Bakıda hava 22°
USD 1.7000 AZN
EUR 1.9479 AZN
13:41Ayla Ayla Peri necesen? Sima Surayye hani? 12:40PERI salam millet hardasiz 10:20Xəyalə Murad Sabahınız xeyirli olsun Əziz Qadin.Netlilər!
39323

Əxlaq mədəniyyəti

Əxlaq mədəniyyəti

Əxlaq ictimai şüurun ən qədim formalarından biridir. O, insanların həm cəmiyyətə, həm dövlətə, həm də bir-birinə olan

münasibətlərini nizamlayır. Cəmiyyətin təlabatından yaranan əxlaq onun üzvlərinin davranışlarını tənzim edən qaydalardan irəli gəlir.

Məlumdur ki, bəşəriyyətin inkişafının ilk mərhələlərində insanlar arasında müəyyən adətlər, davranış qaydaları, ünsiyyət formaları mövcud olmuşdur. İnsanlar öz davranışlarında yaxşının və pisin nədən ibarət olduğunu aydınlaşdırmağa çalışmışlar. Cəmiyyət siniflərə bölündükdən sonra isə əxlaq qaydaları da sinfi mahiyyət kəsb etməyə başlayır. Hər sinfin özünəməxsus əxlaq qaydaları

yaranır və onlar bu qaydaları öz mənafelərini ifadə edən davranış normalarına çevirirlər.

Əxlaq haqqında təlim etika adlanır. Bu, “Ethos” yunan sözündən olub, bizim dilimizdə adət mənasını ifadə edir. Etika əxlaqı, insanların mənəvi dünyasını, onun mahiyyətini tədqiq edir. Etik davranışlar cəmiyyətin təlabatından, insanların öz davranışlarında müəyyən qaydalara əməl etməsindən irəli gəlir.

İnsan şüurunun inkişaf mərhələlərində əxlaq təlimi həmişə fəlsəfənin bir hissəsi kimi təqdim olunmuşdur. Nəticədə müxtəlif fəlsəfi baxışlar müxtəlif əxlaq nəzəriyyələrini meydana çıxarmışlar. Buna misal olaraq, Aristotelin, fransız materialistlərinin, Kantın və digər fılosofların əxlaq nəzəriyyələrini göstərmək olar. Onların çoxunun əxlaq nəzəriyyəsi onların fəlsəfələrinin əsas hissəsi, dünyagörüşünün əsas cəhəti olmuşdur. Bununla birlikdə əxlaqi ideyalar, əxlaq təlimləri də ictimai şüur formalarıdır.

Cəmiyyətin iqtisadi həyatı dəyişdikcə əxlaq da bir şüur forması olmaqla dəyişir və yeni məna daşıyır. Fəlsəfi nəzəriyyələr tarixinin

inkişafı göstərir ki, əxlaq haqqında nəzəriyyələr də etika-fəlsəfə ilə birlikdə inkişaf etmişdir.

B.e.ə. 551-479-cu illərdə yaşamış qədim Çin filosofu Konfutsi də özünün fəlsəfi görüşlərində etik nəzəriyyəni əsaslandırmağa çalışmışdır. Onun etik nəzəriyyəsinin əsas məfhumunu “Jen” (humanizm) təşkil edirdi. Filosofun fikrincə, humanizm mənəvi prinsip olmaqla cəmiyyət və ailə üzvləri arasındakı münasibətləri müəyyənləşdirməkdə mühüm rol oynayır. O, yazırdı ki, vəzifə kürsüsündə elə şəxsiər oturmalıdır ki, onlar öz hərəkətləri ilə rəhbərliyində olanlara nümunə olmalıdırlar. Konfutsi öz nəzəriyyələrində göstərirdi ki, insanlar dünyaya eyni cür gəlirlər, lakin müəyyən dövrlərdə aldıqları tərbiyəyə görə bir-birindən ayrılırlar. İnsanları əhatə edən mühit onların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasma əsaslı təsir göstərir. Lakin Konfutsinin etik nəzəriyyəsi bir çox məsələlərdə ziddiyyətli olduğu üçün onun bütövlükdə qəbul edilməsi məqbul deyildir.

Konfutsinin davamçıları olan Çin filosofları Syun-Tszının (b.e.ə. 298-238), onun tələbəsi Xan Feyin (b.e.ə. 280-230), antik yunan fılosoflarından Aristotelin, Platonun da əxlaqa dair müəyyən fikirləri olmuşdur və onlar bu fikirləri öz əsərlərində əks etdirmişlər.

Lakin sinifli cəmiyyətdə yaranan belə əxlaq təlimləri ictimai xarakter daşıyaraq, mövcud quruluşa xidmət edirdi. Ona görə də hakim sinif

mövcud iqtisadi quruluşu möhkəmlətmək üçün onun mənafeyini müdafiə edən əxlaq təliminə haqq qazandırır və onu mühafizə edərək

möhkəmləndirməyə çalışırdı.

Etika haqqında nəzəriyyələr tarixin bütün mərhələlərində filosofların ictimai-siyasi görüşləri ilə bağlı yaranmışdır. Odur ki, bu nəzəriyyələr hakim siniflərin istək və arzularını əks etdirmiş, ictimai şüurun müxtəlif formalarına təsir göstərmiş və cəmiyyətdə ictimai münasibətlərin dəyişməsinə imkan yaratmışdır.

Əxlaq-cəmiyyətdə davranış qaydalarını nizamlayan mövcud normalar toplusudur. Davranış normaları insanların cəmiyyətə, ictimai quruluşa, əməyə və bir-birinə olan münasibətlərində özünü göstərir. İnsanlar hərəkətləri təhlil edərək bəzilərinə müsbət, bəzilərinə isə mənfi qiymət verirlər! Yəni hər kəs etdiyi hərəkətə görə qiymətləndirilir. Səbəbsiz nəticə olmur.

Mədəniyyətin mühüm tərkib hissələrindən biri mənəvi mədəniyyətdir. Mənəvi mədəniyyət cəmiyyət üzvlərinin əxlaqi tələblərini-əxlaq normalarını, prinsiplərini, ideallarını və s. mənimsəmə səviyyəsini, şəxsiyyətin onlara yiyələnmə və öz rəftarında və hərəkətlərində əməli surətdə həyata keçirmə dərəcəsini səciyyələndirir. Bütün bunlar isə insanın başqalarına, bütövlükdə cəmiyyətə münasibətində, onun məqsədlərində, həyat planlarında, maddi-mənəvi sərvətlərə münasibətində özünü göstərir. 

Əxlaq mədəniyyəti

Mənəvi mədəniyyət praktik mənəviyyatı şərtləndirir. Mənəvi mədəniyyət cəmiyyətin, hər hansı sosial qrupun qazandığı mənəvi inkişaf ölçüsüdür. Bu ölçü mənimsənilmiş və insan fəaliyyətində realizə olunan mənəvi sərvətlərlə xarakterizə olunur. Mənəviyyat kimi mənəvi mədəniyyət də mənəvi şüuru, əxlaqi münasibətləri və mənəvi fəaliyyəti əhatə edir. Mənəvi mədəniyyət bütün mənəvi təsəvvürlər və normalar sistemini deyil, cəmiyyətin insanlar tərəfindən mənimsədiyi mənəvi təcrübənin bir hissəsini, əxlaqi-etik biliklərin yalnız praktik olaraq həyata keçirilən həcmini əhatə edir. Mənəvi mədəniyyətin bütöv bir sistem kimi struktur elementləri buniardır:

1. Etik təfəkkür mədəniyyəti (etik bilikdən istifadə etmək bu və ya digər həyat tərzi xüsusiyyətlərinə mənəvi normaları tətbiq etmək

bacarığı və s.)

2. Hiss mədəniyyəti

3. Davranış mədəniyyəti-dərk edilmiş mənəviyyat prinsip və normalarına uyğun olaraq davranmaq, hərəkət etmək bacarığı.

4. Davranış formasını və manerasını reqlamentləndirən etiket

Mənəvi mədəniyyət subyekti, ictimai praktikanın (xalqın, sinfin, sosial qrupun, kollektivin, şəxsiyyətin) mənəvi sərvətlər sisteminin tarixi konkret fəaliyyətini əks etdirir.

Cəmiyyətin mənəvi mədəniyyəti məzmun baxımından təsbit olunmuş mənəvi sərvətlər və oriyentasiyalar sistemini şəxsiyyətin mənəvi mədəniyyətinə nisbətən daha dolğun və geniş əhatə edir. Şəxsiyyətin mənəvi mədəniyyətində bu sistemin komponentləri özünü təkrarolunmaz fərdi spesifika ilə göstərir. Şəxsiyyət cəmiyyətin mənəvi mədəniyyətinin nailiyyətlərini öz şüurunda və davranışında bu və ya digər dərəcədə və fərdi yeniliklərilə cəmləyir. Bu isə ona tez-tez təkrarlanan hallarda mənəvi cəhətdən düzgün hərəkət etmək imkanı yaradır, onun mənəvi şüurunun yaradıcı elementlərini fəallaşdırır, qeyri-standart vəziyyətlərdə düzgün mənəvi qərar verməsinə imkan yaradır. Mənəvi mədəniyyətin bu iki səviyyəsi qarşılıqlı şəkildə əlaqədardır. Cəmiyyətin mənəvi inkişaf səviyyəsi bir çox hallarda

şəxsiyyətin mənəvi mədəniyyətinin kamilliyi ilə müəyyən edilir. Digər lərəfdən cəmiyyətin mənəvi mədəniyyəti nə qədər zəngin olursa, fərdin mənəvi mədəniyyətinin kamilləşməsi üçün bir o qədər çox imkan yaranır.

Əxlaq ümumbəşəri mədəniyyətin bir hissəsidir, eyni zamanda o, müasir sivilizasiyaya qarşı da etinasız deyildir. Şəxsiyyətin əxlaq

mədəniyyəti müasir sivilizasiya problemini insanların fəaliyyətlərində aktuallaşdırır.

Əxlaq normaları, həmçinin, əxlaqi əqidələr, əxlaqi hisslər və qiymətlər spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətlər əxlaqı bütün nizamlama formalarından, xüsusilə hüquqdan fərqləndirir. Hüquqi nizamlama kimi əxlaqi nizamlama da davranışa verilən sosial tələblərin fərd tərəfindən şüurlu surətdə mənimsənilməsini nəzərdə tutur. Əxlaqi nizamlama şəxsiyyətin şüurlu iradəsinə, onun ictimai borca şüurlu əməl etməsinə əsaslanır. Əxlaqi tələb hər bir fərd tərəfindən irəli sürülür və onun vicdanının səviyyəsi ilə müəyyənləşir. Əxlaqi münasibət isə obyekt münasibətidir ki, burada şəxsiyyət ictimai əxlaq normalarını gözləyir və eyni zamanda həmin normalara yeniliklər əlavə edir. 

Təlim-tərbiyə müəssisələri, kollektivlər tərbiyənin bütün metod və vasitələrindən istifadə edərək cəmiyyət üçün öz əxlaqi borcunu

hərtərəfli dərk edən gənclər yetişdirməlidirlər.

Sədaqət Məmmədova

Səslərin sayı: 4
17
12211
loading...
Şərhlər
Offline
.....
Maraglidi prinsip olmaqla cemiyyet aile uzvkeri arasinsa problemler olr girl_smi
6 fevral 2015 22:23
Offline
Fatime Mammadova
Maraqli idi yaziya gore twkrler biggrin
11 yanvar 2015 15:08
Offline
Wirin Qiz
en esasi insanin ozunde terbiye medeniyet olmalidi
5 yanvar 2015 19:39
Offline
Wirin Qiz
insana en boyuk yarasan exlaq medeniyetdi hamiya meslehet gorurem
3 yanvar 2015 23:50
Offline
Rüzgar
Mənəvi mədəniyyət subyekti, ictimai praktikanın (xalqın, sinfin, sosial qrupun, kollektivin, şəxsiyyətin) mənəvi sərvətlər sisteminin tarixi konkret fəaliyyətini əks etdirir.
31 oktyabr 2014 19:23
Offline
.....
MARAGLI IDI Təşəkkür dash
10 oktyabr 2014 19:00
Offline
Xalidə Həsənzadə
Terbiye herseyden onemlidir..twk maraqli xeberdir..ellerinize saglig...
15 sentyabr 2014 17:48
Offline
Qəribə
Tesekkur edirem Agat xanim. give_ros
15 sentyabr 2014 17:26
imza: Не забывайте благодарить Бога, Он же не забывает будить вас каждое утро.

Iдеальных людей не бывает, цените тех,
кто смог полюбить ваши недостатки.
Offline
Aysel İ.
Mənəvi mədəniyyət subyekti, ictimai praktikanın (xalqın, sinfin, sosial qrupun, kollektivin, şəxsiyyətin) mənəvi sərvətlər sisteminin tarixi konkret fəaliyyətini əks etdirir.

Çox maraqlı və faydalı xəbər üçün təşəkkür edirəm Agat.
15 sentyabr 2014 15:52
imza: Yalnız acizlər boyun əyib unudurlar, güclülər isə o yana-bu yana qaçır, qadir taleyi qeyri-bərabər döyüşə çağırırlar.
Offline
Fatma xanım
yerdə inkişaf olmaz deyiblər.

Yoxdu da hansı inkişafdan söz gedir görmürsən neçə ildi yerimizdə sayırıq olanlarımızda məhv olub gedir (SOS)
15 sentyabr 2014 15:44
imza: Şükr etməyəndən sonra dünyaları yesən nə faydası.

Qadin.Net - Xəbər göndərilməsi qaydaları
http://www.youtube.com/watch?v=Ly-9VN5Ye_8
Offline
Ceylan Mumoğlu
Əxlaq mədəniyyəti iradəyə dayanan mədəniyyətdir.

Fatma xanım,
hamı bir-birini yamsılayır heç kim bir addım irəli gedib nəsə yenilik etmək istəmir

Bir yerdə hər kəs eyni düşünürsə, o yerdə inkişaf olmaz deyiblər.

Fatma xanım,
yaxud hamı müəllim tutub uşağını oxutdurmaq istəyir a balam bir bax gör bu uşaqın biliyi varmı bəlkə bu nəsə yaxşı bir sənət seçmək istəyir

Bu cür etmələri bilirsən nə ilə bağlıdır? Vaxtı ilə öz valideynləri də o cür davranıblar onlarla, ona görə. Bütün bunlar ölkədə təhsilin səviyyəsindən irəli gəlir.
15 sentyabr 2014 15:43
Offline
Fatma xanım
Ceylan Mumoğlu,
Bajı mən dinlə Quranla işim olmaz mən ümumiyyətlə bütün cəmiyəti nəzərə aldım lap götürək adi toyu ya ölü yerini hamı bir-birini yamsılayır heç kim bir addım irəli gedib nəsə yenilik etmək istəmir yaxud hamı müəllim tutub uşağını oxutdurmaq istəyir a balam bir bax gör bu uşaqın biliyi varmı bəlkə bu nəsə yaxşı bir sənət seçmək istəyir
15 sentyabr 2014 15:39
imza: Şükr etməyəndən sonra dünyaları yesən nə faydası.

Qadin.Net - Xəbər göndərilməsi qaydaları
http://www.youtube.com/watch?v=Ly-9VN5Ye_8
Offline
Ceylan Mumoğlu
Fatma xanım,
O indi yaşasaydı indiki vəzifəlilər görsəydi bu sözləri deməzdi indi insanlar elə bil tərbiyyəni ailədən yox bir başa cəmiyyətdən alırlar hamı eyniləşib sanki zombiləşmə gedir

Səncə bu nə ilə ələqadardır? Zombi sözünü kitabxana qruplarından birində vəzifədə olan bir gənc işlətmişdi, yazmışdı ki, Azərbaycanlıların çoxu dindarlaşıb zombiləşiblər. Quranı inkar edənlərdən biri idi. Təbii ki, onun xalqı bu cür adlandırmasının cavabı verildi.
Bəlkə, elə dinə düzgün əməl edilməməsinin nəticəsidir ki, keçmiş filosofların yazdıqları müasir dünyamızda uyğulana bilmir?
15 sentyabr 2014 15:34
Offline
איסון ממדוב.
Cox gozel movzudu.
Artiq bir cox cavanlarimiz medeniyyetden uzaq düşüb o cavanlar bu xebri oxuyub belke bir ders götürər özlərinə.
15 sentyabr 2014 15:33
imza: Mutsuzum diye bahane arama.
Rabbim o kadar cox guzellik vermiski,
KALP GOZUNU ARALA
Offline
Fatma xanım
Filosofun fikrincə, humanizm mənəvi prinsip olmaqla cəmiyyət və ailə üzvləri arasındakı münasibətləri müəyyənləşdirməkdə mühüm rol oynayır. O, yazırdı ki, vəzifə kürsüsündə elə şəxsiər oturmalıdır ki, onlar öz hərəkətləri ilə rəhbərliyində olanlara nümunə olmalıdırlar .O indi yaşasaydı indiki vəzifəlilər görsəydi bu sözləri deməzdi indi insanlar elə bil tərbiyyəni ailədən yox bir başa cəmiyyətdən alırlar hamı eyniləşib sanki zombiləşmə gedir
15 sentyabr 2014 15:21
imza: Şükr etməyəndən sonra dünyaları yesən nə faydası.

Qadin.Net - Xəbər göndərilməsi qaydaları
http://www.youtube.com/watch?v=Ly-9VN5Ye_8
Offline
Ellada Babayeva
Harda olursan ol, mədəniyyətini qoruyub saxlamalısan. Qarşındakı insana qarşı belə. Sözün düzü aktual mövzudur. good

Əxlaq ümumbəşəri mədəniyyətin bir hissəsidir, eyni zamanda o, müasir sivilizasiyaya qarşı da etinasız deyildir. Şəxsiyyətin əxlaq mədəniyyəti müasir sivilizasiya problemini insanların fəaliyyətlərində aktuallaşdırır.
15 sentyabr 2014 15:21
imza: Hiss və ağıl həyat gəmisinin yelkəni və sükanı kimidir; biri hərəkətə gətirir, o biri istiqamətləndirir.
Cübran.
Offline
Aysel İ.
Filosofun fikrincə, humanizm mənəvi prinsip olmaqla cəmiyyət və ailə üzvləri arasındakı münasibətləri müəyyənləşdirməkdə mühüm rol oynayır.

Əlbəttə həm ailədə, həm də cəmiyyət arasında insana etikasına, mədəniyyətinə görə hörmət edilir.
15 sentyabr 2014 13:27
imza: Yalnız acizlər boyun əyib unudurlar, güclülər isə o yana-bu yana qaçır, qadir taleyi qeyri-bərabər döyüşə çağırırlar.
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son şərhlər
loading...
Son yazılar
Hansı fəsili daha çox sevirsiniz?
Yaz
Yay
Payız
Qış