Bakıda hava
USD AZN
EUR AZN
16:04Xəyalə Murad Şükür, Fəridə xanım. Mən yaxşıyam. Xoş gəlmisiz 12:42Feride Xeyale xanim necesiz? 09:54Xəyalə Murad Sabahınız xeyirli,gününüz aydın olsun,Əziz Qadin.Netlilər!
41140

Azərbaycan dili - XXI dərs

Azərbaycan dili - XXI dərs

Feilin quruluşca növləri

 Feillər quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur.

Sadə feillər

     Sadə, yəni əsli feillərdə ikinci bir morfem ayırmaq mümkün deyil. Belə feillər yalnız söz kökündən ibarət olur. Məsələn:

Çalış, ək, biç, aparsın bəy, evin qalsın dəyirman tək,

Ayılma, haqqını qanma, xəbərdar olma insan tək. (M.Ə.Sabir)

     Bu misralardakı, çalış, ək, biç, aparsın, qalsın, ayılma, qanma sözləri sadə feildir. Xəbərdar olma feli quruluşça mürəkkəbdir. Xəbərdar (sifət) + olmaq (feil)

     Misaldakı çalış, apar, ayıl sözlərini kök və şəkilçiyə ayırmaq olmaz. Çünki –ış, -ar, -ıl şəkilçilərini bu sözlərdən ayırdıqda çal, ap, ay hissələri ya heç bir məna ifadə etmir, ya da ki, feilin ümumu mənası ilə heç bir əlaqəsi olmur.

     Sadə feillər haqqında bu cəhətləri yadda saxlamaq lazımdır:

1. Olmaq, etmək, eləmək feilləri az hallarda sadə, müstəqil feil kimi işlənir. Ol sözü əsasən iki halda sadə müstəqil feil kimi çıxış edir.

A) yaşamaq mənasında işləndikdə. Məsələn: Dostumgil rayonda olurlar.

B) Bir şeyin mövcud olduğunu bildirdikdə. Məsələn: Sözümün keçməsi üçün gərək saqqalım ola? Artıq aramızda varlı- kasıb söhbəti olmayacaq.

     Qalan hallarda ol feili adlarla ( isimlərlə)  birləşərək mürəkkəb feil əmələ gətirir. Məsələn: dost olmaq, qonşu olmaq, yaxşı olmaq, pis olmaq və s.

     Et, elə feilləri də çox az hallarda sadə müstəqil feil kimi işlənir. Sadə feil kimi işləndikdə təsirlik halda təsirlik halda müstəqil obyekt tələb edir. Məsələn: Bu işi kim etdi? De görüm, niyə etdin? Bizə son məqamda köməyi onlar elədi. və s.

Qalan hallarda et, elə feiləri də adlarla ( isimlərlə) birləşərək mürəkkəb feil əmələ gətirir. Məsələn: göz eləmək, fikir eləmək, söhbət etmək və s.

2. Feillər say etibarilə isimlər qədər çox olmasa da, məcaziləşmə imkanlarına görə bütün nitq hissələrindən üstündür. Odur ki, əksər feillər həm həqiqi, həm də məcazi mənada işlənir. Həqiqi mənada işləndikdə müstəqil sadə feil kimi çıxış edir. Məcaziləşdikdə başqa bir sözlə, xüsusən də isimlərlə birləşərək frazeoloji vahid əmələ gətirir. Dilin frazeoloji fondu daha çox belə feillərdən ibarətdir.  İdiom şəkildə olan frazeoloji vahidlər mürəkkəb feil hesab olunur. Məsələn: Maşın getdi. Əsgər fikrə getdi. O, maşıdan düşdü. O, hörmətdən düşdü. və s.  

     Bu misallardakı getdi, düşdü sözləri sadə feil, fikrə getdi, hörmətdən düşdü feilləri isə mürəkkəb feillərdir.

3. Müasir Azərbaycan dilində elə feillər var ki onları zahirən asanlıqla kök və şəkilçiyə ayırmaq olur. Məsələn: ağlamaq, inləmək, barışmaq, yarışmaq və s. Əslində isə belə feilləri kök və şəkilçilərə ayırmaq düzgün deyil.

Azərbaycan dili - XXI dərs

     Düzəltmə sözün əsas xüsusiyyətindən biri odur ki, belə sözlərin kökü ilə ondan düzələn söz arasında məna əlaqəsi olur. Məsələn: diş-dişləmək, ağ- ağarmaq, boz-bozarmaq, ayaq-ayaqlamaq, təəccüb-təəccüblənmək və s.

     Tarixən fellər çox dəyişmişdir. Onların bəziləri yeni formaya düşdükcə, köhnə forması arxaikləşmişdir. Ona görə də arxaikləşmiş feillərdən düzələn feillər sadə feillər hesab olunur. Gəlin bu sadə feillərin bəzilərinə birlikdə nəzər salaq:

     Bacarmaq, aşılamaq, bəsləmək, gizləmək, usanmaq, tanımaq və s. Bu sözləri kök və şəkiçiyə ayırdıqda kök heç bir məna vermir. Buna görə də bu sözlər sadə feillərdir.

Anqırmaq, asqırmaq, böyürmək, qışqırmaq, hıçqırmaq, öskürmək və s. Bu tipli sözlər də sadə feillərdir. Bu sözlər də kök və şəkilçilərə ayrıla bilməyən təqlidi feillərdir.

Kök, saç, düz, qoxu və s. Bu kimi feillər isimlərlə omonimdir. Bunlar həm isim kimi hal, mənsubiyyət, xəbərlik şəkilçiləri, həm də feil kimi məsdər, təsirlik, növ, inkarlıq, zaman, şəxs şəkilçiləri qəbul edərək dəyişir. 

Düzəltmə feillər

      Sözdüzəldici şəkilçilərin müxtəlif nitq hissələrinə, xüsusilə adlara artırılması ilə düzəltmə feillər əmələ gəlir. Hal və hərəkət məzmunlu yeni sözlərin yaranması üçün sözdüzəldici şəkilçilərdən istifadə edilir.

     Düzəltmə feillər isim, sifət, say və təqlidi sözlərdən, bəzən də əvəzlik və zərflərdən yaranır. Təqlidi söz düzəltmə feil üçün daha çox material verir. Feillərdən feil düzəldən bir sıra şəkilçilər də var.

Feil düzəldən şəkilçilər bunlardır:

-la2 şəkilçisi: Bu şəkilçi məhsuldardır. İsim, sifət, say, əvəzlik, zərf, nida və təqlidi sözlərdən feil düzəldir. Artırıldığı sözün mənasındab asılı olaraq düzəltdiyi sözlər təsirli və təsirsiz olur. Məsələn: ov-ovla; güllə-güllələ; bağ-bağla və s. Bu sözlərdə özündən sonra obyekt tələb edir. Buna görə də təsirli feillərdir. Arıq-arıqlamaq; xəstə-xəstələnmək- bu sözlərdən sonra obyekt tələb olunmur. Bunlar təsirsiz feillərdir.

İsimlərdən: başlamaq, gözləmək, işləmək, daşlamaq və s.

Sifətlərdən: pisləmək, murdarlamaq, zəifləmək və s.

Saylardan: ikiləmək, üçləmək, beşləmək və s.

Əvəzlikdən: özləmək

Zərflərdən: irəliləmək, geriləmək

Nidalardan: bəhbəhləmək, afərinləmək

Vokativlərdən: mələmək, gurlamaq və s.

-lan2 şəkilçisi: İsim və sifətlərdən əşyanın müəyyən vəziyyət kəsb etdiyini bildirən feillər düzəldir.

İsimlərdən: alovlanmaq, odlanmaq, şölələnmək, işıqlanmaq, güclənmək, maariflənmək və s.

Sifətlərdən: genişlənmək, avaralanmaq və s.

Bu şəkilçi –la2 şəkilçisinin qayıdış növünün daşlaşması ilə yaranmışdır. Bu şəkilçi ilə yaranan feillər təsirsiz olur.

Azərbaycan dili - XXI dərs

Qeyd: Bəzən –la2 şəkilçisi –n hərfini qəbul edərək –lan2 şəkilçisinə bənzəyir. Bunları qarışdırmamaq üçün inkarlıq və məsdər şəkilçilərindən istifadə etmək lazımdır. İnkarlıq və məsdər şəkilçiləri –n ünsüründən əvvəl gələrsə sözdə iki şəkilçi yaranır. İşlənə bilmədikdə bir şəkilçi olur. Məsələn: alovlanmaq sözünü alovlamaq, alovlamamaq kimi işlətmək olmaz. Demək bu sözdə -lan2 şəkilçisidir. Amma başlandı sözünü başlamamaq, başlamaq kimi işlətmək olur. Demək bu feildə -la2 şəkilçisi işlənmişdir. –n isə növ bildirir.

-laş2 şəkilçisi: İsim, sifət, say və zərfdən feil düzəldir.

İsimlərdən: daşlaşmaq, sözləşmək, dərdləşmək və s.

Sifətlərdən: yaxşılaşmaq, fəallaşmaq,adiləşmək və s.

Saylardan: birləşmək, çoxlaşmaq

Zərflərdən: tezləşmək, gecləşmək,

Bu şəkilçi ilə düzələn feillər təsirsiz olur.

-al2; -l şəkilçiləri: Bu şəkilçi əksərən sifətlərdən, bəzən də isim və saylardan əşyanın müəyyən əlamət, keyfiyyət, kəmiyyət kəsb etdiyini göstərən feillər düzəldir. Məhsuldar şəkilçidir.

İsimlərdən: yönəlmək

Sifətlərdən: gicəlmək, kökəlmək, dikəlmək

Saylardan: azalmaq, çoxalmaq

-ar2 şəkilçisi: İsim və sifətlərdən feil düzəldir.

İsimlərdən: otarmaq, suvarmaq, közərmək

Sifətlərdən: ağarmaq, bozarmaq, yaşarmaq

-a2 şəklçisi: Bu şəkilçi ilə yaranan feillər obyektdə dəyişiklik yaradan hərəkəti bildirir.

İsimlərdən: ələmək, qanamaq, sanamaq, diləmək

Sifətlərdən: boşamaq

4 şəkilçisi: Məhsuldar şəkilçidir.

Sifətdən: turşumaq, bərkimək, ləngimək, yavaşımaq

İsimlərdən: dadımaq, yerimək, iyimək

-ılda4 şəkilçisi: Bu şəkilçi təqlidi sözlərdən feil düzəldir. Pıçıldamaq, nərildəmək, guruldamaq, civildəmək , nidalardan isə ufuldamaq, vayıldamaq və s.

-sa2; -sı4; -sın4 şəkilçiləri: susamaq, qəribsəmək, tamsınmaq, diksinmək və s.

-imsə; -ümsə şəkilçiləri: Qeyri-məhsuldardır. Əvəzlik və feillərdən feil düzəldir. Mənimsəmək, gülümsəmək.

-ıq, -ik, -uq, -ük şəkilçiəri: İsim, sifət, zərf, say və feildən feil düzəldir. Yoluxmaq, darıxmaq, gecikmək, birikmək və s.

-an2 şəkilçisi: İsimlərdən və təqlidi sözlərdən feil düzəldir. Dadanmaq, gücənmək, hıqqanmaq, hoppanmaq və s.

-xa; -xala; -ğa; -ğala şəkilçiləri: çalxamaq-çalxalamaq, ovxamaq-ovxalamaq və s.

-aş2 şəkilçisi: yanaşmaq

-ırğa4 şəkilçisi: yadırğamaq

-na; -nə şəkilçisi: kişnəmək, qısnamaq

Azərbaycan dili - XXI dərs

Sadəcə feillərdən feil düzəldən şəkilçilər

Aşağıdakı şəkilçilər təsirsiz feillərdən təsirli feillər düzəldir.

-t: oxşamaq-oxşatmaq, oynamaq-oynatmaq və s.

-ıt4: axmaq-axıtmaq, qorxmaq-qorxutmaq və s.

-ır4: birtmək-bitirmək, qaçmaq-qaçırmaq və s.

-ar2: qopmaq-qoparmaq,

-dır4: gülmək-güldürmək, ölmək-öldürmək,

-dar2: qonmaq-qondarmaq, dönmək- döndərmək

-uz: udmaq-uduzmaq

Aşağıdakı şəkilçilər təsirli feillərdən təsirsiz feillər düzəldir.

-ıl4: -bu şəkilçi məchul və qayıdış növ feillər düzəldir.məsələn: sərmək-sərilmək, açmaq-açılmaq

-ın4: döymək-döyünmək, almaq-alınmaq, çırpmaq-çırpınmaq

-ış; aş: Əksərən təsirli, bəzən də təsizsiz feillərdən təsizsiz feil düzəldir. Məsələn: salamlamaq-salamlaşmaq, qarşılamaq-qarşılaşmaq, vurmaq-vuruşmaq

-xul: burmaq-burxulmaq

Növbəti dərs mürəkkəb feillərdən bəhs edəcək. Öyrənmək istəyən hər kəsə uğurlar!

Səslərin sayı: 5
15
10679
loading...
Şərhlər
Offline
Ako
eee nolarki uslubiyyetinde derslerin hazirlayasiz cray felden sora o qeder ders var feili baglama.budqa cumle zad nolarki olar haqqinda dersleri hazirlayasiz girl_cray
28 yanvar 2014 14:31
Offline
Yağmur damlası
Elnarem haralardansan,canim gorunmursen?xeber ucun cox sag ol bacim.
29 iyul 2013 01:52
Offline
pure love
hazırlığa gedəndə müəllimim bunları məndən əzbərdən soruşurdu.yeniden tekrarladm tewekkurler
23 may 2013 18:04
Offline
Sessiz_sinema
Diqqət! Bu linki görmək üçün zəhmət olmasa qeydiyyatdan keçin.
23 may 2013 16:14
Offline
tutu abbaszade
Azerbaycan dili fennini cox sevirem.asan,anlasiqlidi.bezilerine cetin gelir qrammatikasi,ama diqqet eleyende gorunurki cox maraqlidi.tesekkurler
22 may 2013 15:47
Offline
Elnarə
Özüm araşdıracam, yenə çatmadı. Nəsə...

araşdırın. Elə burda şərhə yazarsız. Lazım olsa xəbəri də dəyişib yazdığınız məlumatı xəbərə yerləşdirərəm.


Əziyyətini halal elə, Elnarə, əminəm ki bu xəbərindən faydalananlar çoxdur

Xalal xoşun olsun! Eləcə də oxuyanlara və öyrənənlərə.


həm də tərk edilmiş feil yox, feili sifətdi

sözün açmasıı vermək üçün müxtəlif yollardan başa salmağa çalışıram. İnşallah, araşdırın. Daha sadə dildə izahını tapıb burda qeyd edin. Yəqin mən başa salmağı bacarmıram.
22 may 2013 12:40
imza: Hər insan səhv edər. Əsas odur ki, səhvini anlayıb təkrar səhvə yol verməyəsən.
Offline
aishvarya rai
tesekkurler bilirdim ama yenede tekraralamis oldum
22 may 2013 11:49
Offline
Flowers
 Elnarə,
Əziyyətini halal elə, Elnarə, əminəm ki bu xəbərindən faydalananlar çoxdur
22 may 2013 11:49
Offline
NAHİRƏ
maraqli idi yeniden mekteb illerine qayitdim ana dili muellimem Kifayet muellimenin dedikleri yadima dusdu.cox sgolun bye
22 may 2013 10:41
Offline
Sonay Quluzade
Boş- boş olmaq, tək olmaq,tərk edilmiş
Boş-boşa- kimisə boşamaq, tərk etmək, tək qoymaq və s.

boş olmaq, tək olmaq,tərk edilmiş eyni mənaları ifadə edir sizcə, həm də tərk edilmiş feil yox, feili sifətdir boş olmaq ayrı məna verir, tək olmaq ayrı. Özüm araşdıracam, yenə çatmadı. Nəsə...
22 may 2013 10:40
Offline
Elnarə
boşamaq bir də əgər sifət boş-dursa, ondan düzələn sifət məncə boşalmaq olar, yəni boşamaqla boşun nə əlaqəsi, mənaca ayrı şeylərdir məncə.

Boş- boş olmaq, tək olmaq,tərk edilmiş
Boş-boşa- kimisə boşamaq, tərk etmək, tək qoymaq və s.
boş-boşal- otağın dolub-boşalması, qabın dolub-boşalması və s.
Özləmək- öz qayıdış əvəzliyindən yaranmışdır. özününküləşdirdiyi bir şey üçün darıxmaq. İnsan nə üçün darıxır? Təbii ki, sevdiyi, özününküləşdirdiyi əşya və ya şəxs üçün. Özləmək feli də burdan yaranmışdır.


Vokativlər yamsılamalardır. Yəni bir heyvanın çıxardığı səsi ifadə etmək, əşyaların toqquşarkən çıxardığı səsləri və s. yamsılayaraq ifadə etməkdir.
İdiomlar isə söyüş, təhqir və pis, ədəbsiz sözlərdir.
22 may 2013 10:33
imza: Hər insan səhv edər. Əsas odur ki, səhvini anlayıb təkrar səhvə yol verməyəsən.
Offline
Sonay Quluzade
Xəbəri diqqətlə oxudum, dərsdən çox nümunələr maraqlı idi, məs., anqırmaq, böyürmək, göz eləmək və s. Amma mən özləmək feilinin hansı məna verdiyini ha fikirləşdim, əvəzliklə əlaqəsini tapa bilmədim.
Sifətlərdən: boşamaq bir də əgər sifət boş-dursa, ondan düzələn sifət məncə boşalmaq olar, yəni boşamaqla boşun nə əlaqəsi, mənaca ayrı şeylərdir məncə.
Təşəkkür edirəm, Elnarə xanım, bəzi terminləri heç eşitməmişdim, məs., Vokativlər, İdiom.
22 may 2013 10:16
Offline
Asi
bilirdim yeniden tekrarladm tewekkurler
22 may 2013 09:40
imza:
Susma İMANIM !
Sen Susarsan Sözüm YALAN,
Sen Susarsan İnsanlığım TALAN,
Sen Susarsan Sonum HÜSRAN,
Sen Susarsan Konuşur ŞEYTAN ...!
Offline
Fidan
bunları mən çoxdan bilirəm,bilməyənlər üçün lazımlı dərsdı,hər halda bu bizim dilimizdi bunu mükkəmməl biməliyik,xəbərə görə çox sağolungood
22 may 2013 09:13
Offline
xalilova munavvar
maraqlidir tsk cooxunu bilmirdim goren usaqlara necenci sinifde lazim olacaq
22 may 2013 08:38
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son şərhlər
loading...
Son yazılar
Kitabxana ...
Tez-tez gedirem
Vaxtım yoxdur
Artıq tarixə qovuşub!
İnternet sağolsun )
Şəxsi kitabxanam var!