Bakıda hava 23°
USD 1.7000 AZN
EUR 1.9960 AZN
11:01Sima salam necesiz
39209

Qadın

ORGAZM HAQQINDA HƏR ŞEY
Qadın

Kişi və qadını bir-birinə ehtiras cəzb edir və əvvəl-axır bu ehtiras güclü şəhvət həyəcan şəklində özünü ifadə edir.

Bu güclü şəhvət həyəcanı "orqazm" adını daşıyır ("orqazm" yunan sözü olub, cinsi əlaqə zamanı şəhvət duyğusunun
zirvəsini bildirir). Bu cür duyğunu ifadə edən çoxsaylı terminlər mövcuddur bunlardan ən geniş yayılanları
"ekstaz" və "affekt"di. Fransız dilindən tərcümədə ekstaz - cuşa gəlmə; həzzin, ləzzətin affekt balına çatan
ifrat dərəcəsidir. Affekt isə latıncadan tərcümədə - "hisslərinin çılğıncasına ifadəsi" deməkdir.

Əgər biz orqazm barensindəki əsas baxışları ümumiləşdirsək, bu barədə belə demək olar: qarşılıqlı yaxınlıq, nəvaziş, sonra isə
cinsi əlaqə zamanı cinsiyyət orqanlarının bir-birinə sürtünməsi nəticəsində kişi və qadınlarda xoş hisslər yaranır və bu hisslər
getdikcə şiddətlənərək parlaq və kəskin şəkil alır və nəhayət boşalma - orqazm ilə başa çatır.

Kişilərdə orqazmın necə baş verdiyini qadınların bilməsi vacibdir.
Kişilərdə cinsiyyət vəziləri daim spermatozoidlər yetişdirir və bunlar toxum kisəsinə yığır. Toxum kisələri dolduqda, bu
barədə seksual mərkəzə siqnal göndərilir, Bu mərkəzin qıcıqlanması davranışa öz təsirini göstərir- kişidə boşalmaq,
hasilə gəlmiş toxumlardan azad olmaq istəyi yaranır. Kişilərdə
müəyyən fasilələrlə üzə çıxan bu hiss qadınlara, onların fizioloji quruluşu səbəbindən tanış deyildir.

Bunu da bilmək lazımdır ki cinsiyyət orqanlarının oyanıqlığı baxımından kişilərin sinir sistemi qadınlara nisbətən daha həssasdır
Boşalmaq arzusunda olan kişi ən müxtəlif qıcıqlandırıcıların təsiri ilə çox tez vəcdə gəlir. Cinsi akt başladıqda,
"seks aclığı" çəkən kişinin şəhvət duyğulan qısa müddət ərzində şiddətlənir və orqazmla başa çatır. "Seks cəhətdən tox" kişi
şəhvət duyğularının artmasını daha sakit və tədricən qavramağa, hətta hansısa mənada bu hisslərə nəzarət etməyə və bunun
nəticəsində cinsi əlaqəni uzatmağa qabil olur.

Cinsi əlaqə zamanı həzz hissini keçirən əsas orqan fallos, daha doğrusu, onun başcığıdır.Xoş hisslər məhz tənasül
alətinin başcığında başlayır və güclənir, sonra bu həzz hissi onun cismini, orqazm zamanı isə bütün orqanizmini
bürüyür. Belə vaxtda kişi inildəməyə, fısıltı ilə nəfəs almağa başlayır, pıçıltıyla və ya ucadan təşəkkür sözlərini
söyləyir və ya minnətdarlığını ifadə etməli olan qəribə səslər çıxarır.Orqazm şəklində boşalma baş verdikdən sonra
kişinin cinsi şövqü sönməyə başlayır. Müxtəlif kişilərdə cinsi istəyin bərpası müxtəlif şəkildə və yaşdan, fərdi
xüsusiyyətlərdən, şəraitdən və əlbəttə ki, qadından asılı olur.

Kişinin isə qadın orqazmı və onun xüsusiyyətləri haqqında az-çox dolğun təsəvvürü olmalıdır.
Vəcdəgəlmə zamanı insanda oksitosin hormonu yaranır, bu maddə orqazma nail olmaq üçün lazımdır və o, qadınlarda
qat-qat çoxdur - Buna görə qadınlarda orqazm daha gur keçir. Lakin qadın kişiyə nisbətən gec vəcdə gəlir. Bunun da
nəticəsində, qadın orqazm həddinə gəlib çatana qədər, kişi artıq cinsi aktı qurtarmağa macal tapır. Buna görə cinsi
aktı bu xüsusiyyətləri nəzərə almaqla qurmaq lazımdır, o zaman tam bir harmoniya və qarşılıqlı təminlik olar. Lakin
onu da nəzərə almaq lazımdır ki, qadın nəvazişlərə daha həssas olduğundan, ehtiraslı öpüşər, döşlərə yaxud yanbızlara
sığal çəkilməsi. hətta qulağa pıçıldaşan ehtiraslı sözlər və s. nəticəsində də onda orqazm baş verə bilər.
Qadınlarda ən geniş yayılmış orqazm - klitoral orqazmıdır. O; əsasən klitorun qıcıqlanması sayəsində yaranır.
Sonra yayılma dərəcəsinə görə vaginal orqazm gəlir. 0, fallosun uşaqlıq yolunun aşağı hissəsinə, konstriktor
adlanan əzələyə təzyiqi nəticəsində yaranır.Bir də uşaqlıq orqazmı mövcuddur ki, o da uşaqlığın boynunun qıcıqlanması
nəticəsində əmələ gəlir.
Zahirən qadınlarda orqazm kişilərdəki kimi yeknəsəq keçmir. Fərdi xüsusiyyətlərdən, yaşdan, orqazmın bu və ya digər
növündən asılı olaraq reaksiyalar müxtəlif ola bilər. Qadınlar inildəyə, gülə. ağlaya, dişləyə, qışqıra, başını itirə
bilər.
Qadınlarda orqazm qalxanvarı, sürəkli (hətta bir neçə dəqiqə çəkə bilər), dalğavarı (uzun müddət ərzində),
təkrarlı (qadının oyanıqlıq dərəcəsindən, cinsi əlaqənin davamiyyətindən asılı olaraq bir cinsi akt ərzində orqazm
4-5 və daha çox ola bilər. Özü də ikinci və üçüncü orqazmlar birinciyə nisbətən daha güclü və ləzzətlidir.

Müasir seksoloqlar belə hesab edirlər ki, bütün qadınlar çoxsaylı orqazma qabildir, lakin əsl həqiqətdə onların
yalnız 30 .faizi bu təkrarsız duyğunu keçirə bilirlər.

Sürəkli (uzun sürən) orqazma aid misal:
"Mənim arvadım yataqda həmişə orqazm keçirir, çox vaxt qısa müddət ərzində
6-7 dəfə "boşalır. Bir ay bundan əvvəl belə bir hadisə baş verdi. Bir həftəlik nəfsi saxlamadan sonra axşam o, bərk
vəcdə gəlmişdi Biz yataqda sevgiylə həmişəkindən çox məşğul olduq və arvadım birdən-birə sanki "quduzlaşdı". Gözləri
hədəğadan çıxmışdı, vəhşi kimi nərildəyir, dişlərini bir-birinə sürtürdü. Sonra o məni vurmağa, var gücüylə dişləməyə
başladı Mən zəif adam deyiləm bununla belə onu bütün bədənimlə yatağa sıxaraq güclə saxlayırdım. Təxminən üç dəqiqədən
sonra ot sakitləşdi, ancaq heç nə yadında deyildi. Mən ondan soruşdum ki, axı nə olmuşdu, o dedi ki, heç nə yadında
deyil, bircə o yadımdadır ki, sonsuz, fasiləsiz orqazm keçirirdim, əlim, yaxud ayağım ilə istənilən hərəkət təkrarsız
bir həzz hissi bəxş edirdi"

Bəzi qadınlar orqazmın ən ali nöqtəsində olarkən, buna müxtəlif cür, o cümlədən müxtəlif maye axıntıları ilə reaksiya
verirlər. Müəyyən olunub ki, qadın orqazmı zamanı müşahidə edilən üç növ maye var.

Birinci maye cinsi oyanma zamanı əmələ gələn "sürtgü.yağıdır";
ikinci növ "maye" adi orqazm zamanı ifraz edilən mayedir;
üçüncü növ "maye" - qadın regenerativ mayesidir (kişi sperması kimi regenerativ maye də kişi və qadınların
sağlamlığı üçün çox faydalıdır).

Qadınların böyük əksəriyyətinin heç vaxt ifraz etmədiyi bu maye "G" - ləkəsindən törəyir. İndi isə qadın orqazmı ilə
bağlı problemləri qısaca da olsa nəzərdən keçirək.Əsas problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, cinsi aktın davamiyyəti
(müddəti) qadında hətta bir orqazm üçün də kifayət etmir; Özü de bu problem ilk növbədə kişi ilə bağlıdır. O, gərək
öz gücünü elə hesablasın ki, onun orqazmı qadın orqazmı ilə üst-üstə düşsün. Bunun üçün qadınla müvafiq "iş" aparmaq,
yəni ona nəvaziş (bu söz geniş mən-ada başa düşülməlidir) göstərərək, ən oyanıqlı erogen zonaları stimullaşdırmaq,
"canlandırmaq" lazımdır. Qadın da öz növbəsində, masturbasiya zamanı əldə olunmuş təcrübədən istifadə edərək, kişini
başa salmalıdır ki, hansı "nöqtənin" stimullaşdırılması ona daha çox həzz verə bilər.

Yalnız qadın fallosun onun daxilinə yeridilməsini tələb etdikdən, yaxud hansısa vasitə ilə kişiyə seksə artıq hazır olduğunu işarə verdikdən sonra cinsi akta başlamaq olar. Cinsi əlaqəyə tələsmədən və bu zaman tam vəcdə gəlmədən başlamaq lazımdır. Əgər şəhvət hissi sürətlə güclənməyə başlasa, fallosun hərəkətini ləngidin, yaxud dayandırın. Hətta onu çıxara da birlərsiz. Sakitləşəndən sonra öz işinizə davam edin. Bu məqsəd üçün kişi üçün əlverişli olan pozalardan da istifadə oluna bilər. Belə ki, narahat poza kişini istər-istəməz şəhvət hissindən yayındırır və bu cinsi aktı uzatmağa imkan verir. Qadın kifayət qədər vəcdə gəldikdən və ya orqazm keçirdikdən sonra kişi daha əlverişli pozaya keçib, öz kişilik "qüdrətini" bütün dolğunluğu ilə nümayiş etdirə bilər. "Seriyalı" orqazma nail olmaq üçün qadın fəal olmalı,
kişini öyrədib istiqamətləndirməli, onun ehtirasını bacarıqla tənzim etməlidir.

Nəhayət, bunu da deyək ki, xüsusi məşqin köməyinlə, orqazm zamanı yığılıb açılmaq qabiliyyətinə malik əzələləri
möhkəmlətmək mümkündür. Bu, qadın hissiyyatı və həssaslığını artırmağa, şəhvət hissinin daha tez oyanmasına imkan
verir.Bunun üçün siz ilk növbədə, sidik ifrazatı zamanı gərilən və boşalan əzələni müəyyən edin.
Həmin əzələni tapdıqdan sonra gündə 25 dəfə onu sürətlə gərildib boşaltmağı öyrənin. Əzələni gərildin və üç saniyə
bu vəziyyətdə saxlayın, sonra boş buraxın. Artıq 1-2 həftədən sonra bu məşqin faydasını aydın hiss edəcəksiniz.
Səslərin sayı: 51
44
57673
loading...
Şərhlər
Offline
...... Eliyeva
Hmmmmmmmmmm girl_ten marqlidi ama sona qeder oxumadim
25 yanvar 2014 13:55
Offline
ilyusa imanova
fikirimce teze olanda 1defe az olar dozmaram sonradan fikirle$erem
22 may 2013 23:22
Offline
Afaq Qeniyeva
cox sagol maraqli idi
12 may 2013 18:18
Offline
sevinc huseynova
tam axira kimi oxuya bilmedim))))) hovselem olmadi))) wink
18 oktyabr 2012 01:48
Offline
Sh_Z
Axirki sebrnen oxuyub qutara bildim :D mende hamsin anladim ama o sonda yazilani bawa duwmedim bawa salsaz bi zahmet yaxwi olar :*
13 oktyabr 2012 16:28
Offline
tesekkur
1 sentyabr 2012 17:31
Offline
Emma Watson
xaxa mende ele bildim birinci orqanizm sozunu sehv olaraq orgazm yaziblar.4ünkü men hele ere getmemişem ))
11 iyul 2012 11:47
Offline
Aliya_Edd
valla oxumaga vaxtim olmadi ee cox uzr isteyirem.belke biride meni bawa salaki orgaz nedir?hmm?orgazim nedir siz Allah?
11 iyul 2012 11:35
Offline
ulya88
Bunlari bilirdim ama mende 30-40 deq de sex davam edir bowala bilmirem.Bu problem meni cox eseblewdirir.
11 iyul 2012 11:26
Offline
maraqlidi
8 iyul 2012 17:05
Offline
Aynur
SEHLA XANIM MENIM BILMEK ISTEDIYIM SUALI YAZIB KISI QURTARANDAN SONRA NE ETMEK LAZIMDI KI IKINCI DEFE DE EHTIRASA GELSIN?
26 mart 2012 20:10
Offline
shehla
men bilirdim orqazm haqda.ama sen lap aciq yazmisan.deqiqlikle.twk.1sualim var.orqazm qurtardiqdan sonra 2ci defe kisini nece ehtiraslandirmaq olar ki,2ci defe olsun.
4 yanvar 2012 19:57
Offline
test
cox uzundu oxumaqa sebrim catmadi
15 noyabr 2011 18:30
Offline
BlandinkA
cox sag olun men sizin yazdiginiz bunlarin hamisini bilirem yalniz sonda yazdiginiz o cumleni basa dusmedim fellow sidik kisesi ne bilim ne o meseleni daha aydin sekilde yazsaydiniz yaxsi olardi.yende sag olun yaziya gore
11 noyabr 2011 22:23
Offline
Gullu
tesekkurler
11 noyabr 2011 01:44
Offline
♡ GÜLŞƏN.A.D.A ♡
MEN HECNE BILMIRMISEMKI.. COX SEY OYRENDIM COX SAGOLUN
4 oktyabr 2011 21:54
Offline
Denka
aile qurmamisdan evvel iş yerimde oturubinternetde saytlara baxirdim,hardansa gozum orgazm sozune sataşdi,mohkem mohkem iş yoldaşima deyirem ki,savadsizlara bax ee sen,organizm yazmaq evezine orgazm yaziblar,kul başlarina.bir de gordum isyoldaşim agzina agzina vurur ki ay qiz yavaş.sonra başa salib meni feel
24 avqust 2011 18:01
Offline
H.o.s.T-cu qiz( Banu )
utandim e lap request
24 avqust 2011 17:05
Offline
gunay ibrahimova
COX SAG OL! 31 YAŞIM VAR,AILELIYEM,AMMAA INAN YENE NESE OYRENDIM.DOGRUDAN BILMEDKILERIM DE VAR IMIŞ
23 iyun 2011 11:51
Offline
Məryəm.
nə çox yazılıb oxumaqa həvəsim olmadı
3 iyun 2011 16:46
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son şərhlər
loading...
Son yazılar
Kitabxana ...
Tez-tez gedirem
Vaxtım yoxdur
Artıq tarixə qovuşub!
İnternet sağolsun )
Şəxsi kitabxanam var!