur, oxusun, oxudular və s. Dilimizdə olan bütün sadə feillər mənşəcə milli sözlərimizdir.

Düzəltmə feillər leksik şəkilçilər vasitəsilə isimlərdən, sifətlərdən, saylardan, əvəzlikdən, zərflərdən, feillərin özlərindən və təqlidi sözlərdən düzəlir.

Feil düzəldən şəkilçilər iki qrupa ayrılır:

1) Adlardan feil düzəldən şəkilçilər: Bu şəkilçilər isim, sifət, say, əvəzlik və zərflərə, bəzi

Halda təqlidi sözlərə qoşularaq feil əmələ gətirir. Bu şəkilçilər aşağıdakılardır.

-la2: izlə(mək), gözlə(mək), yellə(mək) və s.

-lan2: lovğalan(maq), dillən(mək), evlən(mək) və s.

-laş2: ayaqlaş(maq), üzləş(mək), qabaqlaş(maq) və s.

-ar2: bozar(maq), ağar(maq), otar(maq) və s.

-al2 (-l): azal(maq), qaral(maq), ucal(maq) və s.

-sa2: qəribsə(mək), susa(maq) və s.

-ik: gecik(mək), pisik(mək) və s.

-imsə: mənimsə(mək) və s.

-aş: yanaş(maq) və s.

-i4: turşu(maq), ləngi(mək), bərki(mək) və s.

-a2: qana(maq), ələ(mək), təngi(mək) və s.

-ilda2: pıçılda(maq), şappılda(maq) və s.

-ırğa: yadırğa(maq) və s.

Qoşulduğu nitq hissələrinə gözər adlardan feil əmələ gətirən şəkilçiləri belə qruplaşdırmaq olar:

İsimdən düzələnlər: baş-la, iz-lə, dil-lən, yol-lan, su-sa və s.

Sifətdən düzələnlər: yaxşı-laş, təmiz-lə, boz-az və s.

Saylardan düzələnlər: bir-ləş, çox-al, az-al və s.

Əvəzlikdən düzələn feillər: mən-imsə, öz-ləş və s.

Zərfdən düzələnlər: irəli-lə, gecə-lə, uzaq-laş, gec-ik və s.

Təqlidi sözlərdən düzələnlər: tıqq-ilda, şapp-ılda və s. 2) Feildən feil düzəldən şəkilçilər:

–il4: döyül(mək), soyul(mək) və s.

-ın4: deyin(mək), oxun(maq), geyin(mək) və s.

-ış4: bölüş(mək), görüş(mək), ötüş(mək) və s.

-dır4: yazdır(maq), aldır(maq), yandır(maq) və s.

-ar2: qopar(maq), çıxar(maq) və s.

-ır4: bişir(mək), köçür(mək), ötür(mək) və s.

-ıt4 (-t): axıt(maq), oxut(maq) və s.

-ümsə: gül(mək) və s.

-ələ: səpələ(mək), eşələ(mək) və s.

-ı: qazı(maq) və s.

-dər: döndər(mək) və s.

-aş2, -ş: yaraş(maq), dalaş(maq), tutaş(maq) və s.

-ız4 (-ğız): qorxuz(maq), qalxız(maq) və s

Düzəltmə feillərin kökü alınma ola bilər, ancaq feil düzəldən bütün şəkilçilər mənşəcə milli şəkilçilərdir.

Mürəkkəb feillər iki və daha artıq sözün birləşməsindən yaranır. Bu birləşmə nəticəsində yaranan leksik vahid yeni bir məna bildirir. Mürəkkəb feillərin yaranma yolları müxtəlifdir:

Əks və ya yaxınmənalı feillərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb feillər. Bu zaman

Birinci tərəf, əsasən, -ıb4 şəkilçisi qəbul edir: oturub-durmaq, gedib-gəlmək, bəzənib-düzənmək və s. Gördüyümüz kimi, bu mürəkkəb feillərdən birinci tərəf ıb4 feili bağlama şəkilçisi qəbul edir. Lakin bu feillər həmin şəkilçisiz də işlənə bilər. Belə olduqda mürəkkəb feil əmələ gətirən feillərdən hər biri qrammatik cəhətdən dəyişə bilər: atır-tutur, oturacaq-duracaq və s. Bu yolla yaranan feillər defislə yazılır.

Bir sıra mürəkkəb feillər var ki, ayrı yazıılr və tərkibi feillər adlanır. Bunlara ol(maq),

et(mək), bil(mək), qıl(maq) və s. köməkçi feillərinin müxtəlif sözlərlə birləşməsi yolu ilə yaranan feillər aiddirlər: oxuya bilmək, yaxşı olmaq, göz etmək, namaz qılmaq və s.

Et(mək) sözü yerinə yetirmək, həyata keçirmək mənasında işləndiyində müstəqil şəkildə suala cavab verir və sadə feil kimi götürülür: Tapşırıqlarımı etmişəm.

Ol(maq) sözü yaşamaq, qalmaq, iştirak etmək, var olmaq, mümkündür mənasında işləndikdə müstəqil sadə feil kimi işlənə bilir: Biz keçən il Təbrizdə olmuşuq. Mən də bayaq iclasda oldum.

Bil(mək) sözü öyrənmək, tanımaq, məlumatı olmaq mənasında işləndikdə müstəqil sadə feil kimi işlənir: Mən bunu yaxşı bilirəm. Əvvəlcədən bilirdim.

Mürəkkəb feillərin bir qismi də feili bağlama şəklində olur. Həmin feillər -a2-a2, -ar2-

maz2 şəkilçiləri ilə yaranır: baxa-baxa, oxuyar-oxumaz, gələr-gəlməz və s.

Frazeoloji birləşmələrin söz birləşməsi olmağı və ya mürəkkəb feil olması nə qədər

mübahisə mövzusu olsa da, hal-hazırda qəbul qaydalarına görə mürəkkəb feil kimi götürülür. Məsələn, canı çıxmaq, ürəyi yanmaq, dilə düşmək və s. Belə sözlər cümlədə sadə feili xəbər kimi təhlil olunur.

Feilin təsdiq və inkarı 

Feil hərəkət bildirən nitq hissəsidir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, feil hərəkətin icra olunduğunu bildirdiyi kimi hərəkətin icra olunmadığını da bildirir. Bu cəhətdən feillər təsdiq və inkar feillərə bölünür. Hərəkətin icra olunduğunu bildirən feillər təsdiq feillər adlanır. Bu feillərin heç bir xüsusi şəkilçisi olmur. Feillər kök və başlanğıc formada təsdiqdə olur: de, danış, oturt, qoxula və s.

Hərəkətin icra edilmədiyini bildirən feillər inkar feillər adlanır. Bu feillər vurğu qəbul etməyən –ma2 şəkilçisi vasitəsilə düzəlir: demə, danışma və s.

İnkar şəkilçisi olan –ma2  və feillərdən isim və sifət düzəldən –ma2 şəkilçisi omonimdir.

–ma2 feilin inkar şəkilçisi olduqda ona məsdər şəkilçisi artırmaq olur, hərəkət bildirir və qrammatik şəkilçidir. Vurğu qəbul etmir (soruşma), saitlə başlanan şəkilçi artırıldıqda saitini itirir: al-m-ır və s.

–ma2 feildən isim və sifət düzəldən şəkilçi olduqda isə əlamət və əşya adı bildirir (qovurma, hörmə və s.), leksik şəkilçidir, vurğu qəbul edir, saitlə başlanan şəkilçi qoşulduqda bitişdirici samit tələb edir: qovur-ma-nı, dordur-ma-ya və s.

Feilin zamanından asılı olaraq –ma2 inkar şəkilçisinin saiti ixtisar oluna bilər. Məsələn, oxu-m-ur-san, de-m-ər-əm və s. Bu hal indiki və qeyri-qəti gələcək zamanların inkarında baş verir.

Bəzi feillər var ki, onların inkarı –ma2 şəkilçisi ilə düzəlmir. Lazım şəkli deyil sözü ilə inkarda olur. Məsələn, oxuyası deyiləm, deyəsi deyilik və s. Bu mənada oxumayasıyam, deməyəsiyəm formaları doğru hesab olunmur.

Feilin vacib şəklinin inkarı həm –ma2 şəkilçisi, həm də deyil sözü ilə düzələ bilir. Məsələn, deməməliyəm, deməli deyiləm və s.

Təsirli və təsirsiz feillər 

Feillər hərəkətin obyektə münasibətinə görə iki qrupa bölünürlər: təsirli və təsirsiz feillər.

Özündən asılı olan (yəni idarə etdiyi) sözün ismin təsirlik halında işlənməsini tələb edən feillərə təsirli feillər deyilir. Təsirli feillərlə əlaqəyə girən sözlər ismin təsirlik halının suallarına cavab olur. Məsələn, kitabı (nəyi?) al, məktubu (nəyi?) oxu və s.

Özündən asılı olan sözün ismin təsirlik halında işlənməsini tələb etməyən feillərə təsirsiz feillər deyilir. Məsələn, Xörək (nə?) bişdi. Səndən (kimdən?) yazılıb və s.

Müəyyən leksik şəkilçilər artırmaqla təsirli feillərdən təsirsiz feillər, yaxud əksinə, təsirsiz feillərdən təsirli feillər düzəltmək olar. 

Təsirli feillərdən təsirsiz feil yaradan şəkilçilər: -ıl4 (-l), -ış4, -ın4 (-n).

Təsirsiz feillərdən təsirli feil yaradan şəkilçilər: -dır4, -ır4, -ar2, -ıt4 (-t), -dər.

Səslərin sayı: 1
2
12913
loading...
Şərhlər
Offline
S U S E N _BACI
lap yaxsi seydi vallah bele seyler yazmaq lazimdi caamaata yardimci olaq
31 oktyabr 2016 17:53
Offline
°elif •.°
Telebelik gunlerim yadima dusdu ))))
23 oktyabr 2016 17:11
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son şərhlər
 • 13 yaşlı aktrisa vəfat etdi-SƏBƏB

  Qeyd edək ki, Qriqqs səhnəyə ilk dəfə 6 yaşında olarkən Skarlet Yohanson ilə birlikdə çıxmışdı
 • 9 yaşlı uşaq Universitet məzunu olmağa hazırlaşır

  Hollandiyanın Eyndhoven Texnik Universitetində təhsil alan 9 yaşlı Simons artıq məzun olmağa hazırlaşır
 • Məşhur model körpəsinin cinsiyyətini açıqladı

  Ana olmağa hazırlaşan kök model Eşli Qraham övladının cinsiyyətini açıqlayıb.
 • Çağatay Ulusoyun yeni imici bəyənilmədi-FOTO

  Hazırda "Hakan Muhafız" serialında rol alan türkiyəli aktyor Çağatay Ulusoyun son görüntüsü pərəstişkarlarını məyus edib.
 • 2019-cu ilin ən çox qazanan müğənniləri - SİYAHI

  Qadin.Net axşam.az-a istinadən məlumatına görə, 2019-ci ildə sərvətinə sərvət qatan sənətçilər siyahısına 185 milyon dollar gəlirlə Teylor Svift liderlik edib.
 • Qış toyu üçün rəng seçimi

  Tünd qırmızı və açıq çəhrayı rənglər toyda romantik ab-hava yaradacaq.
 • 02:30 - Müəllif: AntonVoxVR
  Hüquqşunas məsləhəti (351)

  Hüquqşunas məsləhəti

  Читай обзор, регистрируйся в Чемпион Слот и получи бонусы до 200 000 руб.!
 • 02:23 - Müəllif: itapraicMB
  Hüquqşunas məsləhəti (351)

  Hüquqşunas məsləhəti

  Ciao a tutti vengo dall'italia / itawero
 • 00:31 - Müəllif: homebased
  Hüquqşunas məsləhəti (351)

  Hüquqşunas məsləhəti

  http://home-babos.ru http://www.pinterest.ru/pin/714735403347718041 http://vk.com/topic-904265_40504955 http://www.pinterest.ru/pin/715861303254582158 http://vk.com/topic-904191_39874195 http://vk.com/topic-904237_43526531 http://vk.com/topic-904054_39900850 http://vk.com/topic-904332_40136975 http://www.pinterest.ru/pin/849561917192616492 http://www.pinterest.ru/pin/626774473125363015 http://vk.com/topic-904173_40730756 http://vk.com/topic-904061_39874218 http://vk.com/topic-904263_40720361 http://vk.com/topic-904482_40133937 http://vk.com/topic-904431_39885114 http://vk.com/topic-904168_40529147 http://www.pinterest.ru/pin/821977369475118984 http://vk.com/topic-904252_40137120 http://www.pinterest.ru/pin/731905376926224772 http://www.pinterest.ru/pin/647603621401782410 http://www.pinterest.ru/pin/770185973758760565 http://www.pinterest.ru/pin/817051557381779501 http://vk.com/topic-904891_39887013 http://vk.com/topic-904464_39907109 http://www.pinterest.ru/pin/692921092654206510 http://vk.com/topic-904252_40131975 http://vk.com/topic-904218_40537829 http://www.pinterest.ru/pin/781022760363413383 http://vk.com/topic-904173_40721053 http://vk.com/topic-904054_39898290 http://vk.com/topic-904252_40134345 http://www.pinterest.ru/pin/775815473293345654 http://www.pinterest.ru/pin/617274692661413671 http://vk.com/topic-904310_40743302 http://vk.com/topic-904263_40722907 http://www.pinterest.ru/pin/589690144943716474 http://vk.com/topic-904263_40724300 http://www.pinterest.ru/pin/624381935823070388 http://vk.com/topic-904168_40530106 http://vk.com/topic-904062_40126561 http://vk.com/topic-904191_39874733 http://www.pinterest.ru/pin/798614946408986543 http://vk.com/topic-904197_43527014 http://vk.com/topic-904334_39910390 http://www.pinterest.ru/pin/634233560007930382 http://www.pinterest.ru/pin/742249582320886061 http://www.pinterest.ru/pin/791507703245014908 http://www.pinterest.ru/pin/849913760913005657 http://www.9damaomods.com/space-uid-1400274.html http://203.157.184.27/bookalakornboard/viewtopic.php?f=10&t=1598422&sid=989a28a9c671dd187f108e927e097dd4 http://203.157.184.27/bookalakornboard/viewtopic.php?f=10&t=1598422&sid=989a28a9c671dd187f108e927e097dd4
 • Sürücülərin DİQQƏTİNƏ - 4 GÜNDƏN SONRA BAŞLAYIR

  Sürücülərin DİQQƏTİNƏ - 4 GÜNDƏN SONRA BAŞLAYIR
loading...
Son yazılar
Ailənizin ümumi gəliri:
500 AZN-ə qədər
500-1000 AZN
1000-1500 AZN
2000-3000 AZN
5000 və ya daha çox
Sizə nə var?! )